Čítania pre deň: 17. 12. 2018

Izaiáš Asýrsky vpád Výprava Sancheríba proti Jeruzalemu 36 1 V štrnástom roku kráľa Chizkiju pritiahol asýrsky kráľ Sancheríb proti všetkým opevneným mestám Judska a zaujal ich. 2 Asýrsky kráľ poslal rabšaka[*] Hlavný čašník. z Lakíša ku kráľovi Chizkijovi s početným vojskom do Jeruzalema. Postavil sa pri vodovode Horného rybníka, na ceste, ktorá vedie k Poľu práča. 3 Vyšiel k nemu správca paláca Eljákim, syn Chilkiju, pisár Šebna a kancelár Jóach, syn Ásafa. 4 Rabšake im povedal: Povedzteže Chizkijovi: Takto hovorí veľký kráľ, asýrsky kráľ: Čo je to, do čoho skladáš dôveru? 5 Nazdávaš sa, že samo slovo je už rada a sila do boja? Na koho sa spoliehaš, že sa búriš proti mne? 6 Spoliehaš sa na tú nalomenú trstinu, na Egypt, ktorá tomu, kto sa o ňu opiera, vojde do dlane a prepichne ju? Taký je faraón, egyptský kráľ, ku všetkým, ktorí sa na neho spoliehajú. 7 Ak mi hovoríš: Hospodinovi, nášmu Bohu, dôverujeme! — Či to nie je ten, ktorého výšiny a oltáre odstránil Chizkija a potom povedal Judsku a Jeruzalemu: Pred týmto oltárom sa budete klaňať? 8 Stav sa teda s mojím pánom, asýrskym kráľom! Dám ti dvetisíc koní, si schopný dať na ne jazdcov? 9 Potom ako by si odrazil čo len najmenšieho miestodržiteľa z najmenších služobníkov môjho pána, aj keď sa spoliehaš na Egypt, na jeho vozy a jazdcov? 10 Či som teraz bez Hospodina pritiahol do tejto krajiny, aby som ju zničil? Veď Hospodin mi povedal: Vytiahni proti tejto krajine a znič ju. 11 Vtedy Eljákim, Šebna a Jóach odvetili rabšakovi: Rozprávaj sa so svojimi služobníkmi po aramejsky, lebo my tak rozumieme. Nehovor s nami po judsky pred ľudom, ktorý je na hradbách! 12 Rabšake odpovedal: Či ma môj pán poslal, aby som hovoril tieto slová tvojmu pánovi a tebe, a nie mužom, čo sedia na múre, aby spolu s vami jedli svoje výkaly a pili svoj moč? 13 Potom sa rabšake postavil a silným hlasom zvolal po judsky: Čujte slová veľkého kráľa, asýrskeho kráľa! 14 Takto hovorí kráľ: Nech vás Chizkija neklame, lebo vás nemôže oslobodiť. 15 Nech vám Chizkija nedodáva nádej v Hospodina, keď hovorí: Určite nás Hospodin vyslobodí a toto mesto sa nedostane do ruky asýrskeho kráľa. 16 Nepočúvajte Chizkiju, lebo asýrsky kráľ hovorí takto: Uzavrite so mnou zmluvu a vyjdite ku mne! Potom každý bude jesť svoje hrozno, každý bude jesť svoje figy a každý bude piť vodu zo svojej studne, 17 kým neprídem a neodvediem vás do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a vína. 18 Nech vás Chizkija nezavádza, keď hovorí: Hospodin nás vyslobodí! Azda niektorý spomedzi bohov národov vyslobodil svoju krajinu z rúk asýrskeho kráľa? 19 Kde sú bohovia Chamátu a Arpádu? Kde sú bohovia Sefarvajima? Či vyslobodili Samáriu z mojej ruky? 20 Ktorý zo všetkých bohov týchto krajín vyslobodil svoju krajinu z mojej ruky? A vari Hospodin vyslobodí Jeruzalem z mojej ruky? 21 Stíchli a neodpovedali ani slova, lebo tak znel kráľov rozkaz: Neodpovedajte mu! 22 Vtedy prišiel Chilkijov syn Eljákim, správca paláca, pisár Šebna a kancelár Jóach, syn Ásafa, k Chizkijovi s roztrhnutým rúchom a oznámili mu slová rabšaka. Izaiáš povzbudzuje kráľa 37 1 Keď si to kráľ Chizkija vypočul, roztrhol si šaty, obliekol si vrecovinu a šiel do Hospodinovho domu. 2 Potom poslal správcu paláca Eljákima, pisára Šebnu a starších z kňazov oblečených do vrecoviny k prorokovi Izaiášovi, synovi Ámoca. 