Čítania pre deň: 28. 9. 2016

Prvá kniha Makabejcov Matatiášovo povstanie 2 1 V tých dňoch povstal Matatiáš, syn Simeonovho syna Jána zo synov Jójaríba z Jeruzalema, ktorý sa však presťahoval do Módeina. 2 Mal päť synov: Jána, ktorý mal prímenie Gaddí, 3 Šimona, zvaného Tassi, 4 Júdu, zvaného Makabejský, 5 Eleazára, zvaného Auaran, a Jonatána, zvaného Apfús. 6 Videl prejavy rúhania, ktoré sa diali v Judsku a v Jeruzaleme, 7 a povedal: Beda mi! Prečo som sa narodil? Aby som videl záhubu svojho ľudu, záhubu svätého mesta, aby som tu nečinne sedel, keď je vydané do rúk nepriateľov i svätyňa je v rukách cudzincov? 8 Jeho chrám je ako muž pozbavený cti. 9 Jeho vzácne zariadenie bolo odvlečené ako korisť, jeho deti boli pozabíjané na jeho námestiach, jeho mládenci padli mečom nepriateľa. 10 Jestvuje národ, ktorý by si nevzal podiel z jeho kráľovstva a ktorý by z neho nedrancoval? 11 Všetku krásu odňali predtým slobodnému mestu, teraz sa stalo otrokom. 12 Hľa, naša svätyňa, naša krása a naša sláva bola spustošená; pohania ju znesvätili. 13 Načo máme ešte žiť? 14 Matatiáš a jeho synovia si roztrhli odev, obliekli sa do vrecoviny a veľmi nariekali. 15 Do mesta Módeinu prišli vyslanci kráľa, ktorí ich nútili odpadnúť a obetovať. 16 Mnohí z Izraela prešli k nim. Matatiáš a jeho synovia sa držali spolu. 17 Vtedy ľudia, ktorých poslal kráľ, začali Matatiášovi takto hovoriť: V tomto meste si práve ty najvyšší a najslávnejší, veľký a podporovaný synmi a bratmi. 18 Teraz pristúp prvý a splň príkaz kráľa, ako urobili všetky národy aj mužovia judskí i tí, čo ostali v Jeruzaleme. Tak budeš patriť medzi priateľov kráľa, ty aj tvoji synovia. A budeš poctený ty aj tvoji synovia striebrom, zlatom a mnohými darmi. 19 No Matatiáš sa ozval a silným hlasom odpovedal: Aj keď všetky národy v kráľovskej ríši poslúchnu kráľa, aj keď každý z nich odpadne od náboženstva svojich otcov a nájde záľubu v jeho rozkazoch, 20 ja a moji synovia i bratia budeme žiť podľa zmluvy našich otcov. 21 Nech je od nás ďaleko, aby sme opustili zákon a jeho prikázania! 22 Nebudeme poslúchať príkazy kráľa a neodchýlime sa od svojho náboženstva napravo ani naľavo. 23 No len čo prestal hovoriť, pristúpil jeden judský muž, aby pred očami všetkých obetoval na oltári v Módeine podľa rozkazu kráľa. 24 Keď to Matatiáš videl, rozhneval sa a jeho vnútro sa rozochvelo, zmocnil sa ho spravodlivý hnev a zabil ho pri oltári. 25 Súčasne zabil aj kráľom vyslaného muža, ktorý nútil obetovať. Oltár rozbúral. 26 Horlil za zákon ako kedysi Pinchás voči Zimrimu, synovi Sálua. 27 Potom Matatiáš volal po meste silným hlasom: Každý, kto horlí za zákon a zachováva zmluvu, nech ide za mnou. 28 Potom utiekol i so svojimi synmi do hôr a všetko, čo mali, zanechali v meste. Začiatok povstania 29 Vtedy mnohí, ktorí hľadali spravodlivosť a právo, odchádzali na púšť a tam sa usadili 30 aj so svojimi synmi, ženami a dobytkom, lebo zlo na nich doliehalo čoraz tvrdšie. 31 K vyslancom kráľa a jeho vojsku, ktoré bolo v Dávidovom meste Jeruzaleme, došla správa o tom, že muži, čo odmietli kráľov rozkaz, zostúpili do úkrytov v púšti. 32 Mnoho vojakov sa vydalo za nimi. Keď ich dostihli, pripravili sa na boj a sobotný deň začali proti nim bojovať. 33 Povedali im: Už je toho dosť! Vyjdite a robte podľa kráľovho rozkazu. Potom ostanete nažive. 