Čítania na deň: 7. 5. 2021 (Piatok po 4. nedeli po Pasche)

Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha Víťazstvo nad Síchonom 2 24 Vstaňte teda, vyjdite a prekročte potok Arnón! Pozri, vydal som ti do rúk Amorejčana, Síchončana, chešbónskeho kráľa aj jeho krajinu. Začni ju obsadzovať a bojuj s ním! 25 Už dnes začnem naháňať hrôzu a strach pred tebou medzi národmi kdekoľvek pod nebom. Tie sa budú triasť a chvieť pred tebou, len čo sa dopočujú o tebe. 26 Vtedy som vyslal poslov z púšte Kedemót k chešbónskemu kráľovi Síchonovi s mierovým návrhom: 27 Dovoľ mi prejsť tvojou krajinou. Pôjdem len po ceste, neodbočím ani napravo, ani naľavo. 28 Potravu mi predáš za peniaze, aby som mal čo jesť, a za peniaze mi dáš aj vodu, aby som mal čo piť. Chcem prejsť len peši. 29 Tak mi to dovolili Ézavovci, ktorí bývajú v Seíre, a Moábčania, ktorí bývajú v Áre, kým neprejdem cez Jordán do krajiny, ktorú nám dáva Hospodin, náš Boh. 30 Chešbónsky kráľ Síchon nám však nechcel dovoliť prechod cez svoju krajinu, lebo Hospodin, tvoj Boh, mu otupil ducha a zatvrdil srdce, aby ti ho vydal do rúk, ako je to dnes. 31 Hospodin mi povedal: Pozri, začal som ti dávať do moci Síchona i jeho krajinu. Začni ju obsadzovať. 32 Síchon vyšiel so všetkým svojím ľudom proti nám do boja k Jahacu. 33 Hospodin, náš Boh, nám ho vydal a my sme porazili jeho, jeho synov a všetok jeho ľud. 34 Vtedy sme dobyli všetky jeho mestá. Vykonali sme ničiacu kliatbu na každom meste, na mužoch, ženách i deťoch. Nikto nám nemohol ujsť. 35 Len dobytok a ulúpené veci z obsadených miest sme si nechali ako korisť. 36 Od Aróeru na brehu potoka Arnón a od mesta, ktoré je v údolí, až po Gileád, nebolo mesta, ktoré by sme nemohli dobyť. Hospodin, náš Boh, nám ich všetky vydal. 37 Len ku krajine Amónčanov si sa nepriblížil, k celému pobrežiu potoka Jabbók, ani k mestám na pohorí či kdekoľvek inde, kde sa nám Hospodin, náš Boh, priblížiť zakázal. Víťazstvo nad Ógom 3 1 Potom sme sa obrátili a vystupovali sme bášanskou cestou. Bášanský kráľ Óg so všetkým svojím ľudom vyšiel proti nám do boja k Edrei. 2 Hospodin mi však povedal: Neboj sa ho, lebo som ti dal do rúk jeho, všetok jeho ľud i jeho krajinu. Nalož s ním tak, ako si naložil s amorejským kráľom Síchonom, ktorý býval v Chešbóne. 3 Hospodin, náš Boh, nám dal do rúk aj bášanského kráľa Óga so všetkým jeho ľudom. Pozabíjali sme ich, takže nikto nemohol ujsť. 4 Vtedy sme zaujali všetky jeho mestá. Nebolo mesta, ktoré by sme neboli dobyli: šesťdesiat miest, kraj Argób, celé Ógovo kráľovstvo v Bášane. 5 Všetky tieto mestá boli opevnené; mali vysoké múry s bránami a závorami. Bolo však aj veľmi mnoho neopevnených miest. 6 Vykonali sme na nich kliatbu záhuby, ako sme to urobili chešbónskemu kráľovi Síchonovi, keď sme vykonali kliatbu záhuby na všetkých mestách, mužoch, ženách i deťoch. 7 Všetok dobytok a korisť z miest sme si zobrali. 8 Tak sme v tom čase dvom amorejským kráľom, ktorí bývali za Jordánom, vzali krajinu od potoka Arnón až po vrch Chermón 9 — Sidončania Chermón nazývajú Sirjón a Amorejčania ho volajú Senír — 10 všetky mestá náhornej roviny, celý Gileád, i celý Bášan až po Salchu a Edrei, mestá Ógovho kráľovstva v Bášane. 11 Zo zvyšku Refájov zostal len bášanský kráľ Óg. Nie je azda jeho posteľ zo železa[*] Prekl.: bazaltový sarkofág. v Rabate Amónčanov? Jej dĺžka je deväť lakťov, šírka štyri lakte, merané na obyčajné lakte. Rozdelenie Zajordánska 12 Vtedy sme obsadili túto krajinu od Aróeru, ktorý je pri potoku Arnón. Polovicu Gileádskeho pohoria s jeho mestami som dal Rúbenovcom a Gádovcom. 