3 Povedali mu: Takto hovorí Chizkija: Tento deň je deň úzkosti, trestu a hanby, lebo deti sú pripravené vyjsť z lona, ale niet sily na pôrod. 4 Možno Hospodin, tvoj Boh, počuje slová rabšaka, ktorého poslal asýrsky kráľ, jeho pán, aby potupil živého Boha, a potrestá ho za slová, ktoré počul Hospodin, tvoj Boh. Pomodli sa za zvyšok, ktorý tu ešte je. 5 Keď prišli služobníci kráľa Chizkiju k Izaiášovi, 6 ten im povedal: Toto povedzte svojmu pánovi: Takto hovorí Hospodin: Nemaj strach z rečí, čo si počul, ktorými sa mi rúhali podriadení asýrskeho kráľa. 7 Hľa, ja vkladám do neho ducha, že keď počuje správu, vráti sa do svojej krajiny a dám mu padnúť mečom vo vlastnej krajine. 8 Keď sa rabšake vrátil, našiel asýrskeho kráľa bojovať proti Libne; dopočul sa totiž, že odtiahol z Lakíša. 9 O kúšskom kráľovi Tirhakovi počul: Vytiahol do boja proti tebe! Keď sa dozvedel, poslal k Chizkijovi poslov s odkazom: 10 Judskému kráľovi Chizkijovi povedzte toto: Nech ťa nesklame tvoj Boh, v ktorého dúfaš, keď hovoríš, že Jeruzalem sa nedostane do rúk asýrskeho kráľa. 11 Sám si počul, čo urobili asýrski králi všetkým krajinám, keď vykonali na nich vojnovú kliatbu. A ty by si mal byť vyslobodený? 12 Či bohovia tých národov, ktorým priniesli skazu moji otcovia, mohli vyslobodiť Gózan, Cháran, Recef, synov Edenu v Telassáre? 13 Kde je kráľ Chamátu, kráľ Arpádu a kráľ mesta Sefarvajimu alebo Hény a Ivvy? Chizkijova modlitba 14 Chizkija prevzal písmo z ruky poslov, prečítal ho, potom vystúpil do Hospodinovho domu a rozprestrel ho pred Hospodinom. 15 A Chizkija sa modlil k Hospodinovi takto: 16 Hospodin zástupov, Boh Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi! Ty jediný si Boh nad všetkými kráľovstvami zeme, ty si utvoril nebesia i zem. 17 Hospodin, nakloň svoje ucho a počúvaj! Hospodin, otvor svoje oči a pozri; počuj všetky Sancheríbove slová, ktoré odkázal, aby sa rúhal živému Bohu. 18 Vskutku, Hospodin, asýrski králi zničili všetky krajiny a ich zem. 19 Ich bôžikov pohádzali do ohňa, lebo oni nie sú Boh, ale sú dielo ľudských rúk, drevo a kameň, preto ich mohli zničiť. 20 Tak teda, Hospodin, náš Boh, vysloboď nás z jeho ruky, nech všetky kráľovstvá zeme poznajú, že ty, Hospodin, si jediný. Izaiáš oznamuje záchranu 21 Vtedy Izaiáš, Ámocov syn, poslal Chizkijovi odkaz: Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Prosil si ma kvôli asýrskemu kráľovi Sancheríbovi. 22 Toto je slovo, ktoré povedal Hospodin o ňom: Pohŕda tebou, posmieva sa ti, dcéra Siona, pokyvuje za tebou hlavou, dcéra jeruzalemská. 23 Komu si sa rúhal a posmieval? Proti komu si zvyšoval svoj hlas a pyšne dvíhal svoje oči? Proti Svätému Izraela! 24 Prostredníctvom svojich sluhov si sa rúhal svojmu Pánovi a povedal si: S množstvom svojich vozov som vystúpil na najvyššie vrchy, na najvzdialenejšiu časť Libanona. Zoťal som jeho vysoké cédre, jeho vyberané cyprusy. Vystúpil som na jeho najvyšší končiar a do jeho hustého lesa. 25 Kopal som a pil som vodu, šľapajami nôh som vysušil všetky rieky Egypta. 