Čítania na deň: 12. 11. 2019

Daniel Muž v ľanovom odeve 10 1 V treťom roku vlády perzského kráľa Kýra bolo zjavené slovo Danielovi, ktorý sa volal Béltšaccar. Bolo to pravdivé, ale ťažké slovo. To slovo i výklad prijal v tomto videní. 2 V tých dňoch som ja, Daniel, trúchlil tri týždne. 3 Nejedol som chutný pokrm, ani mäso a víno sa mi nedostalo do úst. Vôbec som sa nepomazal olejom, až kým neprešli tri týždne. 4 Dvadsiateho štvrtého dňa prvého mesiaca som bol na brehu veľkej rieky Tigris. 5 Keď som zodvihol zrak, videl som nejakého muža oblečeného do ľanového odevu s pásom zo zlata z Úfazu na bedrách. 6 Jeho telo bolo ako chryzolit a jeho tvár bola podobná blesku. Jeho oči boli ako plamene ohňa, jeho ramená a nohy ako lesk bronzu a jeho hlas ako hrmenie. 7 Len ja sám, Daniel, som mal to videnie. Muži, ktorí boli so mnou, ho nevideli, ale prepadla ich veľká hrôza a dali sa na útek do úkrytu. 8 Zostal som teda sám a sledoval som to veľké videnie. Neostala však vo mne sila. Môj dôstojný výzor sa zmenil na nepoznanie a sila ma celkom opustila. 9 Vtom som počul jeho hlas. Vzápätí som v bezvedomí padol tvárou na zem. 10 Tu sa ma dotkla ruka, zatriasla mnou, takže som sa zdvihol na kolená a dlane. 11 Povedal mi: Daniel, vzácny muž, venuj pozornosť slovám, ktoré ti hovorím. Postav sa na svoje miesto, pretože teraz som poslaný za tebou. Kým mi to hovoril, s chvením som sa postavil. 12 Potom mi povedal: Neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si sa rozhodol porozumieť a pokoriť sa pred svojím Bohom, tvoje slová boli vypočuté a ja som kvôli tomu prišiel. 13 Knieža perzského kráľovstva sa však stavalo proti mne dvadsaťjeden dní. Ale Míchael, jeden z najvyšších ochrancov, mi prišiel na pomoc. Zanechal som ho tam s kniežaťom perzského kráľovstva 14 a prišiel som, aby som ťa poučil o tom, čo sa má stať tvojmu ľudu v budúcich dňoch, lebo je to videnie, ktoré sa vzťahuje na tieto dni. 15 Kým mi tieto slová hovoril, sklonil som sa po zem a onemel som. 16 Vtom sa mi niekto ako ľudská bytosť dotkol pier a otvoril mi ústa, takže som prehovoril k tomu, čo stál predo mnou: Pán môj, pri tom videní sa ma zmocnili kŕče a neudržal som si silu. 17 Ako by mohol služobník môjho pána hovoriť teraz s mojím pánom? Od toho času ma opustila sila, ba ani dych vo mne nezostal. 18 Opäť sa ma dotkol ten, čo vyzeral ako človek, a dodal mi silu. 19 Povedal: Neboj sa, vzácny človeče! Pokoj s tebou! Vzchop sa! Buď pevný! Keď takto ku mne hovoril, vzchopil som sa a povedal som: Hovor, pán môj, lebo si ma posilnil. 20 Spýtal sa: Vieš, prečo som prišiel za tebou? Ale teraz sa vrátim, aby som bojoval s perzským kniežaťom. Ja odchádzam, ale práve prichádza grécke knieža. 21 Oznámim ti však, čo je napísané v Knihe pravdy: Okrem vášho ochrancu Míchaela niet nikoho, kto by ma vedel posilňovať proti týmto. Vysvetlenie o konci času 11 1 V prvom roku médskeho Dária som stál pri ňom, aby som mu pomáhal a ochraňoval ho. 2 Teraz ti však oznámim pravdu. V Perzii povstanú ešte traja králi. Štvrtý si nahromadí viac bohatstva ako ostatní. Keď sa posilní svojím bohatstvom, vyburcuje všetko proti gréckemu kráľovstvu. 3 Objaví sa bohatiersky kráľ. Bude mocne vládnuť a robiť, čo sa mu zapáči. 4 No ako rýchlo povstal, tak bude jeho kráľovstvo rozbité a rozdelené na štyri svetové strany. Nie však medzi jeho potomkov. Nebude to už taká ríša, akej vládol on, lebo jeho kráľovstvo bude vyvrátené a dostane sa iným, mimo nich. 5 Zmocnie kráľ juhu, ale jedno z jeho kniežat bude silnejšie ako on a bude panovať. Jeho vláda bude nesmierna. 