Čítania na deň: 12. 6. 2021

Prvá kniha kráľov Šalamúnovi hodnostári 4 1 Šalamún sa stal kráľom nad celým Izraelom. 2 Toto boli jeho hodnostári: Cádokov syn Azarja bol kňazom, 3 Šíšovi synovia Elichóref a Achija boli pisári, Achilúdov syn Jóšafat bol kancelárom, 4 Jehójadov syn Benája bol veliteľom vojska, Cádok a Ebjatár boli kňazmi, 5 Nátanov syn Azarja bol nad správcami, Nátanov syn Zabúd bol kňazom a kráľovým dôverníkom. 6 Achišár bol dvorným správcom a Abdov syn Adoníram viedol nútené práce. 7 Šalamún mal nad celým Izraelom dvanásť dozorcov, ktorí zásobovali kráľa a jeho dvor. Každému pripadla raz v roku povinnosť postarať sa na mesiac o zásoby: 8 Chúrov syn v Efrajimskom pohorí, 9 Dekerov syn v Makáci, v Šaalbíme, v Bét-Šemeši, v Elóne a v Bét-Chanáne, 10 Chesedov syn v Arubóte. Jemu patrilo Sócho a celý chéferský kraj. 11 Abínadabov syn spravoval celú Dórsku pahorkatinu. Za ženu mal Šalamúnovu dcéru Táfatu. 12 Achilúdov syn Baana mal Taanak, Megiddo, celý Bét-Šeán, ktorý je vedľa Cartánu poniže Jezreela, od Bét-Šeánu po Ábel-Mecholu, až za Jokmeám. 13 Geberov syn bol v Rámot-Gileáde. Patrili mu stanové dediny Menaššeho syna Jaíra v Gileáde, ďalej územie Argóbu, ktorý je v Bášane, šesťdesiat väčších miest s hradbami a bronzovými závorami. 14 Iddov syn Achinádab bol v Machanajime, 15 Achímaac v Naftáli. I on si vzal za ženu Šalamúnovu dcéru Básemat. 16 Chúšajov syn Baana bol v Ašéri a v Alóte, 17 Paruachov syn Jóšafat v Jissákari, 18 Šimei, Élov syn v Benjamíne, 19 Úriho syn Geber v krajine Gileád, v krajine amorejského kráľa Síchona a bášanského kráľa Óga. V krajine bol i jeden dozorca. 20 Júdovcov a Izraelitov bolo toľko ako piesku pri mori. Mali čo jesť a piť a bolo im dobre. Zásobovanie Šalamúnovho dvora 5 1 Šalamún vládol nad všetkými kráľovstvami od Eufratu po krajinu Filištíncov, ba až po hranice Egypta. Kým žil, boli mu poplatné a poddané. 2 Šalamún spotreboval denne tridsať kórov jemnej a šesťdesiat kórov hrubej múky, 3 desať kusov vykŕmeného dobytka, dvadsať dobytčiat z pastvy, sto kusov oviec, okrem jeleňov, gaziel, antilop a vykŕmenej hydiny. 4 Pretože vládol nad územím po Eufrat, od Tifsachu po Gazu, nad všetkými kráľmi územia pred Eufratom, mal pokoj od všetkých susedov. 5 Počas celej vlády Šalamúna býval Júda a Izrael od Dánu až po Beér-Šebu bezpečne, každý pod svojím viničom a pod svojím figovníkom. 6 Šalamún mal maštaľné priestory pre štyridsaťtisíc koní do svojich vozov a dvanásťtisíc jazdcov. 7 Dozorcovia zásobovali kráľa Šalamúna a všetkých účastníkov kráľovho stola, a to každý v určený mesiac. Nesmeli nič zanedbať. 8 Aj jačmeň a slamu pre kone a ťažné záprahy dopravovali ta, kde bolo treba, každý podľa svojho poriadku. Šalamúnova múdrosť 9 Boh obdaril Šalamúna múdrosťou, veľkou rozvahou a takým množstvom nápadov, ako je piesku na morskom pobreží. 10 Šalamúnova múdrosť prevýšila múdrosť celého Východu i všetku múdrosť Egypta. 11 Bol múdrejší než ostatní ľudia, než Ezrachovec Étan alebo Héman, Kalkól a Darda, synovia Machola, takže povesť o ňom prenikla ku všetkým okolitým národom. 12 Zložil tritisíc prísloví a jeho piesní bolo tisícpäť. 13 Hovoril o stromoch, a to od libanonského cédra až po yzop, čo rastie na múre. Ďalej hovoril o zvieratách, o vtákoch, o plazoch a rybách. 14 Šalamúnovu múdrosť prichádzali počúvať ľudia zo všetkých národov a všetci pozemskí králi, ktorí sa dozvedeli o jeho múdrosti. Prípravy na stavbu chrámu 15 Týrsky kráľ Chíram vyslal svojich služobníkov k Šalamúnovi s posolstvom, lebo sa dozvedel, že ho po jeho otcovi pomazali za kráľa. Chíram mal vždy dobrý vzťah k Dávidovi. 16 Šalamún poslal Chíramovi odkaz: 17 Vieš, že môj otec Dávid nemohol postaviť dom na počesť Hospodina, svojho Boha, pre vojny s okolitými susedmi, kým mu ich Hospodin nepoložil pod nohy. 18 Teraz mi môj Boh, Hospodin, dožičil od okolia pokoj, takže mi nehrozí protivník ani žiadne nebezpečenstvo. 