26 Nepočul si o tom? Oddávna som to pripravoval. Od dávnych dní som to zamýšľal a teraz som to uskutočnil: preto si mohol zmeniť opevnené mestá na spustnuté zrúcaniny. 27 Ich obyvatelia boli bezmocní, triasli sa a vyšli na hanbu, boli ako poľná tráva, ako čerstvá zeleň, ako burina na strechách, čo uschne skôr, než vyrastie. 28 Ja viem o tvojom odpočinku, o tvojom príchode i odchode, aj o tom, ako si zúril proti mne. 29 Pretože si zúril proti mne a tvoja nadutosť sa mi dostala do uší, vložím ti do nosa svoj krúžok a do úst svoju uzdu a privediem ťa späť po ceste, ktorou si šiel. 30 A toto bude znamením: Tento rok budete jesť, čo vyrastie bez sejby, druhý rok, čo vyrastie nadivoko, ale na tretí rok sejte a žnite, saďte vinice a jedzte ich ovocie. 31 Zvyšok Júdovho domu, ktorý zostal, dole zapustí korene a hore prinesie ovocie. 32 Lebo z Jeruzalema vzíde zvyšok a z vrchu Sion zostatok tých, čo prežili. Vykoná to horlivosť Hospodina zástupov. 33 Preto takto hovorí Hospodin o asýrskom kráľovi: Nevkročí do tohto mesta, ani šíp ta nevystrelí, ani štítom naň nezaútočí, ani val proti nemu nenasype. 34 Vráti sa po ceste, ktorou prišiel, ale do tohto mesta nevkročí — znie výrok Hospodina. 35 Budem brániť toto mesto, aby som ho zachránil kvôli sebe samému a kvôli Dávidovi, svojmu služobníkovi. 36 Vtedy vyšiel Hospodinov anjel a v asýrskom tábore pozabíjal stoosemdesiatpäťtisíc ľudí. Keď ráno ľudia vstali, všade boli samé mŕtvoly. 37 Potom sa asýrsky kráľ Sancheríb pobral a vrátil sa bývať do Ninive. 38 Keď sa raz klaňal v chráme svojho boha Nisroka, jeho synovia Adrammelek a Sarecer ho zabili mečom a sami utiekli do krajiny Ararat. Po ňom panoval jeho syn Esar-Chaddón. Uzdravenie Chizkiju a jeho chválospev 38 1 V tých dňoch Chizkija smrteľne ochorel. Vtedy prišiel k nemu prorok Izaiáš, Ámocov syn, a povedal mu: Takto hovorí Hospodin: Vydaj nariadenia svojmu domu, lebo zomrieš, neostaneš nažive! 2 Nato sa Chizkija obrátil tvárou k stene a modlil sa k Hospodinovi. 3 Hovoril: Ach, Hospodin, spomeň si, ako som verne a celým srdcom kráčal pred tvojou tvárou a robil som, čo je dobré v tvojich očiach. Chizkija sa nahlas rozplakal. 4 Vtedy Izaiášovi zaznelo Hospodinovo slovo: 5 Choď a povedz Chizkijovi: Takto hovorí Hospodin, Boh tvojho otca Dávida: Vypočul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Pridám teda k tvojmu veku ešte pätnásť rokov. 6 Vyslobodím teba i toto mesto z rúk asýrskeho kráľa a budem toto mesto ochraňovať. 7 A toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin splní slovo, ktoré ti dal. 8 Pozri, o desať stupňov vrátim tieň, ktorý postúpil po stupňoch Acházových slnečných hodín. Slnko sa potom vrátilo na slnečných hodinách o desať stupňov, o ktoré predtým postúpilo. 9 Ďakovná pieseň judského kráľa Chizkiju, keď bol chorý a vyzdravel zo svojej choroby. 10 Ja som povedal: V polovici svojich dní musím odísť, do brán podsvetia som vykázaný na zvyšok mojich rokov. 11 Povedal som: Neuvidím Hospodina v krajine živých, neuzriem už človeka medzi obyvateľmi sveta. 12 Môj príbytok je strhnutý, odťahuje sa odo mňa sťa pastiersky stan. Ako tkáč som dotkal svoj život, veď si ma odstrihol od vlákna. Vo dne v noci ma vydávaš napospas. 