Čítania na deň: 17. 4. 2021 (Sobota po nedeli v bielom)

Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha Sčítanie bojaschopných mužov 1 1 Prvý deň druhého mesiaca druhého roka po odchode z Egypta na Sinajskej púšti v stane stretávania Hospodin oslovil Mojžiša a povedal: 2 Urobte súpis celej pospolitosti Izraelitov podľa ich kmeňov a rodín tak, aby v zozname mien bol každý muž, 3 ktorý má dvadsať a viac rokov, teda aby tam boli všetci bojaschopní Izraeliti. Ty a Áron ich zaradíte do bojových útvarov. 4 Z každého kmeňa nech vám je po boku jeden muž, náčelník rodu. 5 Toto sú mená mužov, ktorí vám budú pomáhať: Za Rúbenovcov Elicúr, syn Šedeúra; 6 za Šimeónovcov Šelumíel, syn Cúrišaddaja; 7 za Júdovcov Nachšón, syn Ammínadaba; 8 za Jissákarovcov Netaneel, syn Cúara; 9 za Zebúlunovcov Elíab, syn Chelóna; 10 za Jozefových synov: z Efrajimovcov Elíšama, syn Ammíhuda, a z Menaššeovcov Gamlíel, syn Pedácura; 11 za Benjamínovcov Abídan, syn Gideóniho; 12 za Dánovcov Achíezer, syn Ammíšaddaja; 13 za Ašérovcov Pagíel, syn Okrána; 14 za Gádovcov Eljásaf, syn Deúela[*] Pozri Nm 2,14 — Reúel.; 15 za Naftáliovcov Achíra, syn Énana. 16 Títo zastupovali pospolitosť ako kniežatá svojich kmeňov; stáli na čele tisícov Izraela. 17 Mojžiš a Áron si pribrali týchto menovite uvedených mužov 18 a prvý deň druhého mesiaca zhromaždili celú pospolitosť. Potom sa dával zapisovať do zoznamu mien podľa rodového pôvodu, rodov a rodín každý muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac, 19 ako to Mojžišovi prikázal Hospodin. Spočítali ich na Sinajskej púšti. Sčítanie podľa kmeňov 20 Zo synov Rúbena, Izraelovho prvorodeného, sa podľa rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 21 Z Rúbenovho kmeňa ich napočítali štyridsaťšesťtisícpäťsto. 22 Zo Šimeónovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 23 Zo Šimeónovho kmeňa ich napočítali päťdesiatdeväťtisíctristo. 24 Z Gádovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 25 Z Gádovho kmeňa ich napočítali štyridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiat. 26 Z Júdovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 27 Z Júdovho kmeňa ich napočítali sedemdesiatštyritisícšesťsto. 28 Z Jissákarovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 29 Z Jissákarovho kmeňa ich napočítali päťdesiatštyritisícštyristo. 30 Zo Zebúlunovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 31 Zo Zebúlunovho kmeňa ich napočítali päťdesiatsedemtisícštyristo. 32 Z Jozefových synov: z Efrajimovcov sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 33 Z Efrajimovho kmeňa ich napočítali štyridsaťtisícpäťsto. 34 Z Menaššeovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 35 Z Menaššeovho kmeňa ich napočítali tridsaťdvatisícdvesto. 36 Z Benjamínovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 37 Z Benjamínovho kmeňa ich napočítali tridsaťpäťtisícštyristo. 38 Z Dánovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 39 Z Dánovho kmeňa ich napočítali šesťdesiatdvatisícsedemsto. 40 Z Ašérovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 41 Z Ašérovho kmeňa ich napočítali štyridsaťjedentisícpäťsto. 42 Z Naftáliovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zoznamu mien dostal každý bojaschopný muž, ktorý mal dvadsať rokov a viac. 43 Z Naftáliovho kmeňa ich napočítali päťdesiattritisícštyristo. 44 Toto sú tí, ktorých napočítal Mojžiš a Áron spolu s dvanástimi kniežatami Izraela: bolo to dvanásť mužov, po jednom z každej rodiny. 45 Všetkých spočítaných bojaschopných Izraelitov podľa rodín, ktorí mali dvadsať rokov a viac, 46 bolo teda šesťstotritisícpäťstopäťdesiat. 47 Léviovci však podľa kmeňa svojich otcov neboli započítaní medzi nich. Povinnosti Léviho kmeňa 48 Hospodin povedal Mojžišovi: 49 Léviho kmeň nezahrň do súpisu ani ho neuvádzaj medzi Izraelitov. 50 Léviho kmeňu daj na starosť príbytok svedectva, všetko jeho náradie, i všetko, čo k nemu patrí. Budú nosiť príbytok aj všetko jeho náradie; budú sa oň starať a okolo neho táboriť. 51 Keď sa má príbytok preniesť ďalej, príslušníci Léviho kmeňa ho rozoberú a pri utáborení ho zase postavia. Ak sa k nemu priblíži niekto nepovolaný, musí zomrieť. 52 Každý Izraelita bude bývať vo vlastnom tábore, každý pod svojou zástavou podľa svojich zástupov. 53 Léviho kmeň sa však utáborí okolo príbytku svedectva, aby pospolitosť Izraelitov nepostihol Boží hnev. Léviho kmeň bude strážiť príbytok svedectva. 54 Izraeliti urobili všetko tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Tak to urobili. Žalmy Dobre je chváliť Hospodina 92 1 Žalm. Pieseň na sobotný deň. 2 Dobre je chváliť Hospodina, ospevovať tvoje meno, Najvyšší; 3 hneď zrána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci 4 hudbou na desaťstrunnej lutne, na harfe za zvuku citary. 