Čítania na deň: 26. 11. 2020

Sofoniáš Súd nad národmi a Judskom 1 1 Slovo Hospodina, ktoré zaznelo k Sofoniášovi, synovi Kúšiho, syna Gedalju, syna Amarju, syna Chizkiju, za dní judského kráľa Joziáša, syna Amóna. 2 Dočista odstránim zo zemského povrchu všetko — znie výrok Hospodina. 3 Zmetiem ľudí i zvieratá, zmetiem nebeské vtáctvo i morské ryby, pohoršenie s bezbožnými. Vyhladím aj človeka na zemi — znie výrok Hospodina. 4 Svoju ruku vystriem proti Judsku i proti všetkým obyvateľom Jeruzalema. Vyhladím z tohto miesta pozostatky po Baálovi a meno modlárskych kňazov; 5 aj tých, čo sa na strechách klaňajú nebeskému zástupu, tých, čo sa pred Hospodinom klaňajú a prisahajú, ale sa zaprisahávajú aj na Milkóma; 6 tých, čo sa odklonili od Hospodina, čo nehľadajú Hospodina ani sa k nemu neobracajú. Hospodinov deň je blízko 7 Ticho pred Pánom, Hospodinom, lebo deň Hospodina je blízko! Hospodin už pripravil obetu, posvätil tých, čo pozval. 8 V deň Hospodinovej obety potrestám kniežatá a kráľovských synov a všetkých, čo si obliekajú cudzokrajné rúcho. 9 V ten deň potrestám všetkých, čo preskakujú prah, tých, čo napĺňajú dom svojich pánov násilím a ľsťou. 10 V onen deň — znie výrok Hospodina — ozve sa ston od Rybnej brány, z druhej strany kvílenie a silný lomoz od pahorkov. 11 Kvíľte, obyvatelia dolného mesta, lebo všetok ľud, čo kupčí, bude umlčaný, všetci, čo vážia striebro, budú vyhladení. 12 V tom čase prehľadám s lampami Jeruzalem a potrestám mužov, usadených vo svojej bezstarostnosti, tých, čo si v srdci hovoria: Hospodin neurobí ani dobré, ani zlé. 13 Ich bohatstvo sa stane korisťou a ich domy spustnú. Vybudujú si domy, ale nezabývajú sa, a hoci si vysadia vinice, víno z nich piť nebudú. 14 Blízko je ten veľký Hospodinov deň, veľmi rýchlo sa blíži. V deň Hospodina sa bude zúfalo volať: Bojovník tam kričí! 15 Ten deň bude dňom hnevu, súženia a tiesne, dňom spúšte a skazy, dňom tmy a temna, dňom oblakov a mrákavy, 16 dňom trúbenia a bojového pokriku proti opevneným mestám a proti vyvýšeným cimburiam. 17 Na ľudí zošlem súženie a budú tápať ako slepí, lebo zhrešili proti Hospodinovi; ich krv bude rozliata ako prach a ich vnútornosti budú ako výkaly. 18 Ani ich striebro ani zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu. Jeho ohnivá žiarlivosť strávi celú zem; rýchly a úplný koniec iste spôsobí všetkým obyvateľom na zemi. Výzva na pokoru pred Bohom 2 1 Zhromaždite sa, zíďte sa, vy, nehanebné národy, 2 skôr než sa naplní výnos a deň preletí ako pleva, predtým, než na vás dôjde páľava hnevu Hospodina, prv, ako vás zastihne deň Hospodinovho hnevu. 3 Hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme, vy, čo konáte podľa jeho práva. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru, azda sa skryjete v deň Hospodinovho hnevu. Súd nad národmi 4 Gaza bude opustená a spustne aj Aškalón. Ašdód na pravé poludnie vyľudnia a vykorenený bude aj Ekrón. 5 Beda obyvateľom pobrežného pásma, národu Kereťanov — slovo Hospodina je proti vám; Kanaán, krajina Filištíncov, tak ťa zničím, že budeš bez obyvateľov. 6 Pobrežné pásmo sa stane miestom pasienkov, kolíb pre pastierov a košiarov pre ovce. 7 Pobrežie pripadne zvyšku Júdovho domu. Tam sa budú pásť a večer sa budú ukladať v aškalónskych domoch, lebo ich navštívi Hospodin, ich Boh, a zmení ich údel. 8 Počul som, ako Moáb urážal a Amónčania hanobili, ako potupovali môj ľud a vypínali sa aj za hranicami. 9 Preto akože žijem — znie výrok Hospodina zástupov, Boha Izraela — Moáb bude ako Sodoma a Amónčania ako Gomora, miestom buriny, soľnou jamou a pustatinou naveky. Zvyšok môjho ľudu ich vyplieni a ostatok môjho národa ich získa do vlastníctva. 