Čítania na deň: 6. 7. 2020

Prvá kniha kroník 6 1 Synovia Léviho: Geršóm, Kehát, Merári. 2 Toto sú mená Geršómových synov: Libni a Šimei. 3 Synovia Kehátovi: Amrám, Jishár, Hebron a Uzzíel. 4 Synovia Meráriho: Machli a Múši. Toto sú rody Léviho podľa ich rodín: 5 Geršómov syn Libni, jeho syn Jachat, jeho syn Zimma, 6 jeho syn Jóach, jeho syn Iddo, jeho syn Zerach, jeho syn Jeotraj. 7 Synovia Kehátovi: jeho syn Ammínadab, jeho syn Kórach, jeho syn Assír, 8 jeho syn Elkána, jeho syn Ebjásaf, jeho syn Assír, 9 jeho syn Tachat, jeho syn Uríel, jeho syn Uzzija, jeho syn Šául. 10 Synovia Elkánovi: Amásaj a Achímot, 11 jeho syn Elkána, jeho syn Cófaj, jeho syn Nachat, 12 jeho syn Elíab, jeho syn Jerochám, jeho syn Elkána, jeho syn Samuel. 13 Synovia Samuelovi: prvorodený Joel a druhý Abija. 14 Synovia Meráriho: Machli, jeho syn Libni, jeho syn Šimei, jeho syn Uzza, 15 jeho syn Šimea, jeho syn Chaggija, jeho syn Asája. 16 Týmto zveril Dávid vedenie spevu v Hospodinovom dome, odkedy tam spočinula archa. 17 Pri speve sa konala služba pred príbytkom stanu stretávania, kým nepostavil Šalamún v Jeruzaleme Hospodinov dom. Do služby nastupovali podľa svojho poriadku. 18 Do služby nastupovali so svojimi synmi títo: zo synov Kehátových: spevák Héman, syn Joela, syna Samuela, 19 syna Elkánu, syna Jerocháma, syna Elíela, syna Tóacha, 20 syna Cúfu, syna Elkánu, syna Machata, syna Amásaja, 21 syna Elkánu, syna Joela, syna Azarju, syna Cefanju, 22 syna Tachata, syna Assíra, syna Ebjásafa, syna Kóracha, 23 syna Jishára, syna Keháta, syna Léviho, syna Izraelovho. 24 Jeho brat Ásaf mu stál po pravici, bol synom Berekju, syna Šimeu, 25 syna Míkaela, syna Baaséju, syna Malkiju, 26 syna Etniho, syna Zeracha, syna Adáju, 27 syna Étana, syna Zimmu, syna Šimeiho, 28 syna Jachata, syna Geršóma, syna Léviho. 29 Synovia Meráriho, ich brata, stáli po ľavici: Étan, syn Kíšiho, syna Abdiho, syna Mallúka, 30 syna Chašabju, syna Amacju, syna Chilkiju, 31 syna Amciho, syna Bániho, syna Šemera, 32 syna Machliho, syna Múšiho, syna Meráriho, syna Léviho. 33 Ich bratia leviti boli určení na rozličnú službu v príbytku Božieho domu. 34 Áron a jeho synovia zapaľovali obetu na oltári pre spaľované obety a pálili tymian na kadidlovom oltári. Konali vo veľsvätyni všetky obrady na zmierenie pre Izrael, presne tak, ako to prikázal Boží služobník Mojžiš. 35 Toto sú synovia Áronovi: jeho syn Eleazár, jeho syn Pinchás, jeho syn Abíšua, 36 jeho syn Bukki, jeho syn Uzzi, jeho syn Zerachja, 37 jeho syn Merajót, jeho syn Amarja, jeho syn Achítub, 38 jeho syn Cádok, jeho syn Achímaac. 39 Toto sú ich sídla pri stanových príbytkoch na ich území: Losovaním pripadli kehátovskému rodu Áronovcov: 40 Hebron v Judsku s príslušnými pastvinami. 41 Mestské pole však s priľahlými osadami dali Kálebovi, synovi Jefunneho. 42 Ďalej dali synom Áronovým útočiskové mestá: Hebron a Libnu s príslušnými pastvinami, Jattír, Eštemóu s príslušnými pastvinami, 43 Chílez s príslušnými pastvinami, Debír s príslušnými pastvinami, 44 Ášan s príslušnými pastvinami, Bét-Šemeš s príslušnými pastvinami. 45 Od kmeňa Benjamín im pripadla Geba s príslušnými pastvinami, Álemet s príslušnými pastvinami, Anatót s príslušnými pastvinami. Všetkých miest, ktoré pripadli ich rodom, bolo trinásť. 46 Ostatné rody Kehátovcov dostali lósom desať miest z polovice kmeňa Menašše. 47 Geršómovcom pre ich rody pripadlo z kmeňov Jissákar, Ašér, Naftáli a z kmeňa Menašše v Bášane trinásť miest. 48 Pre rody Meráriovcov pripadlo lósom z kmeňov Rúben, Gád a Zebúlun dvanásť miest. 49 Tak dali Izraeliti Léviovcom mestá s príslušnými pastvinami. 50 Tieto zvlášť vyznačené mestá im lósom pridelili z kmeňov Júdovcov, Šimeónovcov a Benjamínovcov. 51 Príslušníci kehátovských rodov mali mestá na území Efrajimovcov. 52 Pridelili im útočiskové mestá Síchem s príslušnými pastvinami v Efrajimskom pohorí, Gézer s príslušnými pastvinami, 53 Jokmeám s príslušnými pastvinami, Bét-Chorón s príslušnými pastvinami, 54 Ajjalón s príslušnými pastvinami, Gát-Rimmón s príslušnými pastvinami. 55 Z polovice kmeňa Menašše dostali ostatné rody Kehátovcov Áner s príslušnými pastvinami a Bileám s príslušnými pastvinami. 