Čítania pre deň: 25. 4. 2019 (Štvrtok v oktáve Paschy)

Levitikus — Tretia Mojžišova kniha Malomocenstvo 13 1 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 2 Ak sa niekomu objaví na pokožke opuchlina či vyrážka alebo biela škvrna a z nej sa na pokožke vyvinie príznak malomocenstva, nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov, kňazov. 3 Kňaz prezrie postihnuté miesto na pokožke. Ak chĺpky na postihnutom mieste obeleli a ak postihnuté miesto je hlbšie než ostatná pokožka, potom je to príznak malomocenstva. Keď to kňaz zbadá, vyhlási ho za nečistého. 4 Ak však ide len o bielu škvrnu na pokožke a nevyzerá, že je hlbšia než je ostatná pokožka a chĺpky na nej neobeleli, potom kňaz prikáže postihnutého odlúčiť na sedem dní. 5 Keď ho kňaz na siedmy deň prezrie a zistí, že postihnuté miesto zostáva nezmenené a že sa na pokožke nešíri, kňaz ho znova prikáže odlúčiť na sedem dní. 6 Keď uplynie sedem dní, kňaz ho opäť prezrie, a keď zistí, že postihnuté miesto je bledšie a na pokožke sa nešíri, kňaz ho vyhlási za čistého. Je to len vyrážka. Vyperie si šaty a bude čistý. 7 Ak sa však po tom, čo sa ukázal kňazovi a bol vyhlásený za čistého, vyrážka na pokožke rozšíri, znova sa ukáže kňazovi. 8 Kňaz ho prezrie. Ak sa vyrážka na pokožke rozšírila, kňaz ho vyhlási za nečistého. Je to malomocenstvo. 9 Ak sa na niekom objaví malomocenstvo, treba ho priviesť ku kňazovi. 10 Kňaz ho prezrie. Ak je na pokožke biela opuchlina a chĺpky na nej obeleli, a ak v nej vyrastá živé mäso, 11 je to pokročilé malomocenstvo na pokožke. Kňaz ho vyhlási za nečistého. Nedá ho odlúčiť, lebo je nečistý. 12 Ak sa malomocenstvo na pokožke rozmohlo natoľko, že pokrýva celú pokožku, kam sa kňaz pozrie, od hlavy až po päty, 13 a kňaz vidí, že malomocenstvo už pokrýva celé telo, postihnutého vyhlási za čistého. Obelel celý. Je čistý. 14 Ak sa však na ňom objaví živé mäso, bude nečistý. 15 Keď kňaz vidí na ňom živé mäso, vyhlási ho za nečistého. Živé mäso je nečisté, je to malomocenstvo. 16 Ak však živé mäso zmizne a postihnuté miesto obelie, príde ku kňazovi. 17 Kňaz ho prezrie. Ak postihnuté miesto obelelo, kňaz vyhlási postihnutého za čistého; je čistý. 18 Ak mal niekto na pokožke vred, ktorý sa zahojil, 19 no na mieste vredu vznikne biela opuchlina alebo sa objaví bielo-červená škvrna, musí sa ukázať kňazovi. 20 Kňaz ho prezrie. Ak zistí, že to miesto je hlbšie než okolitá koža a že chĺpky na nej obeleli, kňaz ho vyhlási za nečistého. Je to malomocenstvo, ktoré sa rozšírilo z vredu. 21 Ak kňaz zistí, že biele chĺpky tam nie sú a ani miesto nie je hlbšie než okolitá pokožka, ale je iba nevýrazné, kňaz prikáže, aby ho na sedem dní odlúčili. 22 Ak sa to však na pokožke značne rozšíri, kňaz ho vyhlási za nečistého. Je to malomocenstvo. 23 No ak škvrna zostáva rovnaká a nerozširuje sa, je to jazva po vrede. Kňaz ho vyhlási za čistého. 24 Ak má niekto na pokožke popáleninu a na nej sa objaví bielo-červená alebo biela škvrna, 25 kňaz ho prezrie. Ak vidí, že chĺpky na škvrne obeleli a miesto je hlbšie než okolitá pokožka, je to malomocenstvo, ktoré vzniklo z popáleniny. Kňaz ho vyhlási za nečistého, je postihnutý malomocenstvom. 26 Ak kňaz vidí, že chĺpky na škvrne neobeleli a ani miesto nie je hlbšie než okolitá pokožka a je vyblednuté, prikáže, aby ho odlúčili na sedem dní. 27 Na siedmy deň ho kňaz prezrie. Ak sa škvrna na koži rozšírila, vyhlási ho za nečistého; je to malomocenstvo. 28 Ak však škvrna zostala nezmenená, ani sa na pokožke nerozširuje, a ak vybledla, je to len opuchlina po popálenine. Kňaz ho vyhlási za čistého. Je to jazva po popálenine. 