10 To majú za svoju pýchu, že potupovali ľud Hospodina zástupov a vypínali sa nad ním. 11 Hospodin bude neúprosný voči nim, zvrhne všetkých bohov na zemi. Bude sa mu klaňať každý na svojom mieste, aj všetky ostrovy národov. 12 Vy, Kúšijci, budete tiež prebodnutí mojím mečom. 13 Vystrie svoju ruku proti severu — a zničí Asýriu, Ninive spustne, zmení ho na vyprahnutú púšť. 14 Uprostred nej si budú líhať stáda, aj všetka divá zver, aj pelikán i sova sa uložia medzi jeho stĺpy. Ich vreskot bude sa ozývať v oknách. Na prahu sú trosky, cédrový obklad je strhnutý. 15 Toto je to jasavé mesto, ktoré si žilo v bezpečí a hovorilo si: Ja som a nik iný?! Akou hrôzou sa stalo, zvieracím brlohom! Každý, čo prejde okolo, zahvízda a kývne rukou. Súd nad Jeruzalemom 3 1 Beda spurnému, poškvrnenému a násilníckemu mestu! 2 Nepočúva hlas, napomenutie neprijíma, Hospodinovi nedôveruje, k svojmu Bohu sa nechce priblížiť. 3 Jeho kniežatá uprostred neho sú revúcimi levmi, jeho sudcovia sú vlci za večera, čo nenechajú nič do rána. 4 Jeho proroci sú namyslení podvodníci, jeho kňazi znesväcujú, čo je sväté, porušujú zákon. 5 Spravodlivý Hospodin je uprostred neho, krivdu nerobí, ráno čo ráno vynáša na svetlo svoj súd bez prestania, ten však, čo pácha bezprávie, hanbu nepozná. 6 Vyhladil som národy, ich cimburia spustli. Zničil som ich ulice, nikto nimi neprechádza, ich mestá sú vyplienené, vyľudnené, bez obyvateľov. 7 Povedal som: Maj bázeň predo mnou, prijmi napomenutie! Nech jeho domov nezanikne pre nič z toho, čím ho potrestám. Oni však už za rána všetko pokazili svojimi skutkami. Trest a obrátenie národov 8 Preto čakajte na mňa — znie výrok Hospodina — na deň, keď povstanem kvôli svedectvu. Veď to je môj rozsudok: pozbierať národy, zhromaždiť kráľovstvá, vyliať na nich svoju zlosť, celú páľavu svojho hnevu. Moja ohnivá žiarlivosť strávi celú zem. 9 Vtedy dám národom čisté pery, aby všetci vzývali Hospodinovo meno a spoločne mu slúžili. 10 Z druhej strany kúšskych riek mi moji vyznavači, moja rozptýlená dcéra prinesie dar. 11 V ten deň sa nebudeš hanbiť za žiadne skutky, ktorými si sa mi spreneverila. Odstránim totiž z tvojho stredu pyšných, čo jasajú, nebudeš sa už vyvyšovať na mojom svätom vrchu. 12 Ponechám uprostred teba úbohý a biedny ľud, bude hľadať útočisko v Hospodinovom mene. 13 Zvyšok Izraela sa nebude dopúšťať neprávosti, ani hovoriť lož; v ich ústach nebude ľsti. Budú sa pásť a odpočívať, a nik ich nevyplaší. Výzva na plesanie 14 Plesaj, dcéra sionská, výskaj, Izrael! Raduj sa a jasaj celým srdcom, dcéra jeruzalemská! 15 Hospodin odvrátil rozsudok nad tebou, vyhnal tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Hospodin, je uprostred teba, neboj sa viac zlého. 16 V ten deň povedia Jeruzalemu: Neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky! 17 V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radostne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. 18 Smutných pre sviatky zozbieram, veď sú tvojimi; jarmo a potupa je na nich. 19 Hľa, v tom čase sa porátam so všetkými, čo ťa utláčali, zachránim chromých a rozptýlených zhromaždím, ich hanbu zmením na chválu a dobré meno po celej zemi. 20 V ten čas vás privediem, vtedy vás zhromaždím, dám vám meno a chválu medzi všetkými ľuďmi na zemi a váš údel zmením pred vašimi zrakmi — hovorí Hospodin. Aggeus Výzva na stavbu chrámu 1 1 V druhom roku kráľa Dária, v prvý deň šiesteho mesiaca zaznelo slovo Hospodina prostredníctvom proroka Aggea judskému miestodržiteľovi Zerubbábelovi, synovi Šealtíelovmu, a veľkňazovi Jéšuovi, synovi Jócadakovmu. 2 Takto hovorí Hospodin zástupov: Tento ľud vraví: Ešte neprišiel čas stavať Hospodinov dom. 3 Potom zaznelo slovo Hospodina prostredníctvom proroka Aggea takto: 4 Či vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách? 5 Teraz však takto hovorí Hospodin zástupov: Pouvažujte nad svojimi cestami. 