56 Geršómovské rody dostali od druhej polovice kmeňa Menašše Gólan v Bášane s príslušnými pastvinami a Aštarót s príslušnými pastvinami, 57 od kmeňa Jissákar Kedeš s príslušnými pastvinami, Dáberat s príslušnými pastvinami, 58 Rámot s príslušnými pastvinami a Ánem s príslušnými pastvinami, 59 od kmeňa Ašér Mášal s príslušnými pastvinami, Abdón s príslušnými pastvinami, 60 Chúkok s príslušnými pastvinami a Rechób s príslušnými pastvinami, 61 od kmeňa Naftáli: Kedeš v Galilei s príslušnými pastvinami, Chammón s príslušnými pastvinami a Kirjatajim s príslušnými pastvinami. 62 Ostatní Meráriovci dostali od kmeňa Zebúlun Rimmón s príslušnými pastvinami a Tábor s príslušnými pastvinami. 63 Za Jordánom pri Jerichu, východne od Jordána, od kmeňa Rúben dostali: Becer na púšti s príslušnými pastvinami, Jahcu s príslušnými pastvinami, 64 Kedemót s príslušnými pastvinami a Méfaat s príslušnými pastvinami, 65 od kmeňa Gád: Rámot-Gileád s príslušnými pastvinami, Machanajim s príslušnými pastvinami, 66 Chešbón s príslušnými pastvinami a Jázer s príslušnými pastvinami. Žalmy 44 10 Predsa si nás zavrhol, vystavil potupe a nevedieš do boja naše vojská. 11 Donútil si nás ustúpiť pred protivníkom a tí, čo nás nenávidia, nás olúpili. 12 Vydal si nás ako ovce napospas a rozptýlil si nás medzi národy. 13 Predal si svoj ľud pod cenu a nič si na tom nezískal. 14 Vystavil si nás potupe našich susedov, posmechu a hane nášho okolia. 15 Urobil si nás príslovím medzi pohanmi; národy krútia hlavou nad nami. 16 Deň čo deň je predo mnou moja potupa a hanba mi pokryla tvár 17 pre reči utŕhača a posmievača, pre pohľad nepriateľa a pomstiteľa. 18 To všetko prišlo na nás, hoci sme na teba nezabudli, neporušili sme tvoju zmluvu. 19 Naše srdce sa neodvrátilo od teba ani náš krok nevybočil z tvojho chodníka, 20 aj keď si nás spustošil na mieste šakalov a prikryl temnotou. 21 Keby sme boli zabudli na meno nášho Boha a vystierali ruky k cudziemu bohu, 22 či by to Boh nebol postrehol? On predsa pozná tajomstvá srdca! 23 Pre teba nás vraždia deň čo deň, majú nás za ovce na zabitie. 24 Zobuď sa! Prečo spíš, Pane? Precitni, nezavrhni nás navždy! 25 Prečo si skrývaš tvár? Zabúdaš na našu biedu a útlak? 26 Náš krk leží v prachu, bruchom sme prilepení k zemi. 27 Vstaň a pomôž nám, vykúp nás pre svoju milosť! Evanjelium podľa Matúša O odsudzovaní iných 7 1 Nesúďte, aby ste neboli súdení. 2 Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa nameria vám. 3 A prečo vidíš triesku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš? 4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti triesku z oka! — a pozri, v oku máš brvno? 5 Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať triesku z oka svojho brata. 6 Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás! O vypočutí modlitieb 7 Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. 8 Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí. 9 Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb, 10 alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? 11 Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, čo ho prosia! O spolunažívaní 12 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci. 13 Vchádzajte tesnou bránou! Veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. 14 Do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, čo ju nachádzajú. O falošných prorokoch 15 Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci. 16 Po ovocí ich poznáte. Vari oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. 19 Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20 Po ich ovocí ich teda poznáte. 21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 22 Mnohí mi povedia v ten[*] Gr. v onen (= súdny) deň. deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí! O dvoch staviteľoch 24 A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. 25 Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale. 26 No každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, bude sa podobať na nerozumného muža, ktorý si postavil dom na piesku. 27 Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa víchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Záver 28 Keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením. 29 Učil ich totiž ako taký, čo má moc, a nie ako ich zákonníci. Príslovia 25 15 Trpezlivosťou možno presvedčiť vodcu, vľúdny jazyk láme kosti. 16 Našiel si med? Jedz s mierou, aby si sa ho neprejedol a nevyvrátil si ho.