Čítania na deň: 25. 1. 2021

Prvá Samuelova kniha Vojna proti Amálekom 15 1 Samuel povedal Saulovi: Hospodin ma poslal, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom, nad Izraelom. Vypočuj si slová Hospodina. 2 Takto vraví Hospodin zástupov: Beriem na zodpovednosť Amálekov za to, čo vykonali Izraelitom, keď sa im pri východe z Egypta postavili do cesty. 3 Choď teda, napadni Amálekov a vykonaj na nich i na všetkom, čo majú, hubiacu kliatbu. Bez milosti pobi mužov i ženy, deti i dojčatá, dobytok i ovce, ťavy i osly! 4 Saul zvolal ľud a v Telaíme vykonal jeho prehliadku. Bolo tam dvestotisíc pešiakov a desaťtisíc mužov z Judska. 5 Saul prenikol k hlavnému mestu Amálekov a v údolí umiestnil zálohu. 6 Kénijcom povedal: Odíďte spomedzi Amálekov a vzdiaľte sa, aby som vás spolu s nimi nezničil. Vy ste sa správali ohľaduplne ku všetkým Izraelitom pri ich východe z Egypta. Nato sa Kénijci odpútali od Amálekov. 7 Saul zaútočil na Amáleka v úseku od Chavíly po Šúr, ktorý je východne od Egypta. 8 Agaga, kráľa Amálekov, zajal živého a na všetok ľud zeme uvalil hubiacu kliatbu mečom. 9 Saul a ľud ušetrili Agaga i najlepšie kusy stáda, dobytka, tučného statku a baranov. Čo malo nejakú cenu, ušetrili od kliatby. Nechceli to zničiť. Kliatbu vykonali len na tom, čo bolo bezcenné a bezvýznamné. 10 Hospodin oslovil Samuela: 11 Ľutujem, že som Saula ustanovil za kráľa, lebo sa odo mňa odvrátil a moje príkazy nesplnil. Samuela to trápilo a celú noc volal k Hospodinovi. 12 Včasráno sa vybral Samuel na stretnutie so Saulom. Samuel dostal správu: Saul odišiel na Karmel, aby si tam postavil pamätník a potom sa obrátil a zišiel do Gilgálu. 13 Keď Samuel prišiel, Saul ho pozdravil: Nech ťa požehná Hospodin! Jeho príkaz som splnil. 14 Samuel však namietol: A čo to bľačanie oviec, ktoré ku mne dolieha? A čo to bučanie dobytka, ktoré počujem? 15 Saul odpovedal: Priviedli ich od Amálekov. Ľud totiž ušetril najlepšie kusy oviec a dobytka, aby to obetoval Hospodinovi, tvojmu Bohu. Na ostatnom sme však vykonali hubiacu kliatbu. 16 Samuel prerušil Saula: Prestaň! Chcem ti oznámiť, čo mi dnes v noci oznámil Hospodin. On na to: Hovor. 17 Samuel pokračoval: Hoci si o sebe zmýšľal skromne, stal si sa hlavou izraelských kmeňov a Hospodin ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. 18 Hospodin ťa vyslal na cestu, aby si na hriešnych Amálekov vykonal hubiacu kliatbu a bojoval proti nim, kým ich celkom nevyhubíš. 19 Prečo si neposlúchol Hospodina, ale si sa vrhol na korisť a urobil si, čo sa prieči Hospodinovi? 20 Saul odpovedal Samuelovi: Hospodina som predsa poslúchol. Dal som sa na výpravu, ktorou ma poveril, priviedol som kráľa Amálekov Agaga a na Amálekovi som vykonal hubiacu kliatbu. 21 No ľud si ponechal z koristi najlepšie kusy z oviec a dobytka podliehajúceho kliatbe, aby to v Gilgále obetoval Hospodinovi, tvojmu Bohu. 22 Samuel však povedal: Vari si Hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu? Poslušnosť je lepšia než obeta, poddajnosť lepšia než tuk baranov. 23 Vzdorovitosť je ako hriech čarodejníctva a vzbura ako kúzlo a úcta k terafom. Pretože si zavrhol slovo Hospodina, i on ťa zavrhol, aby si už nebol kráľom. 24 Nato Saul povedal Samuelovi: Zhrešil som, lebo som prestúpil príkaz Hospodina i tvoje slová. Bál som sa ľudu, a preto som ho poslúchol. 25 Odpusť mi teda môj hriech a vráť sa so mnou, chcem sa klaňať Hospodinovi. 26 Samuel však odvetil Saulovi: Nevrátim sa s tebou. Zavrhol si Hospodinovo slovo a Hospodin zavrhol teba, aby si nebol kráľom nad Izraelom. 27 Keď sa Samuel chystal odísť, Saul ho chytil za okraj plášťa a ten sa odtrhol. 