6 Po niekoľkých rokoch sa spoja: dcéra kráľa juhu príde za kráľom severu, aby urobila dohodu. Neudrží si však svoju moc, ani jej potomstvo neprežije. Bude vydaná ona, jej sprievodcovia, jej syn i ten, ktorý bol jej oporou. 7 Na jeho mieste vzíde z jej koreňov výhonok. Vytiahne proti vojsku, vstúpi do pevnosti kráľa severu a dokáže na nich svoju moc. 8 Do zajatia v Egypte odvlečie aj ich bohov, liate modly, vzácne nádoby, striebro a zlato. Na niekoľko rokov nechá kráľa severu na pokoji. 9 Ten potom vnikne do kráľovstva kráľa juhu, ale vráti sa do svojej krajiny. 10 Jeho synovia budú bojovať. Zhromaždia veľké množstvo vojska, ktoré bude postupovať a preženie sa ako povodeň. Bude bojovať ďalej až po jeho pevnosť. 11 Kráľ juhu sa rozhorčí. Vytiahne do boja proti kráľovi severu. On postaví veľké vojsko, ale bude vydané do rúk toho druhého. 12 Keď to vojsko odvlečú, jeho srdce spyšnie. Porazí desaťtisíce, ale prevahu nezíska. 13 Kráľ severu sa vráti a postaví ešte väčšie vojsko než predtým. Po určitom čase, po niekoľkých rokoch, pritiahne s veľkým vojskom a s mnohým majetkom. 14 V tých časoch mnohí povstanú proti kráľovi juhu. Aj rozvášnení synovia tvojho ľudu sa pozdvihnú, aby sa potvrdilo videnie, ale padnú. 15 Kráľ severu pritiahne, navŕši val a zaujme opevnené mesto. Južné sily neobstoja. Ani vybraní z jeho ľudu nebudú mať silu odolávať. 16 Ten, čo vytiahol proti nemu, bude robiť, čo sa mu zachce, a nikto pred ním neobstojí. Zastaví sa aj v Nádhernej krajine a všetko bude v jeho ruke. 17 Zaumieni si ovládnuť celé jeho kráľovstvo. Uzatvorí s ním mierovú dohodu a dá mu dcéru za ženu, aby ho zničila. To sa však nestane, neuskutoční sa to. 18 Potom sa zameria na ostrovy a mnohé obsadí. No jeden vojvodca urobí koniec jeho výsmechu, no nielen to, potupu mu odplatí. 19 Obráti teda pozornosť na pevnosti jeho krajiny, ale potkne sa, padne a stratí sa. 20 Na jeho miesto sa postaví iný, ktorý privedie vyberača s kráľovskou slávou. Po niekoľkých dňoch sa však zlomí, no nie hnevom ani bojom. 21 Na jeho miesto nastúpi opovrhnutý muž bez udelenia kráľovskej hodnosti. Nenápadne pritiahne a úskokmi sa zmocní kráľovstva. 22 Vojenské oddiely sa pred ním odplavia a budú rozbité, ako aj knieža zmluvy. 23 Keď uzavrie spojenectvá, bude si počínať ľstivo. Dostane sa k moci pomocou malej časti národa. 24 Pritiahne do najbohatších a najúrodnejších krajov a bude robiť, čo nerobili jeho otcovia ani otcovia jeho otcov. Medzi svojich rozhodí lup, korisť a majetok. Proti opevneným mestám bude snovať plány, ale len do určitého času. 25 Vyburcuje svoju silu a srdce s veľkým vojskom proti kráľovi juhu. Aj kráľ juhu sa pustí do boja s veľkým a nesmierne početným vojskom. Neobstojí však, lebo budú proti nemu strojiť úklady. 26 Zlomia ho tí, čo jedávajú jeho pokrm. Zničia jeho vojsko a mnohí padnú prebodnutí. 27 Obaja zlomyseľní králi budú pri jednom stole hovoriť lož. Nebude to však osožiť, lebo koniec má prísť v určenom čase. 28 Vráti sa do svojej krajiny s veľkou korisťou a so srdcom zaujatým proti svätej zmluve. Bude konať a vráti sa do svojej krajiny. 29 V stanovenom čase opäť vpadne na juh, ale tento raz to nebude tak ako po prvýkrát. 30 Keď proti nemu pritiahnu lode Kittejov, stratí odvahu a ustúpi. Rozzúri sa a bude konať proti svätej zmluve. Keď sa vráti, bude si všímať tých, čo opúšťajú svätú zmluvu. 