Čítania pre deň: 28. 10. 2016

Ezechiel Podobenstvo o hrdzavom hrnci 24 1 Slovo Hospodina zaznelo mi v deviatom roku, desiateho dňa v desiatom mesiaci: 2 Človeče, poznač si meno dnešného dňa: presne v tento deň sa vrhol babylonský kráľ na Jeruzalem. 3 Vyslov podobenstvo o dome vzdoru a povedz im: Takto vraví Pán, Hospodin: Postav hrniec, postav, aj vody nalej doň. 4 Polož doň kusy mäsa, samé dobré kusy, stehno i lopatku, naplň ho vyberanými kosťami. 5 Vezmi z najlepších oviec a podlož pod ním. Povar jeho kusy, nech sa varia, a var aj kosti v ňom. 6 Preto takto vraví Pán, Hospodin: Beda mestu krviprelievania, hrncu, v ktorom je hrdza a z ktorého hrdza nezíde. Kus po kuse to povyťahuj z neho; bez losovania o poradí. 7 Totiž krv, ktorú prelialo, je v ňom, lebo ju vylialo na holú skalu. Nevylialo ju na zem, aby ju pokryl prach. 8 Vylial som ním preliatu krv na holú skalu, aby nebola prikrytá a vzbudil som tak hnev a vykonal pomstu. 9 Preto takto vraví Pán, Hospodin: Beda mestu krviprelievania! Aj ja nakladiem veľkú hranicu dreva. 10 Naznášaj dreva, roznieť oheň, dovar mäso, vylej polievku a kosti zhoria. 11 Postav ho prázdny na pahrebu, aby sa rozhorúčil, rozžeravil sa jeho kov, roztavila sa v ňom jeho nečistota a stratila sa jeho hrdza. 12 Nadarmo som sa ustával a keďže množstvo jeho hrdze neschádza z neho, do ohňa s jeho hrdzou! 13 Poškvrnila si sa svojou nehanebnosťou a hoci som ťa očisťoval, predsa nie si očistená od svojej nečistoty. Nebudeš už čistá, kým neutíšim svoju prchkosť na tebe. 14 Ja, Hospodin, som to povedal, príde to. Splním to, nenechám to bez povšimnutia, nezmilujem sa ani sa nezľutujem. Podľa tvojich ciest a podľa tvojich skutkov budú ťa súdiť — znie výrok Pána, Hospodina. Smrť prorokovej manželky 15 Potom mi zaznelo slovo Hospodina: 16 Človeče, beriem ti náhlou smrťou, čo je najvzácnejšie tvojim očiam. Nesmúť však a neplač! Nevyroň ani slzu! 17 Tíško vzdychaj a nedrž smútok za mŕtvou! Turban si zaviaž a sandále si obuj na nohy! Nezakry si ani fúzy, ani chlieb smútku nejedz! 18 Ráno som to vyrozprával ľudu. Večer mi zomrela žena. Potom ráno som splnil, čo mi bolo prikázané. 19 Ľudia mi hovorili: Či nám nevysvetlíš, čo to znamená pre nás, že si takto počínaš? 20 Odpovedal som im: Zaznelo mi slovo Hospodina: 21 Povedz domu Izraela: Takto vraví Pán, Hospodin: Poškvrním svoju svätyňu, vašu pyšnú pevnosť, čo je najvzácnejšie vašim očiam a po čom túži vaša duša. Vaši synovia i vaše dcéry, ktorých ste zanechali, padnú mečom. 22 Budete si počínať tak, ako si počínam ja: nezakryjete si fúzy, ani chlieb smútku nebudete jesť. 23 Turbany budete mať na hlavách a sandále na nohách. Nebudete ani žalostiť, ani plakať, ale budete chradnúť pre svoje viny a budete vzdychať jeden druhému. 24 Tak vám bude Ezechiel znamením, keď budete robiť všetko, čo robil on. Keď to príde, spoznáte, že ja som Pán, Hospodin. 25 Ty, človeče, v ten deň, keď im odnímem ich pevnosť, ktorej krása im bola radosťou, čo bolo najvzácnejšie ich očiam a túžbou ich sŕdc — ich synov a ich dcéry, 26 v ten deň príde k tebe utečenec a oznámi to tvojim ušiam. 27 V ten deň sa ti otvoria ústa, budeš hovoriť s utečencom, nebudeš už nemý, a tak im budeš znamením. Potom spoznajú, že ja som Hospodin. Výroky proti národom Hrozba Amónčanom 25 1 Potom mi zaznelo slovo Hospodina: 2 Človeče, obráť sa tvárou k Amónčanom, prorokuj proti nim 3 a povedz im: Počujte slovo Pána, Hospodina! Takto vraví Pán, Hospodin: Pretože posmešne hovoríš o mojej svätyni, že je znesvätená, o pôde Izraela, že spustla, a o dome Júdovom, že odišiel do zajatia, 4 vydám ťa do vlastníctva ľuďom Východu. Rozložia u teba svoje stanové tábory, postavia si u teba svoje bydliská, pojedia tvoje ovocie a vypijú ti mlieko. 