28 Samuel mu povedal: Takto dnes Hospodin odtrhol Izraelské kráľovstvo od teba a dáva ho tvojmu blížnemu, lepšiemu než si ty. 29 On, Sláva Izraela, predsa neklame a neľutuje. On nie je človek, aby ľutoval. 30 Saul povedal: Zhrešil som. Teraz mi však preukáž úctu pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom. Vráť sa so mnou, aby som sa šiel klaňať Hospodinovi, tvojmu Bohu. 31 Samuel sa vrátil, sprevádzal Saula a ten sa klaňal Hospodinovi. 32 Samuel prikázal: Priveďte mi kráľa Amálekov Agaga. Ten prišiel pokojne, pomyslel si totiž: Určite mi nehrozí nebezpečenstvo trpkej smrti. 33 Samuel však povedal: Ako tvoj meč pripravoval ženy o ich deti, tak sa medzi ženami aj tvoja matka stane bezdetnou. Nato Samuel rozsekal Agaga pred Hospodinom v Gilgále. 34 Potom Samuel odišiel do Rámy a Saul sa odobral domov do Gibey. 35 Samuel až do dňa svojej smrti Saula už neuvidel, no žialil za ním. Hospodin ľutoval, že ho urobil kráľom nad Izraelom. Pomazanie Dávida 16 1 Hospodin povedal Samuelovi: Dokedy budeš smútiť za Saulom? Ja som ho zbavil vlády nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď. Posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo medzi jeho synmi som si vyhliadol kráľa. 2 Samuel sa však vyhováral: Ako by som ta mohol ísť? Dozvie sa to Saul a zabije ma. Hospodin povedal: Vezmi si so sebou jalovicu a vyhovoríš sa: Prišiel som obetovať Hospodinovi. 3 K obete prizveš aj Izaja. Dám ti vedieť, čo máš robiť. Za kráľa pomažeš toho, o ktorom ti poviem. 4 Samuel urobil, ako mu prikázal Hospodin. Keď prišiel do Betlehema, starší mesta mu vyľakaní vyšli v ústrety s otázkou: Znamená tvoj príchod niečo dobré? 5 Odvetil: Všetko je v poriadku. Prinášam obetu Hospodinovi. Posväťte sa a poďte so mnou k obete s hostinou. Potom posvätil Izaja i jeho synov a pozval ich k obete s hostinou. 6 Keď ta prišli a Samuel uzrel Elíaba, pomyslel si: Pred Hospodinom stojí iste jeho pomazaný. 7 Hospodin však povedal Samuelovi: Nehľaď na jeho zovňajšok a vysokú postavu. To nie je ten pravý. Ja neposudzujem tak ako človek. Ten si všíma zovňajšok, Hospodin si však všíma srdce. 8 Potom zavolal Izaj Abínadaba a predstavil ho Samuelovi. Ten však povedal: Ani toho si Hospodin nezvolil. 9 Ďalej predstavil Izaj Šammu. Dostal odpoveď: Ani toho si Hospodin nezvolil. 10 Tak predstavil Izaj Samuelovi sedem svojich synov. Samuel však povedal Izajovi: Z nich si Hospodin nevyvolil ani jedného. 11 Samuel sa spýtal Izaja: Sú to už všetci tvoji chlapci? Odpovedal: Chýba ešte najmladší, ale ten pasie ovce. Samuel nato povedal Izajovi: Pošli poňho a priveď ho, lebo skôr si nesadneme, kým sem nepríde. 12 Poslal teda poňho. Bol ryšavý, mal bystré oči a príjemný vzhľad. Hospodin povedal: To je on, môžeš ho pomazať za kráľa. 13 Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho v prítomnosti jeho bratov. Počnúc týmto dňom spočíval na Dávidovi Hospodinov Duch. Samuel potom vstal a odišiel do Rámy. Dávid na kráľovskom dvore 14 Hospodinov Duch sa odvrátil od Saula a začal ho desiť zlý duch, ktorého poslal Hospodin. 15 Vtedy mu vraveli jeho služobníci: Vidno, že ťa trápi zlý duch od Boha. 16 Nech náš pán dá príkaz svojim služobníkom, čo ťa obsluhujú, aby vyhľadali niekoho, čo ovláda hru na citare. Ak by ťa niekedy prepadol zlý duch od Boha, zahrá ti na nej a uľaví sa ti. 17 Saul povedal svojim služobníkom: Obzrite sa mi po nejakom dobrom hudobníkovi a priveďte mi ho. 18 Jeden z mládencov odpovedal: Videl som ktoréhosi syna Izaja Betlehemského; ten vie hrať. Je to udatný bojovník, rozvážny v reči, urastený a Hospodin je s ním. 19 Saul odkázal po posloch Izajovi: Pošli mi svojho syna Dávida, ktorý je pri ovciach. 