13 O pomoc volám až do rána. Ako lev drví všetky moje kosti, vo dne v noci ma vydávaš napospas. 14 Pištím ako lastovička, kvílim ako holubica. Moje oči meravo hľadia do výšky: Pane, som v tiesni, zastaň sa ma! 15 Čo môžem hovoriť? Veď čo mi on povedal, to aj urobil. Budem ťa chváliť po všetky svoje roky, aj keď mám horkosť v duši. 16 Pane, žijem, lebo moje srdce dôveruje tebe, len v tom je život môjho ducha. Uzdrav ma a dopraj mi žiť! 17 Hľa, moja veľká trpkosť mi dodala pokoj. Ty si mi zachránil život pred hrobom záhuby, lebo všetky moje hriechy si zahodil za chrbát. 18 Veď podsvetie ťa nebude velebiť ani smrť ťa nebude chváliť a tí, čo zostupujú do hrobu, už nedúfajú v tvoju vernosť. 19 Len živý, živý ťa velebí ako ja dnes; otec synom zvestuje tvoju vernosť. 20 Hospodin ma zachránil, preto chcem hrať na strunové nástroje po všetky dni svojho života pred domom Hospodina. 21 Vtedy Izaiáš povedal: Nech vezmú figový koláč, nech ho priložia na vred a uzdraví sa. 22 Nato Chizkija povedal: Čo bude znamením, že pôjdem do domu Hospodina? Babylonskí poslovia u Chizkiju 39 1 V tom čase babylonský kráľ Meródak-Baladán, syn Baladána, poslal Chizkijovi listy a dar; dopočul sa totiž, že bol chorý a vyzdravel. 2 Chizkija sa tomu potešil a ukázal im klenotnicu, striebro a zlato, balzamy a vzácny olej i celú svoju zbrojnicu, ako aj všetko, čo sa nachádzalo v jeho pokladniciach. Nebolo veci, ktorú by im nebol ukázal vo svojom paláci a v celom svojom kráľovstve. 3 Prorok Izaiáš potom prišiel ku kráľovi Chizkijovi a povedal mu: Čo hovorili títo ľudia a odkiaľ prišli? Chizkija odpovedal: Prišli ku mne z ďalekej krajiny, z Babylonu. 4 Pýtal sa ďalej: Čo videli v tvojom dome? Chizkija odpovedal: Videli všetko, čo je v mojom dome, nebolo nič, čo by som im nebol ukázal v mojich pokladniciach. 5 Nato Izaiáš povedal Chizkijovi: Počúvaj slovo Hospodina zástupov! 6 Príde čas a všetko, čo je v tvojom dome a čo nazhromaždili tvoji otcovia až do tohto dňa, odnesú do Babylonu. Nič nezostane, hovorí Hospodin. 7 Aj z tvojich synov, ktorí budú pochádzať z teba, ktorých splodíš, vezmú a budú komorníkmi v paláci babylonského kráľa. 8 Chizkija povedal Izaiášovi: Dobré je slovo Hospodina, ktoré si povedal. Myslel si však: Bude pokoj a bezpečnosť, pokiaľ budem žiť. Žalmy 139 11 Keby som povedal: Možno ma skryje tma, ale aj noc bude svetlom vôkol mňa, 12 veď nijaká tma nie je dosť tmavá; noc ti svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo. 13 Veď ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. 14 Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril; tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. 15 Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme. 16 Tvoje oči ma videli už v zárodku, všetko to bolo zapísané v tvojej knihe; dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal. 17 Ako si vážim tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet. 18 Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako piesku. Len čo sa zobudím, som s tebou. 