13 Druhú polovicu Gileádu a celý Bášan, teda Ógovo kráľovstvo, som dal polovici kmeňa Menašše, celý kraj Argób. Celý Bášan sa nazýva krajinou Refájov. 14 Jaír, syn Menaššeho, zabral celý kraj Argób až po gešúrske a maakatské územie v Bášane a pomenoval ho podľa svojho mena Jaírove dediny. Tak je to dodnes. 15 Makírovi som dal Gileád. 16 Rúbenovcom a Gádovcom som dal časť Gileádu až po potok Arnón s hranicou v strede riečiska, až k potoku Jabbók, hranici Amónčanov 17 s Arábou, a Jordánom ako hranicou od Kinneretu až po more v Arábe — Soľné more — pod svahmi Pisgy smerom na východ. 18 Potom som vám prikázal: Hospodin, váš Boh, vám dal túto krajinu, aby ste ju obsadili. Všetci bojaschopní prejdite ozbrojení na čele svojich bratov Izraelitov. 19 Len vaše ženy a deti a vaše stáda, ktorých, ako viem, máte veľa, zostanú vo vašich mestách, ktoré som vám dal, 20 kým Hospodin, váš Boh, nedopraje vašim bratom taký pokoj ako vám. Potom aj oni obsadia krajinu, ktorú im dáva Hospodin, váš Boh, za Jordánom. Každý sa vráti do svojho vlastníctva, ktoré som vám dal. 21 Jozuovi som prikázal: Videl si na vlastné oči všetko, čo urobil Hospodin, váš Boh, tým dvom kráľom. Tak urobí Hospodin všetkým kráľovstvám, cez ktoré budeš prechádzať. 22 Nebojte sa ich, lebo sám Hospodin, váš Boh, bojuje za vás. 23 Úpenlivo som prosil Hospodina o zmilovanie: 24 Pán, Hospodin, ty si začal ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť a svoju mocnú ruku. Veď či je ešte niekde na nebi alebo na zemi taký boh, čo by dokázal konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje? 25 Kiežby som smel prejsť a uzrieť tú dobrú krajinu za Jordánom, to krásne pohorie a Libanon! 26 Hospodin sa však na mňa rozhneval pre vás a nevypočul ma. Hospodin mi povedal: Dosiahol si už dosť, viac mi o tom nehovor! 27 Vystúp na vrchol Pisgy a rozhliadni sa na západ, na sever, na juh a na východ! Dobre sa rozhliadni! Jordán už neprekročíš. 28 Jozuovi daj príkaz, povzbuď ho a posilni, lebo on prejde na čele tohto ľudu a rozdelí mu do vlastníctva krajinu, ktorú uvidíš. 29 Zostali sme v údolí naproti Bét-Peóru. Vernosť zákonu 4 1 Teraz, Izrael, počúvaj ustanovenia a právne predpisy, ktoré vás učím zachovávať, aby ste žili a mohli ste vojsť a obsadiť krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, Boh vašich otcov. 2 K tomu, čo vám prikazujem, nesmiete nič pridať ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy Hospodina, vášho Boha, ktoré vám predkladám. 3 Na vlastné oči ste videli, čo urobil Hospodin pre Baál-Peóra, ako každého, kto chodil za Baál-Peórom, Hospodin, tvoj Boh, vyhubil spomedzi vás. 4 Vy však, ktorí sa pridŕžate Hospodina, svojho Boha, ste dodnes všetci nažive. 5 Pozri, učil som vás ustanovenia a právne predpisy, ako mi prikázal Hospodin, môj Boh, aby ste ich zachovávali aj v krajine, ktorú prichádzate obsadiť. 6 Zachovávajte ich a plňte, lebo v tom bude vaša múdrosť a rozumnosť v očiach národov, ktoré, keď sa dopočujú o všetkých týchto ustanoveniach, povedia: Tento veľký národ je naozaj múdry a rozumný. 7 Je niekde taký veľký národ, ktorému by boli jeho bohovia tak blízko, ako je nám Hospodin, náš Boh, kedykoľvek k nemu voláme? 8 Má nejaký veľký národ také spravodlivé ustanovenia a právne predpisy, ako celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám? Varovanie pred modlami 9 Len sa maj na pozore a poriadne sa chráň, aby si nezabudol na to, čo si na vlastné oči videl a nevymizlo to z tvojho srdca, kým žiješ. Pouč o tom svojich synov a vnukov. 