34 Oni odpovedali: Nevyjdeme a nebudeme robiť podľa kráľovho rozkazu a nebudeme znesväcovať sobotný deň. 35 Vojaci teda bezodkladne na nich zaútočili, 36 ale oni im neodpovedali ani kameňom po nich nehodili, ani úkryty nezatarasili. 37 Hovorili si: Radšej všetci zomrieme vo svojej bezúhonnosti; nebo a zem sú svedkami, že nás nespravodlivo vraždíte. 38 Vojaci teda na nich zaútočili, hoci bola sobota; zahynuli všetci i so svojimi ženami, deťmi a dobytkom, asi tisíc osôb. 39 Keď sa to dozvedeli Matatiáš a jeho priatelia, veľmi za nimi žialili. 40 Hovorili si: Ak všetci urobíme to, čo urobili naši bratia a nebudeme s pohanmi bojovať za svoj život a za naše prikázania, veľmi rýchlo nás vyhubia zo zeme. 41 Toho dňa sa dohodli takto: Budeme bojovať proti každému človeku, ktorý by šiel proti nám i v sobotný deň, aby sme všetci nepomreli, ako zomreli naši bratia v úkrytoch. 42 Vtedy sa k nim pripojila skupina chasidov, udatných mužov z Izraela. Každý z nich bol plne oddaný zákonu. 43 A pripojili sa k nim aj všetci, čo utekali pred útlakom. Stali sa im posilou. 44 Zostavili teda vojsko a v hneve bili hriešnikov a v rozhorčení mužov, čo odpadli od zákona. Ostatní poutekali k pohanom, aby sa zachránili. 45 Matatiáš a jeho priatelia tiahli krajinou a ničili oltáre. 46 Nasilu obrezávali všetky neobrezané deti, ktoré našli na území Izraela. 47 Namyslencov prenasledovali a všetko, čo robili, sa im darilo. 48 Zákon vytrhli z rúk pohanov a ich kráľov a nedovolili, aby ten hriešnik uplatnil svoju moc. Matatiášova smrť 49 Keď sa priblížili dni Matatiášovho skonu, povedal svojim synom: Teraz sa u nás až nadmieru upevnila pýcha a útlak, čas pohromy a zúrivého hnevu. 50 Teraz teda, deti moje, horlite za zákon a nasaďte i svoj život za zmluvu našich otcov. 51 Pamätajte na skutky svojich otcov, ktoré vykonali za svojich čias, a získate si veľkú slávu a večné meno. 52 Či sa neukázalo, že Abrahám bol v skúške verný a nepripočítalo sa mu to za spravodlivosť? 53 Jozef zachoval prikázanie, keď bol v tiesni, a tak sa stal pánom Egypta. 54 Náš otec Pinchás pre svoju veľkú horlivosť dostal zmluvu večného kňazstva. 55 Jozua, pretože splnil svoje poverenie, stal sa sudcom v Izraeli. 56 Káleb, pretože vydal svedectvo uprostred zhromaždenia, dostal krajinu ako dedičstvo. 57 Dávid bol za svoje milosrdenstvo odmenený dedične kráľovským trónom naveky. 58 Eliáš, pretože veľmi horlil za zákon, bol vzatý do neba. 59 Chananja, Azarja a Míšael verili, a preto boli zachránení z ohnivých plameňov. 60 Daniel bol pre svoju priamosť vytrhnutý z tlamy levov. 61 A tak premýšľajte o jednom pokolení za druhým, že sa nezlomil nikto z tých, čo dúfali v neho. 62 Nebojte sa slov toho hriešnika, jeho sláva sa skončí v hnoji medzi červami. 63 Dnes je vyvýšený, ale zajtra ho nebude možné nájsť, lebo sa vráti do svojho prachu a jeho plány sa zrútia. 64 Deti moje, vzmužte sa a verne dodržiavajte zákon, pretože v ňom budete oslávení. 65 Hľa, váš brat Šimon! Viem, že je to rozvážny muž, poslúchajte ho po všetky dni, bude vám otcom. 66 Júda Makabejský, udatný hrdina od svojej mladosti bude vaším vojvodcom a bude viesť vojnu proti národom. 67 Zhromaždite okolo seba všetkých, čo konajú podľa zákona, a vykonajte pomstu za svoj národ. 68 Prísne sa odplaťte pohanom a držte sa predpisov zákona. 69 Potom ich požehnal a uložili ho k svojim otcom. 