Čítania pre deň: 20. 8. 2019

Kniha Sirachovca 35 1 Kto zachováva zákon, znásobuje obetné dary, obetoval pokojnú obetu ten, kto sa pridŕža prikázaní. 2 Kto preukazuje vďačnosť, obetuje najjemnejšiu múku, kto koná milosrdenstvo, prináša obetu chvály. 3 Pánovi sa páči, keď sa niekto odvráti od zla, a ako obetu zmierenia prijme, keď sa niekto odvráti od neprávosti. 4 Neukazuj sa pred Pánovou tvárou s prázdnymi rukami, prines všetky tieto obety, pretože sú prikázané. 5 Obetný dar spravodlivého je kladením tuku na oltár, jeho príjemná vôňa stúpa k Najvyššiemu. 6 Obeta spravodlivého muža je príjemná, jej pamiatka neupadne do zabudnutia. 7 Osláv Pána štedrou dušou a neuberaj z prvotín svojej práce. 8 Kedykoľvek dávaš, rozjasni svoju tvár a s radosťou oddeľ svoj desiatok ako posvätený. 9 Dávaj Najvyššiemu tak, ako dáva on: štedro, podľa svojich možností. 10 Pretože Pán sa vie odmeniť; on sa ti odmení sedemnásobne. 11 Nepokúšaj sa ho podplácať, veď on to neprijme. Nespoliehaj sa na nespravodlivú obetu, 12 pretože Pán je sudca, u neho neplatí nijaká vonkajšia sláva, 13 on neuprednostní slávnu tvár na úkor úbohého a vypočuje prosbu ukrivdeného. 14 Určite nenechá bez povšimnutia úpenlivé prosby sirôt ani vdovy, keď vylieva svoje náreky. 15 Nestekajú vari slzy vdovy po lícach a jej vzdychanie neusvedčuje toho, čo ich spôsobil? 16 Kto slúži Bohu, ako si to žiada, toho on prijme; jeho prosba dosiahne oblaky. 17 Modlitba pokorného preniká oblaky a neutíši sa, kým nedosiahne cieľ, 18 neustúpi, kým Najvyšší nezhliadne, kým spravodlivým neprisúdi právo a nevykoná súd. 19 Pán sa nebude zdržiavať a nebude meškať[*] Prekl.: nebude mať trpezlivosť s tamtými (nespravodlivými). s pomocou pre nich, 20 kým nerozmliaždi bedrá nemilosrdných a národom sa neodplatí svojou pomstou, 21 kým nevykynoží húfy rúhačov a nerozdrví žezlá nespravodlivých, 22 kým neodplatí každému podľa jeho skutkov a neposúdi činy ľudí podľa ich úmyslov, 23 kým nepririekne právo svojmu ľudu a nepoteší ich svojím zľutovaním. 24 V čase utrpenia je Pánovo zľutovanie vítané ako dážď z oblakov v čase suchoty. Modlitba za Boží ľud 36 1 Zmiluj sa nad nami, Vládca, Bože všetkého, pohliadni na všetky národy a zošli im bázeň pred tebou. 2 Zdvihni svoju ruku na cudzie národy, nech vidia tvoju vladársku moc. 3 Ako si na nás pred nimi ukázal svoju svätosť, tak pred nami na nich ukáž svoju veľkosť. 4 Nech ťa poznajú, ako sme poznali my, že niet Boha okrem teba, Pane. 5 Obnov znamenia a konaj divy, osláv svoju ruku a silu svojej pravice. 6 Vzbuď svoje rozhorčenie a vylej svoj hnev, znič protivníka a zahub nepriateľa. 7 Urýchli tú chvíľu a rozpamätaj sa na svoju prísahu, nech sa s chválou rozpráva o tvojich veľkolepých činoch. 8 Nech oheň hnevu pohltí aj toho, kto sa doteraz zachránil, a tých, čo zle robia tvojmu ľudu, nech stihne záhuba. 9 Rozdrv hlavy nepriateľských vládcov, ktorí hovoria: Nad nás niet nikoho. 10 Zhromaždi všetky Jákobove kmene a ako na začiatku, daj im ich dedičstvo[*] Rozumie sa zasľúbená zem.. 11 Zmiluj sa, Pane, nad ľudom, ktorý nesie tvoje meno, nad Izraelom, ktorého si nazval prvorodeným. 12 Zľutuj sa nad svojím svätým mestom, nad Jeruzalemom, miestom, kde prebývaš. 13 Naplň Sion chválami tvojich úžasných činov a svoj ľud tvojou slávou. 14 Vydaj svedectvo v prospech tých, čo si stvoril na začiatku, a uskutočni proroctvá vyslovené v tvojom mene. 15 Odmeň tých, čo čakajú na teba, aby sa potvrdila dôveryhodnosť tvojich prorokov. 16 Vypočuj, Pane, modlitby tých, čo ťa prosia, podľa slov požehnania, ktoré vyriekol Áron nad tvojím ľudom. 17 Tak všetci ľudia na zemi poznajú, že ty, Boh vekov, si Pán. Rozlišovanie 18 Žalúdok strávi rôzne jedlo, niektoré jedlo však chutí lepšie ako iné. 19 Ako ústa poznávajú chuť jedál z diviny, tak rozumné srdce pozná lživé slová. 