Čítania pre deň: 21. 1. 2017

Prvá Samuelova kniha Povolanie Samuela 3 1 Mladý Samuel slúžil Hospodinovi pod dozorom Éliho. Slovo Hospodina bolo v tých časoch vzácne a prorocké videnie zriedkavé. 2 Jedného dňa ležal Éli na svojom mieste. Zrak ho opúšťal, takže už dobre nevidel. 3 Božia lampa ešte svietila a Samuel ležal v Hospodinovom chráme, kde bola Božia archa. 4 Tu Hospodin zavolal na Samuela. Ten povedal: Tu som. 5 Zabehol k Élimu a povedal: Tu som. Volal si ma. On však odpovedal: Nevolal som ťa. Choď si ľahnúť. Šiel si teda ľahnúť. 6 Hospodin znova zavolal na Samuela. Ten vstal, zašiel k Élimu a povedal: Tu som, lebo si ma volal. Odvetil: Nevolal som ťa, syn môj. Choď si len ľahnúť. 7 Samuel ešte Hospodina nepoznal, Hospodinovo slovo mu ešte nebolo zjavené. 8 Hospodin znova, po tretí raz, zavolal na Samuela. Ten vstal, šiel k Élimu a povedal mu: Tu som, veď si ma volal. Vtedy Éli pochopil, že chlapca volal Hospodin. 9 Éli povedal Samuelovi: Choď si ľahnúť, no ak by ťa zase volal, povedz: Hovor, Hospodin, tvoj služobník počúva. Samuel nato odišiel a ľahol si na svoje miesto. 10 Hospodin prišiel, zastal si a zvolal ako predtým: Samuel, Samuel. Ten odpovedal: Hovor, tvoj služobník počúva. 11 Hospodin povedal Samuelovi: V Izraeli urobím také niečo, že kto o tom počuje, bude mu zunieť v oboch ušiach. 12 V ten deň dopustím na Éliho všetko, čím som kedy hrozil jeho domu. 13 Chcem mu oznámiť, že som pre jeho vinu vyriekol nad jeho domom neodvolateľný rozsudok. Vedel totiž, že jeho synovia si zasluhujú odsúdenie, no on ich nekarhal. 14 Preto som prisahal Éliho domu, že jeho vinu nebude možné nikdy odstrániť ani obetami, ani darmi. 15 Samuel zostal ležať až do rána. Potom otvoril dvere Hospodinovho domu. Bál sa však to videnie oznámiť Élimu. 16 Éli zavolal na Samuela: Samuel, syn môj! Ten odvetil: Tu som. 17 Éli sa spýtal: Čo ti povedal? Nič mi, prosím, nezatajuj. Nech ťa Boh prísne pokarhá, ak by si mi zatajil niečo z toho, čo ti hovoril. 18 Samuel mu teda vyrozprával všetko, nič mu nezatajil. Éli povedal: On je Hospodin. Nech urobí, čo uzná za dobré. 19 Samuel dorastal, Hospodin bol s ním a žiadne z jeho slov nezostalo bez úžitku. 20 Celý Izrael od Dánu až po Beér-Šebu si uvedomil, že Samuel bol ustanovený za Hospodinovho proroka. 21 Hospodin sa ďalej zjavoval v Šíle. Tam sa zjavoval Samuelovi vo svojom slove. 4 1 Samuelovo slovo sa týkalo celého Izraela. Izrael šiel do boja proti Filištíncom. Utáboril sa pri Eben-Ezere, kým Filištínci táborili v Aféku. 2 Filištínci sa zoradili do šíkov proti Izraelu a po tvrdom boji im Izrael podľahol. Na bojisku pobili okolo štyritisíc mužov. 3 Po návrate ľudu do tábora sa starší Izraela pýtali: Prečo nás dnes Hospodin pred Filištíncami porazil? Vezmime si zo Šíla archu Hospodinovej zmluvy. Nech príde medzi nás a vyslobodí nás z moci našich nepriateľov. 4 Ľud vyslal do Šíla mužov, ktorí odtiaľ priniesli archu zmluvy Hospodina zástupov, tróniaceho nad cherubmi. Sprevádzali ju dvaja Éliho synovia, Chofni a Pinchás. 5 Keď archa Hospodinovej zmluvy vchádzala do tábora, prepukol celý Izrael do takého búrlivého kriku, až sa triasla zem. 6 Keď to Filištínci počuli, pýtali sa: Čo je to za búrlivý krik v tábore Hebrejov? Dozvedeli sa, že do tábora prišla Hospodinova archa. 7 Filištínci sa preľakli, lebo sa povrávalo: Božstvo prišlo do ich tábora. Volali: Beda nám! To sa predtým ešte nestalo. 