5 Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami; plesám nad dielami tvojich rúk. 6 Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne hlboké tvoje myšlienky! 7 Nerozumný človek o tom nič nevie, obmedzenec to nechápe. 8 Aj keď bezbožníci rastú ako tráva a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú záhubu. 9 Ty však, Hospodin, večne si vyvýšený. 10 Veď tvoji nepriatelia, Hospodin, veď tvoji nepriatelia zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní. 11 Môj roh si vyvýšil ako roh byvola, pomazal si ma čerstvým olejom. 12 Moje oko pozoruje odporcov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne. 13 Spravodlivý prekvitá ako palma, košatie ako libanonský céder. 14 Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvitať na nádvoriach nášho Boha. 15 Aj v šedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství, 16 aby hlásali, že Hospodin je priamy, je mojou skalou, neprávosti v ňom niet. Skutky apoštolov Uzdravenie chromého 3 1 Peter a Ján vystupovali o deviatej[*] O tretej popoludní. hodine na modlitbu do chrámu. 2 Práve prinášali istého muža od narodenia chromého; denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. 3 Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, prosil si od nich almužnu. 4 Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali: Pozri na nás! 5 Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich dačo dostane. 6 Peter však povedal: Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď! 7 Chytil ho za pravú ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky, 8 vyskočil, postavil sa a chodil; vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. 9 Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. 10 Keď spoznali, že je to ten, čo sedával a žobral pri Krásnej bráne chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo. Petrova reč v Šalamúnovom stĺporadí 11 Pretože sa pridŕžal Petra a Jána, všetok ľud sa k nim v úžase zbehol do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovo. 12 Keď to Peter videl, prihovoril sa ľuďom: Muži Izraela, čo sa tomu čudujete? Prečo hľadíte na nás, akoby sme vlastnou mocou alebo zbožnosťou urobili, že tento človek chodí? 13 Boh Abraháma, Izáka a Jákoba, Boh našich otcov oslávil svojho Služobníka, Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli sa ho pred Pilátom, hoci on prikázal prepustiť ho. 14 Vy ste sa zriekli Svätého a Spravodlivého a vyžiadali ste si vraha, aby vám ho omilostil, 15 a Pôvodcu života ste zabili. Boh ho však vzkriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami. 16 Pretože tento muž, ktorého tu vidíte a poznávate, uveril v jeho meno, toto meno mu dalo silu; a viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno[*] Gr. viera tá skrze neho., ho úplne uzdravila pred očami vás všetkých. 17 Teraz, bratia, viem, že ste z nevedomosti konali, ako aj vaši poprední muži. 18 Boh však takýmto spôsobom splnil to, čo predtým oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš[*] Mesiáš, Pomazaný. bude trpieť. 19 Kajajte sa a obráťte sa, aby boli zotrené vaše hriechy 20 a aby nadišli časy odpočinutia od Pána[*] Gr. od Pánovej tváre., keď vám pošle predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš. 21 Jeho nebo musí prichyľovať až do chvíle, keď sa všetko obnoví, o čom odpradávna hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov. 22 Už Mojžiš povedal: Pán, váš Boh, vám vzbudí spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Budete ho počúvať vo všetkom, čo vám povie. 23 A všetci, ktorí tohto proroka nebudú počúvať, budú z ľudu odstránení. 24 Takisto proroci, počnúc Samuelom, všetci, čo nasledovali po ňom, postupne hovorili a oznamovali tieto dni. 25 Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh dal vašim otcom, keď povedal Abrahámovi: V tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy zeme. 26 Predovšetkým pre vás vzbudil Boh svojho Služobníka a poslal ho, aby vám priniesol požehnanie a odvrátil každého z vás od zlomyseľných skutkov[*] Var.: že sa každý odvráti od svojich neprávostí.. Peter a Ján pred veľradou 4 1 Kým hovorili ľudu, pristúpili k nim kňazi, veliteľ chrámovej stráže so saducejmi 2 a rozhorčovali sa nad tým, že učia ľud a v Ježišovi ohlasujú vzkriesenie mŕtvych. 3 Násilím ich odviedli a pretože bol už večer, zavreli ich na noc do žalára. 4 No mnohí z tých, čo počuli túto reč, uverili, takže počet mužov dosiahol asi päťtisíc. Príslovia 13 18 Chudoba s hanbou postihnú toho, čo nedbá na napomínanie, no ten, čo prijíma pokarhanie, bude poctený.