31 Jeho vojská povstanú a znesvätia svätyňu i pevnosť. Odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnú modlu. 32 Tých, čo prestupujú zmluvu, ľstivo zvedie. No ľudia, ktorí poznajú svojho Boha, posilnia sa a budú konať. 33 Múdri z ľudu budú mnohých poúčať, ale za istý čas zaváhajú pre meč, oheň, zajatie a plienenie. 34 Keď klesnú, dostane sa im malej pomoci a mnohí sa k nim úlisne pripoja. 35 Aj niektorí z múdrych v skúške zneistejú pre triedenie a očistu medzi nimi až do konca čias, totiž do určeného času. 36 Kráľ bude konať svojvoľne, bude sa vyvyšovať a vypínať nad každého boha. Aj proti Bohu bohov bude hovoriť opovážlivé veci. Bude úspešný, až kým sa nedovŕši hnev, lebo sa splní to, čo bolo určené. 37 Nebude sa starať o Boha svojich otcov. Ani miláčikovi žien[*] Božstvá Tammúz alebo Adonis., ani nijakému inému bohu nebude prejavovať úctu, lebo sa bude vypínať nad všetkých. 38 Namiesto toho bude uctievať zlatom, striebrom, drahokamami a klenotmi boha pevností, boha, ktorého jeho otcovia nepoznali. 39 Zasadí sa za obrancov pevností. Ľud, ktorý uzná cudzieho boha, obdarí poctami. Dá im vládnuť nad mnohými a za odmenu im pridelí pôdu. 40 Na konci času sa stretne v boji s kráľom juhu, ale kráľ severu proti nemu vyrazí s vozmi, jazdcami a mnohými loďami. Vpadne do krajov a preženie sa nimi ako povodeň. 41 Príde aj do Nádhernej krajiny. Mnohé krajiny padnú. Z jeho ruky však uniknú Edóm, Moáb i poprední z Amónčanov. 42 Rozprestrie svoju moc nad krajinami. Ani Egypt neunikne. 43 Bude spravovať zlaté a strieborné poklady a všetky vzácnosti Egypta. Aj Líbyjčania a Kúšijci budú v jeho sprievode. 44 Keď ho vystrašia správy z východu a zo severu, vytiahne s veľkou zúrivosťou, aby zničil a vyhladil mnohých. 45 Osadí svoje kráľovské stany medzi morom a medzi nádherným svätým vrchom. Dôjde však k svojmu koncu a nik mu nepomôže. Vzkriesenie a odplata 12 1 V tom čase povstane veľké knieža, Míchael, ochranca synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo od začiatku národa až doteraz. V tom čase však bude zachránený tvoj ľud i každý, kto sa nájde zapísaný v knihe. 2 Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia: jedni pre večný život, ale druhí na večné zavrhnutie a hanbu. 3 Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých privedú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Zapečatenie zjavenia 4 Ty však, Daniel, zachovaj tieto slová v tajnosti a zapečať knihu až po koniec času. Mnohí odpadnú a zlo sa rozmnoží. 5 Ja, Daniel, videl som stáť dvoch ďalších mužov, jedného na tomto brehu a druhého na druhom brehu rieky. 6 Tu jeden prehovoril k mužovi oblečenému do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodným prúdom: Kedy nastane koniec týchto podivuhodných udalostí? 7 Nato som počul muža oblečeného do ľanového rúcha, ktorý bol nad vodným prúdom. Pozdvihol svoju pravicu i ľavicu k nebu a prisahal na večne Živého: Bude to trvať čas, dva časy a pol času, kým dôjde ku koncu moc znesvätiteľa a týmto sa všetko zavŕši. 8 Vypočul som si to, ale nerozumel som. Spýtal som sa teda: Pán môj, aký bude záver týchto vecí? 9 Odpovedal: Daniel, choď, pretože slová sú držané v tajnosti a zapečatené do posledných čias. 10 Mnohí sa pretriedia, očistia a zdokonalia. Bezbožní však budú konať svojvoľne. Ani jeden bezbožný sa nepoučí, no múdri porozumejú. 