29 Ak sa mužovi alebo žene objaví na hlave alebo na brade nejaké choré miesto, 30 nech ho kňaz prezrie. Ak miesto bude hlbšie než okolitá pokožka a vlasy na ňom zožltli a stenčili sa, kňaz ho vyhlási za nečistého. Je to prašivina, istý druh malomocenstva na hlave alebo na brade. 31 Keď kňaz prezrie príznak choroby prašiviny a vidí, že miesto nie je hlbšie než okolitá pokožka, ani nie sú na ňom čierne chĺpky, prikáže, aby prašivinou postihnutého na sedem dní odlúčili. 32 Na siedmy deň kňaz postihnuté miesto prezrie, a keď zistí, že prašivina sa nešíri, ani nie sú na nej žltkasté chĺpky a miesto postihnuté prašivinou nie je hlbšie než okolitá pokožka, 33 postihnutý sa oholí, iba to miesto si neoholí. Kňaz však prikáže, aby prašivinou postihnutý bol na sedem dní odlúčený. 34 Na siedmy deň kňaz prašivinu prezrie, a keď zistí, že sa na pokožke nešíri a miesto nie je hlbšie než okolitá pokožka, vyhlási ho za čistého. Vyperie si šaty a je čistý. 35 Ak sa však prašivina na pokožke rozšíri po tom, čo bol vyhlásený za čistého, 36 kňaz ho prezrie. Keďže sa mu prašivina na pokožke rozšírila, kňaz už nebude zisťovať, či chĺpky zožltli; postihnutý je nečistý. 37 Ak však usúdi, že prašivina svoj vzhľad nezmenila a vyrástli na nej čierne vlasy, prašivina je vyliečená. Je čistý. Kňaz ho vyhlási za čistého. 38 Keď sa mužovi alebo žene objavia na pokožke škvrny, biele škvrny, 39 kňaz ich pozrie. Ak sú na pokožke biele, vyblednuté škvrny, je to neškodná vyrážka, ktorá vznikla na pokožke. Je čistý. 40 Ak niekomu vypadali na hlave vlasy, ak oplešivel, je čistý. 41 Keď mu hlava plešivie spredu, má lysinu, je čistý. 42 Ak sa na temennej alebo tylovej plešine objaví bielo-červená škvrna, je to malomocenstvo, ktoré sa rozšírilo na temennej alebo tylovej plešine. 43 Kňaz ho prezrie. Ak je na jeho temennej alebo tylovej plešine bielo-červená opuchlina, ktorá sa podobá kožnému malomocenstvu, 44 postihnutý je malomocný; je nečistý. Kňaz ho musí vyhlásiť za nečistého. Je to znak malomocenstva na hlave. 45 Malomocný, postihnutý touto chorobou, bude mať roztrhnuté šaty, vlasy na hlave neupravené, bradu zakrytú a bude volať: Nečistý, nečistý! 46 Po celý čas zostane nečistý. Je nečistý, bude bývať oddelene, bydlisko bude mať mimo tábora. Malomocenstvo na odeve 47 Keď sa príznak malomocenstva objaví na odeve, či už vlnenom alebo ľanovom, 48 či je to odev utkaný alebo upletený z vlny alebo ľanu, či ide o kožu alebo nejaký kožený predmet, 49 ak bude zasiahnuté miesto na odeve žltkasté alebo červenkasté, či na odeve alebo na koži, na látke utkanej alebo pletenej, alebo na akomkoľvek koženom predmete, je to znak malomocenstva. Treba to ukázať kňazovi. 50 Kňaz prezrie zasiahnuté miesto a prikáže zasiahnutú vec na sedem dní odložiť. 51 Na siedmy deň zasiahnuté miesto prezrie. Ak sa zasiahnuté miesto na odeve alebo na utkanej či pletenej látke, na koži alebo na nejakom koženom výrobku rozšírilo, je to zhubné malomocenstvo. Je to nečisté. 52 Odev z látky utkanej alebo upletenej z vlny či z ľanu alebo nejaký kožený výrobok, na ktorom sa objaví zasiahnuté miesto, treba spáliť. Je to zhubné malomocenstvo. Treba to spáliť. 53 Keď však vidí, že zasiahnuté miesto na odeve alebo na utkanej či upletenej látke, či na nejakom koženom predmete sa nešíri, 54 kňaz prikáže vyprať to, na čom bolo zasiahnuté miesto a na sedem dní to prikáže odložiť. 55 Po vypraní kňaz látku so zasiahnutým miestom prezrie, a ak usúdi, že sa zasiahnuté miesto nezmenilo, aj keď sa nerozšírilo, je nečisté. Treba to spáliť, či už je vec zasiahnutá na vnútornej alebo na vonkajšej strane. 