8 Beda nám! Kto nás vyslobodí z rúk tohto mocného božstva? Veď je to božstvo, ktoré na púšti trestalo Egypt rôznymi ranami. 9 Vzchopte sa, vzmužte sa, Filištínci, aby ste nemuseli otročiť Hebrejom, ako oni otročia vám. Odvážne bojujte! 10 Filištínci sa pustili do boja, Izrael utrpel porážku a každý utekal do svojho stanu. Bola to zdrvujúca porážka, v ktorej z Izraela padlo tridsaťtisíc pešiakov. 11 Korisťou sa stala aj Božia archa a v boji zahynuli aj obaja Éliho synovia, Chofni a Pinchás. Éliho smrť 12 Akýsi Benjamínovec zbehol z bojiska a ešte v ten deň dorazil do Šíla. Mal roztrhnuté šaty a hlavu posypanú prachom. 13 Keď ten muž prišiel, Éli práve sedel na kraji cesty na stolci v napätom očakávaní, lebo sa znepokojoval pre Božiu archu. Keď ten muž prišiel do mesta a oznámil, čo sa stalo, celé mesto zakvílilo. 14 Keď Éli počul kvílenie, spýtal sa: Čo je to za hluk? Muž pribehol a podal Élimu správu. 15 Éli mal už deväťdesiatosem rokov. Oči mal zakalené a nevidel. 16 Muž povedal Élimu: Prichádzam priamo z bojiska, dnes som z neho ušiel. Éli sa ho spýtal: Čo sa stalo, syn môj? 17 Posol odvetil: Izrael sa dal pred Filištíncami na útek a ľud utrpel ťažkú porážku. Obaja tvoji synovia, Chofni a Pinchás zahynuli a Božia archa padla za korisť. 18 Len čo spomenul Božiu archu, Éli sa zvalil zo stolca chrbtom do brány, zlomil si šiju a skonal. Bol to muž starý a vážený. Spravoval Izrael štyridsať rokov. 19 Jeho nevesta, Pinchásova žena, bola tehotná a blízko pôrodu. Keď počula správu o ukoristení Božej archy a o smrti svojho svokra i muža, zohla sa a porodila, lebo ju zastihli kŕče. 20 Keď už zomierala, utešovali ju ženy, čo stáli nad ňou: Neboj sa, veď si porodila syna. Ona však neodpovedala, ani si to nevšímala. 21 Chlapcovi dala meno Ikabód[*] Meno znamená niet slávy.. Povedala: Sláva opustila Izrael. Vzali totiž Božiu archu a zomrel jej svokor i muž. 22 Povedala: Sláva odišla z Izraela, lebo ukoristili Božiu archu. Božia archa u Filištíncov 5 1 Filištínci vzali Božiu archu a preniesli ju z Eben-Ezeru do Ašdódu. 2 Potom ju vzali, zaniesli ju do chrámu Dágona a postavili ju k nemu. 3 Keď na druhý deň Ašdóďania včasráno vstali, Dágon ležal pred Hospodinovou archou zvalený tvárou na zem. Dágona vzali a postavili ho na pôvodné miesto. 4 Keď nasledujúceho dňa včasráno vstali, Dágon znova ležal zvalený tvárou na zem pred Hospodinovou archou. Jeho hlava i obe odlomené ruky ležali na prahu a zostal z neho iba trup. 5 Preto až dodnes Dágonovi kňazi a všetci návštevníci jeho chrámu v Ašdóde nestúpajú na Dágonov prah. 6 Ruka Hospodina ťažko doliehala na Ašdóďanov. Pustošil ich a Ašdód aj s okolím ranil vredmi. 7 Keď muži Ašdódu videli, čo sa deje, povedali: Archa izraelského Boha nesmie zostať u nás, lebo jeho ruka tvrdo postihla nás i nášho boha Dágona. 8 Zvolali a zhromaždili k sebe všetky filištínske kniežatá a spýtali sa ich: Čo urobíme s archou izraelského Boha? Odpovedali: Treba ju dopraviť do Gátu. Tak ju preniesli. 9 Len čo ju dopravili, dal Hospodin pocítiť mestu svoju moc. Vyvolal úžasný zmätok a bez výnimky potrestal vredmi všetkých mužov mesta. 