20 Ľstivé srdce spôsobuje zármutok, ale skúsený človek mu vie odolať. O dobrej manželke 21 Žena prijíma za muža kohokoľvek[*] V tom čase dievčaťu určili manžela jej rodičia. Syn mal možnosť voľby., niektoré dievča je však lepšie než druhé. 22 Krása ženy rozjasňuje tvár a prevyšuje každú inú túžbu človeka. 23 Ak má na jazyku láskavosť a prívetivosť, jej muž je najšťastnejší z ľudských synov. 24 Kto získa ženu, vlastní prvé z dobier, získava pre seba pomoc a stĺp, o ktorý sa môže oprieť. 25 Kde nie je ohrada, tam sa majetok rozkradne, kde niet ženy, tam bude muž blúdiť a nariekať. 26 Veď ako nikto nebude dôverovať ozbrojenému zbojníkovi, ktorý lieta z mesta do mesta, 27 tak nebude dôverovať ani človeku, čo nemá vlastné hniezdo a nocuje tam, kde ho zastihne súmrak. Žalmy Aké milé sú tvoje príbytky 84 1 Zbormajstrovi. Na nápev: Pri lisoch. Žalm Kórachovcov. 2 Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov! 3 Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina; moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. 4 Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch, Hospodin zástupov, môj kráľ a môj Boh. 5 Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. — Sela — 6 Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. 7 Keď pôjdu vyschnutým údolím, zmenia ho na prameň, aj jesenný dážď mu je požehnaním. 8 Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. 9 Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákoba! — Sela — 10 Záštita naša, Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného! 11 Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. 12 Hospodin, Boh, je slnkom a štítom, milosť a slávu dáva Hospodin; neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. 13 Hospodin zástupov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba. Druhý list Korinťanom Služba zmierenia 5 11 Keďže poznáme bázeň pred Pánom, presviedčame ľudí. Boh nás však pozná a dúfam, že i vy vo svojom svedomí nás poznáte. 12 Nechceme sa vám opäť odporúčať, ale dávame vám príležitosť chváliť sa nami, aby ste mali čo povedať tým, čo sa chvália vonkajším zdaním, a nie tým, čo je v srdci. 13 Keď sme boli vo vytržení, bolo to medzi Bohom a nami, keď sme pri zmysloch, je to pre vás. 14 Veď nás ženie[*] Prekl.: spája, usmerňuje, má v moci. Kristova láska, nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. 15 A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. 16 Preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. 17 Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. 18 To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. 19 Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. 20 V mene Krista sme poslaní a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom! 21 Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. 6 1 Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. 2 Veď hovorí: V príhodnom čase som ťa vypočul a v deň spásy som ti pomohol. Hľa, teraz je príhodný čas, hľa, teraz je deň spásy! 3 Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola potupená, 4 ale vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, 5 v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, 6 v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokryteckej láske, 7 v slove pravdy, v Božej moci; so zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, 8 v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej; akoby zvodcovia, a predsa pravdiví, 9 ako neznámi, a predsa dobre známi, ako umierajúci a, hľa, žijeme, ako karhaní, a predsa nie sme vydaní smrti, 10 ako zarmucovaní, no predsa sa radujeme, ako chudobní, a predsa mnohých obohacujeme, ako tí, čo nič nemajú, a predsa majú všetko. Príslovia 28 22 Závistlivec sa naháňa za majetkom, no netuší, že doľahne na neho bieda. 23 Kto napomína človeka, neskôr nájde u neho viac priazne ako ten, čo sa mu líška jazykom.