5 Rabbu vydám za pastvinu stádam a sídla Amónčanov za ležisko ovciam. Potom spoznáte, že ja som Hospodin. 6 Veď takto vraví Pán, Hospodin: Pretože si rukami tlieskal a nohami dupotal a zo srdca si sa radoval a úplne si pohŕdal pôdou Izraela, 7 vystriem ruku proti tebe, vydám ťa na plienenie národom, vykynožím ťa spomedzi národov, vykynožím ťa z krajín a vyhubím. Potom spoznáš, že ja som Hospodin. Hrozba Moábčanom a Edómčanom 8 Takto vraví Pán, Hospodin: Pretože Moáb a Seír hovorí: Hľa, dom Júdov je ako ostatné národy, 9 otvorím obranný val Moábska a bude bez miest, bez všetkých jeho miest, bez ozdoby krajiny od Bét-Ješimótu a Baál-Meónu po Kirjatajim. 10 Dám to ľuďom Východu aj s Amónčanmi do vlastníctva, aby sa nespomínali Amónčania medzi národmi. 11 Na Moábčanoch vykonám súd, a potom spoznajú, že ja som Hospodin. 12 Takto vraví Pán, Hospodin: Pretože sa Edóm kruto pomstil domu Júdovmu, veľmi sa previnil, keď sa pomstil na nich, 13 takto vraví Pán, Hospodin: Vystriem ruku proti Edómu a vykynožím z neho človeka i dobytok, zmením ho na zrúcaniny od Témanu po Dedán, takže padnú mečom. 14 Svoju pomstu proti Edómu vykonám prostredníctvom svojho ľudu Izraela, ktorý naloží s Edómom podľa svojho hnevu a svojej prchkosti. Vtedy spoznajú moju pomstu — znie výrok Pána, Hospodina. Hrozba Filištíncom 15 Takto vraví Pán, Hospodin: Pretože Filištínci konali z pomsty a kruto sa pomstili s opovrhnutím v srdci, s odvekým nepriateľstvom, 16 takto vraví Pán, Hospodin: Vystriem ruku proti Filištíncom, vykynožím Kréťanov[*] Hebr. Kereťania. a zničím ostatok obyvateľov morského pobrežia. 17 Vykonám na nich veľké skutky pomsty s trestami z prchkosti. Vtedy spoznajú, že ja som Hospodin, keď uvalím na nich svoju pomstu. Žalospev nad Týrom 26 1 V jedenástom roku prvého dňa prvého mesiaca mi zaznelo slovo Hospodina: 2 Človeče, pretože sa Týrus posmešne vyjadruje o Jeruzaleme: Zbúraná je brána národov, pripadne mne. Nech sa naplním tým, čo je v troskách! 3 Preto takto vraví Pán, Hospodin: Pozri, som proti tebe, Týrus. Privediem proti tebe mnohé národy tak, ako more vyhadzuje svoje vlny. 4 Zničia hradby Týru a zrúcajú jeho veže. Odmetiem z neho prach a zmením ho na holú skalu. 5 Bude miestom na sušenie sietí uprostred mora, lebo ja som to povedal — znie výrok Pána, Hospodina — stane sa korisťou národom. 6 Aj jeho dcéry, ktoré sú na poli, budú vyvraždené mečom a potom spoznajú, že ja som Hospodin. 7 Takto totiž vraví Pán, Hospodin: Hľa, privediem k Týru babylonského kráľa Nebúkadnecara zo severu, kráľa kráľov, s koňmi, bojovými vozmi, jazdcami, veľkým nasadením síl a mnohým ľudom. 8 Tvoje dcéry na poli vyvraždí mečom, rozloží proti tebe obliehacie zariadenie, navŕši proti tebe val a postaví proti tebe štít. 9 Úder dobývacích baranov nasmeruje na tvoje hradby a tvoje veže zrúca svojimi železnými nástrojmi. 10 Pokryje ťa prach od záplavy jeho koní; od hrmotu jazdcov, kolies a vozov sa budú otriasať tvoje hradby, keď bude vchádzať do tvojich brán, ako sa vchádza do mesta po prerazení hradieb. 11 Kopytami svojich koní pošliape všetky tvoje ulice, tvoj ľud vyvraždí mečom a tvoje mocné kamenné stĺpy zvrhne na zem. 12 Vyrabujú tvoje bohatstvo a vyplienia, čo si získal obchodom, zbúrajú tvoje hradby, zrúcajú aj tvoje vzácne domy, tvoje kamene, tvoje drevo a tvoj prach pohádžu do vody. 13 Zastavím hluk tvojich piesní a nebude už počuť zvuk tvojich citár. 14 Zmením ťa na holú skalu, budeš miestom na sušenie sietí, nebudeš už vybudovaný, lebo ja, Hospodin, som povedal — znie výrok Pána, Hospodina. 