11 Od času zastavenia ustavičnej obety a postavenia ohavnej modly uplynie tisícdvestodeväťdesiat dní. 12 Blahoslavený, kto v dôvere prečká tisíctristotridsaťpäť dní. 13 Ty však choď v ústrety koncu. Budeš odpočívať a vstaneš, aby sa naplnil tvoj údel na konci dní. Žalmy (chét) 119 57 Povedal som, Hospodin, mojím údelom je zachovávať tvoje slová. 58 Celým srdcom hľadám tvoju priazeň, podľa svojho sľubu sa zmiluj nado mnou. 59 Premýšľam o svojich cestách, chcem kráčať podľa tvojich napomenutí. 60 Ponáhľam sa a neotáľam zachovávať tvoje príkazy. 61 Povrazy bezbožných ma spútavajú, ale na tvoj zákon nezabúdam. 62 O polnoci vstávam, aby som ťa oslavoval pre tvoje spravodlivé rozhodnutia. 63 Som druhom všetkých, čo sa ťa boja a plnia tvoje rozkazy. 64 Hospodin, plná je zem tvojho milosrdenstva; nauč ma svoje ustanovenia! Jakubov list Varovanie pred uprednostňovaním 2 1 Bratia moji, nespájajte vieru v nášho Pána slávy Ježiša Krista s uprednostňovaním niekoho. 2 Lebo ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi, v nádhernom rúchu a vošiel by aj chudobný v biednom odeve, 3 a vy by ste so sympatiou pohliadli na toho, čo má nádherný odev, a povedali by ste: Ty sa posaď pekne sem!, zatiaľ čo chudobnému by ste povedali: Ty stoj tam alebo sadni si k mojej podnožke!, 4 vari ste týmto neurobili rozdiel medzi nimi a nestali ste sa zle usudzujúcimi sudcami? 5 Bratia moji milovaní, počúvajte: Azda Boh nevyvolil tých, čo sú podľa sveta chudobní, aby sa stali bohatými vo viere a dedičmi kráľovstva, prisľúbeného tým, čo ho milujú? 6 Avšak vy ste chudobného znevážili. Vari vás práve bohatí neutláčajú a nevláčia pred súdy? 7 Nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami? 8 Dobre robíte, ak uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba! 9 Ak však niekoho uprednostňujete, páchate hriech a zákon vás usvedčuje z jeho prestúpenia. 10 Veď keby niekto zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. 11 Veď ten, ktorý povedal: Nescudzoložíš!, povedal aj: Nezabiješ! A keď aj necudzoložíš, ale zabíjaš, prestupuješ zákon. 12 Hovorte a konajte tak ako tí, čo majú byť súdení podľa zákona slobody! 13 Bez milosrdenstva čaká súd na toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. Milosrdenstvo však víťazí nad súdom. Viera a skutky 14 Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? 15 Ak brat alebo sestra sú bez šiat a chýba im denný pokrm, 16 čo im pomôže, ak im niekto z vás povie: Choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa! — no nedáte im, čo potrebujú pre telo? 17 Tak aj viera: Ak sa nedokazuje skutkami, sama osebe je mŕtva. 18 Ale niekto povie: Ty máš vieru, ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. 19 Ty veríš, že je jeden Boh, a dobre robíš. Ale aj démoni veria, a trasú sa. 20 Nerozumný človek, chceš si vôbec uvedomiť, že viera bez skutkov je neúčinná? 21 Vari náš otec Abrahám nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár? 22 Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že zo skutkov sa viera stala dokonalou? 23 Tak sa splnilo Písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. A bol nazvaný Božím priateľom. 24 Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov, a nie iba z viery. 25 Podobne aj neviestka Ráchab: Vari nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? 26 Veď ako je telo mŕtve bez ducha, tak je i viera mŕtva bez skutkov. Príslovia 16 32 Lepšie je byť trpezlivý ako hrdina, lepší je ten, čo sa ovláda, než ten, čo dobyje mesto. 33 Lós sa síce hádže do náprsného vrecka, každé rozhodnutie je však od Hospodina.