70 Zomrel v stoštyridsiatom šiestom roku[*] Stalo sa to v roku 166 pred Kr. a pochovali ho na pohrebisku svojich otcov v Módeine. Celý Izrael za ním veľmi smútil. Evanjelium podľa Lukáša Herodesov nepokoj 9 7 Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo jedni hovorili: Ján vstal z mŕtvych, 8 iní, že sa zjavil Eliáš, a ďalší, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. 9 Herodes povedal: Jána som dal sťať. Kto je potom ten, o kom počúvam takéto veci? A chcel ho vidieť. Rozmnoženie chlebov 10 Apoštoli sa vrátili. Vyrozprávali mu všetko, čo robili. Vzal ich so sebou a odišli sami do mesta[*] Var.: + na pusté miesto pri meste., ktoré sa volá Betsaida. 11 Keď sa to zástupy dozvedeli, šli za ním. On ich prijal, rozprával im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. 12 Pretože sa začalo schyľovať k večeru, pristúpili k nemu Dvanásti a povedali: Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád. Tam nech si nájdu nocľah i jedlo, lebo tu sme na pustom mieste. 13 On im povedal: Vy im dajte jesť! Ale oni hovorili: Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby. Iba ak by sme šli nakúpiť jedlo pre všetkých tých ľudí. 14 Bolo tam asi päťtisíc mužov. Ale on povedal svojim učeníkom: Pousádzajte ich do skupín asi po päťdesiat! 15 Urobili to, a všetkých usadili. 16 Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu a požehnal ich. Lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali zástupu. 17 Všetci jedli a nasýtili sa, ba z nalámaných zvyškov sa nazbieralo ešte dvanásť košov. Petrovo vyznanie a prvá predpoveď utrpenia 18 Raz sa osamote modlil. Boli s ním jeho učeníci. Opýtal sa ich: Za koho ma ľudia pokladajú? 19 Oni odpovedali: Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a ďalší hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. 20 A za koho ma pokladáte vy?, opýtal sa ich. Peter odpovedal: Za Božieho Mesiáša[*] Gr. Pomazaného = Krista.. 21 No on ich dôrazne žiadal, aby to nikomu nepovedali, 22 a dodal: Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi. Musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený. Nasledovanie Ježiša 23 Všetkým potom povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba! Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. 24 Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Ale kto stratí svoju dušu[*] Gr. duša = život. pre mňa, zachráni si ju. 25 Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil? 26 Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov. 27 Amen, hovorím vám: Niektorí z vás, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo. Príslovia Láska k vlastnej žene 5 15 Pi vodu z vlastnej studne, vodu vyvierajúcu z tvojej studničky! 16 Majú sa vylievať von tvoje pramene a po uliciach potoky vôd? 17 Nech patria len tebe samému a nie s tebou aj cudzincom! 18 Nech je požehnaný tvoj prameň, raduj sa zo ženy svojej mladosti! 19 Je sťaby utešená laň a pôvabná srna; nech ťa opájajú jej prsia po celý čas, ustavične sa kochaj v jej láske. 20 Prečo by si sa mal kochať v cudzej žene, syn môj, prečo by si mal objímať ňadrá inej? 21 Veď pred Hospodinom sú cesty každého človeka, on zvažuje všetky jeho kroky. 22 Bezbožníka dolapia jeho vlastné neprávosti, bude zovretý v putách svojich hriechov. 23 Zomrie, lebo sa mu nedostalo výchovy, bude sa zmietať pre svoju veľkú hlúposť.