10 Pamätaj na deň, keď si na Horebe stál pred Hospodinom, svojím Bohom, keď mi Hospodin povedal: Zhromaždi mi ľud, aby počul moje slová, tak aby sa naučil báť sa ma po celý svoj pozemský život a učil podobne aj svojich synov. 11 Keď ste sa vtedy priblížili a stáli ste na úpätí vrchu, zatiaľ čo za tmy oblakov a mrákav vrch blčal v ohni až po samé nebo, 12 z prostriedku ohňa vás oslovil Hospodin. Zvuk slov ste počuli, ale podobu ste nevideli. Znel iba hlas. 13 Vtedy vám oznámil svoju zmluvu, ktorú vám prikázal zachovávať, desať výrokov, a napísal ich na dve kamenné tabule. 14 Mne vtedy Hospodin prikázal, aby som vás naučil ustanovenia a právne predpisy, aby ste ich plnili v krajine, ktorú pôjdete obsadiť. 15 Keďže ste v ten deň, keď vás Hospodin na Horebe oslovil zo stredu ohňa, nevideli nijakú podobu, veľmi si dávajte pozor, 16 aby ste sa nezvrhli a neurobili si nijakú podobu modly ani podobu muža či ženy, 17 ani podobu nijakého zvieraťa, ktoré je na zemi, ani podobu okrídleného vtáka, ktorý lieta pod nebom, 18 ani podobu niečoho, čo sa plazí po zemi, ani podobu nejakej ryby, ktorá je vo vodách pod zemou. 19 Pri pohľade na nebesia uvidíš slnko, mesiac a hviezdy, teda celý nebeský zástup, nedaj sa zviesť, neklaňaj sa im a neslúž veciam, ktoré Hospodin, tvoj Boh, dal všetkým národom pod celým nebom. 20 Vás však Hospodin vzal a vyviedol z taviacej pece, z Egypta, aby ste boli jeho dedičným ľudom, ako je to dnes. 21 Pre vás sa Hospodin rozhneval na mňa a prisahal, že neprejdem cez Jordán a nevojdem do dobrej krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, do vlastníctva. 22 Ja však zomriem v tejto krajine, neprekročím Jordán, ale vy prejdete a obsadíte tú dobrú krajinu. 23 Dávajte si pozor, aby ste nezabudli na zmluvu Hospodina, vášho Boha, ktorú uzavrel s vami, aby ste si neurobili nijakú podobu modly, čo ti zakázal Hospodin, tvoj Boh, 24 lebo Hospodin, tvoj Boh, je stravujúci oheň, žiarlivý Boh. Žalmy Z hlbín volám k tebe, Hospodin 130 1 Pútnická pieseň. Z hlbín volám k tebe, Hospodin. 2 Pane, počuj môj hlas; kiež tvoje ucho pozorne vypočuje hlas môjho vzdychania. 3 Ak si budeš, Hospodin, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí? 4 Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou. 5 Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. 6 Moja duša čaká na Pána viac ako strážcovia na ráno, viac ako strážcovia na ráno. 7 Izrael, čakaj na Hospodina, lebo od Hospodina je milosť a od neho je plné vykúpenie. 8 On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. Skutky apoštolov 14 19 Potom však prišli z Antiochie a z Ikónia Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. 20 No keď ho učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby. Návrat do Antiochie v Sýrii 21 Keď aj tomuto mestu priniesli evanjelium a získali v ňom značný počet učeníkov, vrátili sa do Lystry, Ikónia a Antiochie. 22 Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere; pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. 23 A keď v jednotlivých cirkvách ustanovili starších kladením rúk, v modlitbách a pôstoch ich zverili Pánovi, v ktorého uverili. 24 Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfýlie. 25 Hlásali slovo v Perge, zišli do Atálie 26 a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, z ktorej predtým vyšli a kde ich odporúčali do Božej milosti pre dielo, ktoré práve splnili. 27 Keď ta prišli a zhromaždili cirkev, oznámili im, čo všetko s nimi vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom. 28 A dlhší čas ostali s učeníkmi. Príslovia 14 13 Aj v smiechu môže srdce zabolieť, a radosť sa môže skončiť v zármutku.