6 Sejete mnoho, ale zvážate málo. Jete, ale nenasýtite sa. Pijete, ale smäd si neuhasíte. Obliekate sa, ale nezohrejete sa. Kto dostáva mzdu, dáva ju do deravého mešca. 7 Takto hovorí Hospodin zástupov: Pouvažujte nad svojimi cestami. 8 Vystúpte do hôr, dovezte drevo a stavajte dom. Obľúbim si ho a budem oslávený, hovorí Hospodin. 9 Očakávali ste mnoho, ale je z toho málo. Keď ste to doviezli domov, ja som to odfúkol. Prečo? — pýta sa Hospodin zástupov. Pre môj dom, ktorý je v troskách. Každému z vás však ide len o vlastný dom. 10 Preto nebesá nad vami odopreli rosu a zem odoprela úrodu. 11 Privolal som suchotu na zem, na vrchy a na obilie, na mušt a na olej, na všetko, čo vydáva zem, na človeka i na dobytok a na všetko, čo sa získava rukami. 12 Zerubbábel, syn Šealtíelov, a veľkňaz Jéšua, syn Jócadakov, a všetok ostatný ľud poslúchli hlas Hospodina, svojho Boha, a slová proroka Aggea, lebo ho poslal Hospodin, ich Boh, a ľud sa bál Hospodina. 13 Hospodinov posol Aggeus prehovoril k ľudu v súlade s posolstvom Hospodina: Ja som s vami, znie výrok Hospodina. 14 Potom Hospodin povzbudil ducha judského miestodržiteľa Zerubbábela, syna Šealtíelovho, ducha veľkňaza Jéšuu, syna Jócadakovho, a ducha všetkého ostatného ľudu, takže sa dali do práce na dome Hospodina zástupov, svojho Boha, 15 dvadsiateho štvrtého dňa šiesteho mesiaca. Prísľub slávy nového chrámu V druhom roku kráľa Dária, 2 1 dvadsiateho prvého dňa siedmeho mesiaca zaznelo slovo Hospodina prostredníctvom proroka Aggea takto: 2 Spýtaj sa judského miestodržiteľa Zerubbábela, syna Šealtíelovho, a veľkňaza Jéšuu, syna Jócadakovho, a ostatného ľudu: 3 Kto ostal medzi vami z tých, ktorí videli tento dom v jeho prvotnej sláve? A ako ho vidíte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako holé nič? 4 Vzmuž sa však teraz, Zerubbábel — znie výrok Hospodina! Vzmuž sa, veľkňaz Jéšua, syn Jócadakov! Vzmuž sa, všetok ľud krajiny — znie výrok Hospodina! Pracujte, lebo ja som s vami — znie výrok Hospodina zástupov: 5 Toto je zmluva, čo som uzavrel s vami pri vašom odchode z Egypta, že môj duch ostane medzi vami, nebojte sa! 6 Lebo takto hovorí Hospodin zástupov: Bude to len o malú chvíľu a ja zatrasiem nebom a zemou, i morom a suchou zemou. 7 Keď zatrasiem i všetkými národmi, prídu skvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin zástupov. 8 Moje je striebro, moje je zlato — znie výrok Hospodina zástupov. 9 Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako predchádzajúca — hovorí Hospodin zástupov — a na tomto mieste budem udeľovať pokoj — znie výrok Hospodina zástupov. Prísľub Božieho požehnania 10 Dvadsiateho štvrtého dňa deviateho mesiaca, v druhom roku Dária, zaznelo slovo Hospodina prorokovi Aggeovi: 11 Takto hovorí Hospodin zástupov: Vyžiadaj si od kňazov poučenie o takejto veci: 12 Keby niekto v záhybe svojho rúcha niesol posvätené mäso a záhybom svojho rúcha by sa dotkol chleba, niečoho vareného, vína, oleja alebo akéhokoľvek pokrmu, či to bude potom posvätené? Kňazi odpovedali: Nie! 13 Nato sa opýtal Aggeus: Keby sa niekto poškvrnený mŕtvolou dotkol toho všetkého, či to bude potom poškvrnené? Kňazi odpovedali: Bude poškvrnené. 14 Nato odpovedal Aggeus: Takto je to aj s týmto ľudom a takto je to aj s týmto národom predo mnou — znie výrok Hospodina — a takto je to aj s každým dielom ich rúk. Čokoľvek tam obetujú, je poškvrnené. 15 Teraz však pozorujte, čo sa bude diať odo dneška a ďalej! Ako sa vám vodilo predtým, než bol položený kameň ku kameňu na chráme Hospodinovom? 16 Ak niekto prišiel k hŕbe obilia o dvadsiatich mericiach, bolo ich len desať. Ak niekto prišiel ku kadi nabrať päťdesiat okovov, bolo ich len dvadsať. 17 Bil som vás sneťou a hrdzou, krupobitím som bil prácu vašich rúk, ale ste sa neobrátili ku mne — znie výrok Hospodina. 