19 Preto hodlám postaviť dom na počesť Hospodina, svojho Boha, ako to naznačil Hospodin môjmu otcovi Dávidovi: Tvoj syn, ktorého po tebe dosadím na tvoj trón, ten postaví dom na počesť môjho mena. 20 Prikáž teda, aby mi nastínali na Libanone cédre. Moji služobníci budú s tvojimi. Mzdu pre tvojich služobníkov odvediem podľa tvojej požiadavky. Iste vieš, že medzi nami niet takých odborníkov v ťažbe dreva, ako sú Sidončania. 21 Keď Chíram počul Šalamúnove slová, nadšene zvolal: Nech je dnes zvelebený Hospodin, že dal Dávidovi múdreho syna nad týmto takým početným ľudom. 22 Chíram poslal Šalamúnovi odpoveď: Vypočul som si tvoje posolstvo, ktorým sa obraciaš na mňa. Pokiaľ ide o cédrové a cyprusové drevo, môžem splniť všetky tvoje požiadavky. 23 Moji služobníci ho stiahnu z Libanonu až k moru, ja z neho dám urobiť plte a po mori ho dopravím na určené miesto. Tam ho dám rozrezať a sám si ho odtiaľ odvezieš. Ty zase splníš moju požiadavku: Budeš zásobovať môj dvor potravinami. 24 Tak sa stal Chíram Šalamúnovým dodávateľom potrebného množstva cédrového a cyprusového dreva. 25 Šalamún zas dodával na vydržiavanie Chíramovho dvora dvadsaťtisíc kórov pšenice a dvadsať kórov jemného oleja. To dodával Šalamún každoročne Chíramovi. 26 Hospodin obdaril Šalamúna múdrosťou, ako mu prisľúbil. Medzi Chíramom a Šalamúnom vládol pokoj. Uzavreli vzájomnú dohodu. 27 Kráľ Šalamún povolal na nútené práce ľudí z celého Izraela. Bolo ich tridsaťtisíc. 28 Vysielali ich do Libanonu na mesačné zmeny po desaťtisíc mužov. Mesiac pobudli v Libanone a dva mesiace doma. Práce viedol Adoníram. 29 Šalamún mal sedemdesiattisíc nosičov nákladov a v pohorí osemdesiattisíc kamenárov. 30 Okrem vedúcich úradníkov, ktorí dielo riadili, mal Šalamún tritisíctristo mužov, ktorí dávali robotníkom príkazy. 31 Na kráľov príkaz nalámali balvany vybraného kameňa, aby mohli kvádrami vyložiť základy chrámu. 32 Tie opracovali Šalamúnovi majstri, Chíramovi majstri a Gebalčania. Pripravovali drevo a kamene na stavbu chrámu. Stavba chrámu 6 1 V štyristoosemdesiatom roku po odchode Izraelitov z Egypta, v štvrtom roku Šalamúnovej vlády nad Izraelom, v mesiaci zív, čo je druhý mesiac, začal Šalamún stavať Hospodinov dom. 2 Dom, ktorý kráľ Šalamún staval Hospodinovi, bol šesťdesiat lakťov dlhý, dvadsať široký a tridsať lakťov vysoký. 3 Predsieň pred chrámovou budovou bola dlhá dvadsať lakťov, rovnala sa šírke budovy, a pred chrámom bola široká desať lakťov. 4 Do chrámu osadil orámované a zamrežované okná. 5 K bočným stenám chrámu, ako aj k zadnej stene, urobil poschodovú prístavbu; v celej prístavbe narobil komôrky. 6 Spodná časť prístavby bola široká päť lakťov, prostredná časť šesť lakťov a tretia časť bola široká sedem lakťov. Zvonku po obvode chrámu dal postaviť oporné múry, aby sa chrámové steny nemuseli oslabiť. 7 Pri stavbe chrámu sa používali kamene opracované v lome, takže pri samotnej stavbe nebolo počuť ťažké kladivá ani dláta, nijaké železné nástroje. 8 Vchod do spodného podlažia bol z pravej strany budovy. Točitými schodmi sa vystupovalo do prostredného a z prostredného do tretieho podlažia. 9 Keď dobudoval chrám, pokryl ho cédrovými hradami a doskami. 10 Popri celej budove postavil prístavbu na každom poschodí päť lakťov vysokú a cédrovými hradami ju spojil s chrámom. 11 Vtedy Hospodin oslovil Šalamúna: 12 Staviaš tento chrám. Ak sa budeš riadiť mojimi ustanoveniami, plniť moje právne predpisy, dodržiavať všetky moje prikázania a podľa nich sa správať, splním ti svoj sľub, čo som dal tvojmu otcovi Dávidovi. 13 Budem bývať uprostred Izraelitov a svoj izraelský ľud neopustím. 14 Tak dokončil Šalamún stavbu chrámu. 15 Jeho vnútorné steny obložil cédrovými doskami od podlahy po stropové trámy, teda vnútri chrámu dal od podlahy po stropové trámy drevené obloženie; podlahu domu pokryl cyprusovými doskami. 