10 Nato poslali Božiu archu do Ekrónu. Keď ta prišla, Ekrónčania skríkli: Priniesli k nám archu izraelského Boha, aby usmrtili nás i náš ľud. 11 Zvolali na stretnutie všetky filištínske kniežatá a povedali: Odošlite archu izraelského Boha na jej miesto, aby neusmrtila nás ani náš ľud. Smrteľná úzkosť totiž zachvátila celé mesto, kde dal Boh dôrazne pocítiť svoju moc. 12 Mužov, ktorí nepomreli, postihli vredy. Volanie mesta o pomoc vystupovalo k nebesiam. Žalmy 19 8 Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym. 9 Hospodinove príkazy sú správne, srdce napĺňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. 10 Bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva naveky; Hospodinove výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. 11 Vzácnejšie sú ako zlato, ako množstvo zlata rýdzeho; sladšie sú ako med, ako med z plástov. 12 Napomínajú aj tvojho služobníka; kto ich zachováva, odmenu hojnú má. 13 Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín. 14 Ochráň svojho sluhu aj pred spupnými, aby ma neovládli. Potom budem bez úhony, zbavený veľkého hriechu. 15 Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodin, moja Skala a môj Vykupiteľ! Prvý list Timotejovi Pozdrav 1 1 Pavol, apoštol Krista Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje, 2 Timotejovi, svojmu pravému synovi[*] Gr. dieťaťu. vo viere: Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána. Varovanie pred falošnou náukou 3 Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som odchádzal do Macedónska, aby si zostal v Efeze a napomínal určitých ľudí, nech nešíria nepravé učenie. 4 Nech sa nezaoberajú bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré vyvolávajú skôr hádky a neslúžia Božiemu poriadku spásy vo viere. 5 Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. 6 Od nich sa niektorí odvrátili a uchýlili sa k prázdnym rečiam. 7 Chcú byť učiteľmi zákona, ale nechápu ani čo hovoria, ani čo tak presvedčivo tvrdia. 8 Vieme však, že zákon je dobrý, ak ho človek používa podľa jeho zámeru, 9 ak si uvedomuje, že zákon nie je určený spravodlivému, ale pre tých, čo prestupujú zákon, pre vzdorovitých, bezbožných a hriešnikov, pre nehanebníkov a svetákov, pre otcovrahov a vrahov matiek a vôbec pre vrahov, 10 pre smilníkov, pre súložníkov mužov, pre obchodníkov s ľuďmi, pre luhárov a krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa ešte prieči zdravému učeniu 11 podľa evanjelia slávy požehnaného[*] Gr. blahoslaveného. Boha, ktoré mi bolo zverené. Vďaka za Božie milosrdenstvo 12 Vzdávam vďaku Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, ktorý ma posilnil, lebo ma uznal za verného a ustanovil ma do služby, 13 mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere. 14 Nadmieru sa však rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. 15 Toto slovo je spoľahlivé a zaslúži si byť úplne prijaté: Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich. 16 Ale dostalo sa mi milosrdenstva preto, aby na mne ako na prvom Ježiš Kristus ukázal celú svoju zhovievavosť, aby to slúžilo ako príklad pre tých, čo v neho uveria, a aby tak získali večný život. 17 Kráľovi vekov, nepominuteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. 18 Dávam ti tento príkaz, syn môj[*] Gr. dieťa., Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, aby si pomocou nich bojoval dobrý boj, 19 aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí zavrhli a tak stroskotali vo viere. 20 Medzi nimi je Hymeneus a Alexander, ktorých som odovzdal satanovi, aby sa odnaučili rúhať. Príslovia 21 28 Falošný svedok zahynie, dobrý poslucháč však bude vždy vypovedať. 29 Bezbožník vystupuje s bezočivou tvárou, čestný však dáva pozor na svoju cestu.