18 Nože pozorujte odo dneška a ďalej, od dvadsiateho štvrtého dňa deviateho mesiaca, teda odo dňa, keď bol položený základ Hospodinovho chrámu, pozorujte: 19 Či je ešte zrno v sýpke? Veď ani vinič, ani figovník, ani granátovník, ani oliva ešte nerodia! Odo dneška budem požehnávať. Prísľub Zerubbábelovi 20 Potom, dvadsiateho štvrtého dňa toho istého mesiaca, zaznelo po druhý raz slovo Hospodina k Aggeovi takto: 21 Povedz judskému miestodržiteľovi Zerubbábelovi: Ja zatrasiem nebom i zemou, 22 prevrátim kráľovské tróny, zničím silu pohanských kráľovstiev a prevrátim vozy aj ich jazdcov. Kone a ich jazdci sa zrútia, každý padne na meč druhého. 23 V ten deň — znie výrok Hospodina zástupov — vezmem ťa, služobník môj Zerubbábel, syn Šealtíelov — znie výrok Hospodina — a urobím ťa pečatným prsteňom, lebo som si teba vyvolil — znie výrok Hospodina zástupov. Žalmy (táv) 119 169 Hospodin, nech moje volanie prenikne k tebe, urob ma chápavým podľa svojho slova. 170 Kiež dôjde k tebe moja úpenlivá prosba, vysloboď ma podľa svojho sľubu. 171 Nech moje pery prekypujú chválou, lebo ma učíš zachovávať svoje ustanovenia. 172 Kiež môj jazyk ospevuje tvoju reč, lebo všetky tvoje príkazy sú spravodlivé. 173 Kiež mi tvoja ruka pomôže, lebo som si vyvolil tvoje rozkazy. 174 Hospodin, túžim po tvojej spáse, tvoj zákon je mi potešením. 175 Kiež moja duša žije a chváli ťa, kiež mi tvoje súdy pomáhajú. 176 Blúdim ako stratená ovca. Hľadaj svojho služobníka, veď som nezabudol na tvoje prikázania. Prvý Jánov list 3 1 Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal jeho. 2 Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. 3 Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čistý. 4 Každý, kto pácha hriech, porušuje zákon, lebo hriech je porušenie zákona. 5 Viete predsa, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v ňom nieto hriechu. 6 Kto zostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel; ani nepoznal. 7 Deti, nech vás nik nezvedie! Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý. 8 Kto pácha hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky. 9 Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno je v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. 10 Podľa toho možno poznať Božie deti a deti diabla: Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje svojho brata. Vzájomná láska 11 Veď posolstvo, ktoré ste od začiatku počuli, je, že sa máme navzájom milovať. 12 Nie ako Kain. Bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, no bratove spravodlivé. 13 Nečudujte sa, bratia, že vás svet nenávidí. 14 My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. 15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah; a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. 16 Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás; aj my máme klásť život za bratov. 17 Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi, a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? 18 Deti, nemilujme slovom ani rečou, ale skutkom, opravdivo. Dôvera v Boha 19 Podľa toho spoznáme, že sme z pravdy a upokojíme si pred ním srdce; 20 lebo ak nás srdce obviňuje, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. 21 Milovaní, ak nás srdce neobviňuje, máme istotu v Bohu 22 a o čokoľvek prosíme, dostaneme od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa mu páči. 23 A to je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom, ako nám prikázal. 24 Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že zostáva v nás, poznávame prostredníctvom Ducha, ktorého nám dal. Príslovia 17 27 Kto sa krotí v reči, nadobúda poznanie, pokojný duchom je rozumný človek. 28 Ak mlčí, aj pochábľa pokladajú za múdreho, a za rozumného, keď má zatvorené pery.