15 Takto vraví Týru Pán, Hospodin: Či sa nezatrasú ostrovy od rachotu tvojho hlučného pádu, keď budú stonať tvoji smrteľne ranení? 16 Potom zostúpia zo svojich trónov všetky prímorské kniežatá, zložia si plášte a vyzlečú si aj pestré rúcha. Oblečú si hrôzu, sadnú na zem, budú sa vzrušením chvieť a desiť nad tebou. 17 Potom sa pustia do žalospevu nad tebou a povedia ti: Ako si zmizlo z mora, preslávené mesto, ktoré bývalo mocné na mori, ono i jeho obyvatelia, ktorí šírili strach po celej pevnine. 18 Teraz sa trasú ostrovy pre deň tvojho pádu a zmätené sú ostrovy, ktoré sú na mori, pre tvoj zánik. 19 Takto totiž vraví Pán, Hospodin: Keď ťa premením na spustnuté mesto, ako sú mestá, ktoré sú neobývané, keď vyvediem proti tebe prahlbinu, takže ťa pokryjú mnohé vody, 20 zavrhnem ťa spolu so zostupujúcimi do záhrobia k pravekému ľudu a umiestnim ťa v podzemnej krajine ako praveké zrúcaniny s tými, čo zostúpili do záhrobia, aby si už nemohlo bývať a zaujať miesto v krajine živých. 21 Pripravím ti hrozný koniec, aby ťa už nebolo. Budú ťa hľadať, ale už ťa nikdy nenájdu — znie výrok Pána, Hospodina. Žalmy Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina 112 1 Haleluja! (álef) Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina (bét) a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. (gimel) 2 Jeho potomstvo bude mocné na zemi, (dálet) pokolenie úprimných bude požehnané. (hé) 3 Hojnosť a bohatstvo je v jeho dome, (váv) jeho spravodlivosť trvá navždy. (zajin) 4 Úprimným zasvitne svetlo v tme, (chét) veď Boh je milostivý, milosrdný a spravodlivý. (tét) 5 Dobrý je ten, čo sa zľutúva, požičiava (jod) a spravuje veci rozvážne, (kaf) 6 nikdy sa nezachveje. (lámed) Vo večnej pamäti bude spravodlivý. (mém) 7 Nezľakne sa zlej správy, (nún) jeho srdce je pevné, dúfa v Hospodina. (sámek) 8 Jeho srdce je neochvejné, nebude sa báť, (ajin) kým neuzrie pád svojich protivníkov. (pé) 9 Štedro dáva chudobným, (cádé) jeho spravodlivosť bude trvať navždy, (kóf) jeho moc slávne vynikne. (réš) 10 Uzrie to bezbožník a nazlostí sa, (šín) škrípať bude zubami a zrúti sa. (táv) Túžba bezbožníkov vyjde nazmar. Evanjelium podľa Lukáša Ukrižovanie Ježiša 23 26 Keď ho odvádzali, zastavili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom. 27 Nasledoval ho veľký zástup ľudu i žien, ktoré nad ním kvílili a oplakávali ho. 28 Ježiš sa obrátil k ženám a povedal: Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi, 29 lebo hľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude vravieť: Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali. 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás, a kopcom: Prikryte nás! 31 Veď ak toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? 32 Spolu s ním viedli na popravu aj dvoch zločincov. 33 Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov: jedného sprava, druhého zľava. 34 Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne. 35 Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu vysmievali a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš. 36 Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu ocot. 37 Hovorili: Zachráň sa, ak si židovský kráľ! 38 Nad ním bol nápis: Toto je židovský kráľ. 39 Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás! 40 No druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? 41 Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé. 42 Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. 43 Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji. Príslovia 16 2 Človeku sa všetky jeho cesty javia súce, no pohnútky zvažuje Hospodin. 3 Zver svoje diela Hospodinovi a podaria sa tvoje zámery.