16 Dvadsať lakťov od zadnej steny domu vybudoval priečku z cédrových dosák od podlahy po strop a vnútri postavil zadnú sieň, čiže veľsvätyňu. 17 Od bočnej strany meral chrám štyridsať lakťov. 18 Vnútri domu prevládal céder, rezby popínavých rastlín a kvetinové vence. Všade bolo cédrové drevo, takže murivo nebolo vidieť. 19 Vnútri domu zriadil zadnú sieň, aby ta uložil Hospodinovu archu zmluvy. 20 Pred zadnou sieňou dlhou dvadsať lakťov, širokou dvadsať lakťov a vysokou dvadsať lakťov, ktorú obložil tepaným zlatom, urobil oltár z cédrového dreva. 21 Vnútro domu obložil Šalamún tepaným zlatom. Pred zadnú sieň, ktorú pozlátil, dal záves zo zlatých reťazí. 22 Celý dom obložil zlatom — úplne celý dom; aj celý oltár pri zadnej sieni obložil zlatom. 23 Pred zadnú sieň zhotovil z olivového dreva dvoch cherubov desať lakťov vysokých. 24 Päť lakťov malo jedno krídlo cheruba a päť lakťov druhé krídlo cheruba. Rozpätie ich krídel bolo desať lakťov. 25 Desať lakťov mal aj druhý cherub. Obaja cherubi mali tie isté rozmery a ten istý tvar. 26 Jeden i druhý cherub bol desať lakťov vysoký. 27 Cherubov umiestnil uprostred vnútornej časti domu. Cherubi mali roztiahnuté krídla, takže sa krídlo jedného dotýkalo steny a krídlo druhého cheruba sa tiež dotýkalo steny. Uprostred domu sa ich krídla vzájomne dotýkali. 28 Cherubov pozlátil. 29 Všetky steny po obvode domu z jednej i z druhej strany vyzdobil rezbami cherubov, paliem, kvetinových vencov. 30 I podlahu domu vnútri i vonku pozlátil. 31 Vchod do zadnej siene osadil dverami z olivového dreva. Prah a zárubňa tvorili päťuholník. 32 Obe krídla dvier boli z olivového dreva. Vyzdobil ich rezbami cherubov, paliem, kvetinových vencov a pozlátil ich. Cherubov a palmy obtiahol zlatom. 33 I pre chrámový vchod použil zárubne z olivového dreva, ale štvorhranné 34 a dvojité dvere z cyprusového dreva. Jedno krídlo bolo dvojdielne a otáčalo sa. 35 Povyrezával na to cherubov, palmy a kvetinové vence. Rezby obložil tepaným zlatom. 36 Ďalej vybudoval stenu vnútorného nádvoria z troch vrstiev kvádrov a z vrstvy otesaných cédrov. 37 Základy Hospodinovho domu boli položené v štvrtom roku v mesiaci zív. 38 V jedenástom roku v mesiaci búl, teda v ôsmom mesiaci, bol chrám s celým príslušenstvom a zariadením dokončený. Šalamún ho staval sedem rokov. Prvý list Korinťanom Závoj žien pri bohoslužbách 11 2 Chválim vás teda, že vo všetkom na mňa pamätáte a držíte sa tradície, ako som vám ju odovzdal. 3 Chcem však, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh. 4 Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu. 5 Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu; je to jedno a to isté, ako keby si ju oholila. 6 Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať hoci aj ostrihať. Ak je však pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje. 7 Muž si však nemá zahaliť hlavu, pretože je Božím obrazom a Božou slávou, kým žena je slávou muža. 8 Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. 9 Lebo ani muž nebol stvorený pre ženu, ale žena pre muža. 10 Preto má mať žena na hlave znamenie[*] Prekl.: závoj. moci kvôli anjelom. 11 Ibaže v Pánovi nieto ani ženy bez muža, ani muža bez ženy. 12 Lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu, a všetko je z Boha. 13 Posúďte sami medzi sebou: Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu s nezahalenou hlavou? 14 Vari vás neučí sama príroda, že mužovi je na potupu, keď má dlhé vlasy, 15 no žene, keď má dlhé vlasy, je to na slávu? Lebo dlhé vlasy dostala namiesto závoja. 16 Ak by sa však niekto chcel o tom škriepiť, ani my, ani Božie cirkvi to nemáme vo zvyku. Príslovia 23 26 Daj mi, syn môj, svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. 27 Veď jamou hlbokou je neviestka a úzkou studňou cudzinka. 28 Aj ona strojí úklady ako zbojník a množí neverných medzi ľuďmi.