20 Izaj vzal osla, naložil naňho chlieb, mech vína, jedno kozliatko a poslal to Saulovi po svojom synovi Dávidovi. 21 Dávid prišiel k Saulovi a vstúpil do jeho služieb. Saul si ho veľmi obľúbil a tak sa stal jeho zbrojnošom. 22 Potom odkázal Saul Izajovi: Nech Dávid zostane u mňa, lebo som si ho obľúbil. 23 Vždy, keď Saula prepadol zlý duch od Boha, vzal si Dávid citaru a hral na nej. Saulovi sa uľavilo, cítil sa lepšie a zlý duch ho opustil. Žalmy 22 13 Obkľúčilo ma mnoho býčkov, bášanské býky ma obstúpili. 14 Roztvorili tlamu proti mne ako dravý a revúci lev. 15 Som ako rozliata voda, uvoľnili sa mi všetky kosti. Moje srdce je ako vosk, roztopilo sa vo mne. 16 Hrdlo mi vyschlo ako črepiny, jazyk sa mi prilepil na podnebie, vrhol si ma do prachu smrti. 17 Psy ma obkľúčili, zovrela ma tlupa zlosynov, prebodli mi ruky a nohy. 18 Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. 19 Delia si moje rúcho, o môj odev losujú. 20 Ty sa však nevzďaľuj, Hospodin, Sila moja, ponáhľaj sa mi na pomoc! 21 Zachráň mi pred mečom život, to jediné, čo mám, z moci psov. 22 Vytrhni ma z tlamy levovej, spred rohov byvolov! — A ty si ma vypočul. Prvý list Timotejovi 6 1 Všetci otroci, čo sú pod jarmom, nech majú svojich pánov v náležitej úcte, aby nebolo potupované Božie meno a naše učenie. 2 Tí, čo majú veriacich pánov, nech ich neznevažujú preto, že sú bratmi, ale nech im o to ochotnejšie slúžia, lebo sú veriaci a milovaní a usilujú sa robiť dobre. Toto uč a prikazuj. 3 Ak niekto učí inak a nepridržiava sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista ani učenia pravej zbožnosti, 4 je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepi a háda. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, upodozrievanie, 5 vzájomné nezhody ľudí, ktorí majú zvrátenú myseľ. Sú to ľudia, ktorým chýba pravda a domnievajú sa, že zbožnosť je prostriedok obohatenia. 6 Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. 7 Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. 8 Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. 9 Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. 10 Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Dobrý boj viery 11 Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj! Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. 12 Bojuj dobrý boj viery a pevne sa pridŕžaj večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. 13 Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Ježišom Kristom, ktorý vydal svedectvo svojím dobrým vyznaním pred Pontským Pilátom: 14 Plň si poslanie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, 15 ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jediný Panovník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich, 16 on, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen. 17 Bohatým v tomto veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme. 18 Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými. 19 Tak si budú zhromažďovať poklad ako istý základ do budúcnosti, aby dosiahli skutočný život. 20 Timotej, zachovávaj, čo ti bolo zverené. Vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam a falošnému učeniu, ktoré sa lživo nazýva poznaním. 21 Niektorí, čo sa k nemu priznávajú, zblúdili od viery. Milosť nech je s vami. Príslovia 22 5 Tŕne a osídla sú na ceste zvráteného človeka, no kto si chráni život, zďaleka sa im vyhne. 6 Pouč chlapca na začiatku jeho cesty a neodchýli sa od nej ani v starobe.