56 Aj keď kňaz zistí, že zasiahnuté miesto po vypraní vybledlo, nech ho predsa len vytrhne či z odevu, alebo z kože, z utkanej alebo z upletenej látky. 57 Ak sa na odeve, na utkanej alebo upletenej látke či na nejakom koženom predmete objaví znova a ďalej sa rozšíri, zasiahnutú vec musíš spáliť. 58 Odev, utkanú alebo upletenú látku, či nejaký kožený predmet, z čoho po vypraní zmizne zasiahnuté miesto, znova vyperie a potom to bude čisté. 59 Toto je zákon o príznakoch malomocenstva na vlnených alebo ľanových odevoch či už na utkanej, alebo upletenej látke, alebo na nejakom koženom predmete. Podľa neho treba tieto veci vyhlásiť za čisté alebo nečisté. Žalmy Hospodin, počuj moje slová 5 1 Zbormajstrovi na flaute. Dávidov žalm. 2 Hospodin, počuj moje slová, všimni si môj vzdych! 3 Vypočuj moje hlasné volanie, Kráľ môj a Boh môj, lebo sa k tebe modlím! 4 Hospodin, ty zrána počuješ môj hlas. Ráno ti pripravím obetu a počkám. 5 Ty predsa nie si božstvo, čo sa v bezbožnosti kochá, u teba nešľachetný nemá miesta. 6 Povýšenci pred tebou neobstoja; nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť. 7 Vyhubíš luhárov; krvilačný a klamár sa Hospodinovi protiví. 8 Ja však z tvojej veľkej milosti smiem vojsť do tvojho domu, s bázňou pred tebou sa budem klaňať v tvojom svätom chráme. 9 Hospodin, veď ma svojou spravodlivosťou, lebo striehnu na mňa. Urovnaj svoju cestu predo mnou! 10 Veď na ich ústa nieto spoľahnutia, ich vnútro — samá skaza, ich hrdlo — otvorený hrob, ich jazyk — samá úlisnosť. 11 Bože, odhaľ ich vinu! Nech padnú pre svoje zámery! Rozožeň ich pre mnohé vzbury, lebo ti odporovali. 12 Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe utiekajú, a nech naveky plesajú! Ochraňuj ich a nech jasajú v tebe tí, čo milujú tvoje meno. 13 Ty, Hospodin, žehnáš spravodlivého. Chrániš ho priazňou ako štítom. List Hebrejom Povzbudenie a varovanie 10 19 Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne, 20 po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo, 21 a keď máme veľkňaza nad Božím domom, 22 pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. 23 Neochvejne sa pridŕžajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, je verný. 24 Venujme pozornosť jeden druhému a povzbudzujme sa k láske a dobrým skutkom. 25 Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. 26 Veď ak dobrovoľne hrešíme po tom, čo sme poznali pravdu, nemôžme počítať s nijakou obetou za hriechy, 27 ale iba s hrozným súdom a žiarou ohňa, ktorý strávi odporcov. 28 Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov. 29 Uvážte, o čo hroznejší trest si zaslúži ten, čo pošliape Božieho Syna, zneváži krv zmluvy, ktorou bol posvätený, a potupí Ducha milosti. 30 Veď poznáme toho, kto povedal: Mne patrí pomsta, ja sa odplatím. A inde: Pán bude súdiť svoj ľud. 31 Hrozné je padnúť do rúk živého Boha. 32 Rozpamätajte sa na tie prvé dni, v ktorých ste boli osvietení a prekonali ste veľký boj v utrpeniach. 33 Boli ste vystavení verejnému hanobeniu a sužovaniu, inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. 34 Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. 35 Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. 36 Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prisľúbenie. 37 Veď už len celkom krátky čas a príde ten , čo má prísť, nebude meškať. 38 Avšak môj spravodlivý bude žiť z viery, ale kto odpadne, v tom nebude mať moja duša zaľúbenie. 39 My však nie sme z tých, čo odpadajú na záhubu, ale z tých, čo veria, aby si zachránili dušu. Príslovia 13 9 Svetlo spravodlivých jasne žiari, zatiaľ čo lampa bezbožníkov zhasína.