19 Kiežby si, Bože, zabil bezbožníka! Vzdiaľte sa odo mňa, krvilační muži! 20 Tí sa na teba ľstivo odvolávajú a zneužívajú tvoje meno. 21 Hospodin, nemám azda nenávidieť tých, čo teba nenávidia? Nemám si vari sprotiviť tých, čo povstávajú proti tebe? 22 Nenávidím ich, naskrze ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi. 23 Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce, skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie! 24 Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti! Evanjelium podľa Marka Druhá Ježišova predpoveď 9 30 Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel. 31 Učil totiž svojich učeníkov a hovoril im: Syn človeka je vydaný[*] Dosl. je vydávaný. do rúk ľudí, zabijú ho, a keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych. 32 Oni tie slová nechápali a spýtať sa ho báli. Spor učeníkov o prvenstvo 33 Tak prišli do Kafarnauma. Keď už bol v dome, pýtal sa ich: O čom ste sa cestou zhovárali? 34 Oni však mlčali. Cestou sa totiž dohadovali, kto z nich je väčší. 35 Ježiš si sadol, zavolal si Dvanástich a povedal im: Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým! 36 Potom vzal dieťa, postavil ho do prostriedku, zobral ho na ruky a povedal: 37 Kto prijíma jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, neprijíma mňa, ale toho, ktorý ma poslal. Skutky v Kristovom mene 38 Ján mu povedal: Učiteľ, videli sme niekoho, kto v tvojom mene vyháňal zlých duchov. Bránili sme mu, pretože nechodil s nami. 39 Ježiš však povedal: Nebráňte mu! Ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene, nemôže mi hneď nato zlorečiť. 40 Veď kto nie je proti nám, je s nami! 41 Ktokoľvek vám podá pohár vody, pretože patríte Kristovi, amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Varovanie pred zvádzaním 42 Kto by navádzal na hriech jedného z takýchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň[*] Pozri pozn. k Mt 18,6. a hodili ho do mora. 43 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju! Lepšie je pre teba, ak vojdeš do života zmrzačený, ako keby si prišiel s oboma rukami do pekla[*] Var.: + v. 44 kde ich červ neumiera a ich oheň nevyhasína., do neuhasiteľného ohňa. 45 Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju. Pre teba je lepšie, ak vojdeš do života chromý, ako by si mal byť s oboma nohami vrhnutý do pekla[*] Var.: + v. 46 kde ich červ neumiera a ich oheň nevyhasína.. 47 Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp si ho; lepšie ti bude, ak vojdeš do Božieho kráľovstva jednooký, než ako by ťa mali s oboma očami vrhnúť do pekla, 48 kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína. 49 Každý bude solený ohňom[*] Var.: + a každá obeta osolená soľou..[*] Soľ používali v Palestíne v peciach ako urýchľovač ohňa, po strate tejto schopnosti ju vyhodili (v. 50). Ak je tu oheň obrazom skúšky, očistenia, prenasledovania či večného ohňa (v. 48), zmysel môže byť: každý musí prijať obetu, aby prešiel skúškou. 50 Soľ je dobrá; ak však soľ stratí svoju slanosť, čím ju osolíte? Majte v sebe soľ[*] Tu soľ zobrazuje potrebného ducha obetavosti (porov. Lv 2,13). a žite spolu v pokoji! Príslovia 19 17 Kto sa zľutuje nad biednym, požičiava Hospodinovi, ktorý mu odplatí jeho dobročinnosť. 18 Trestaj svojho syna, kým máš nádej, nedaj sa tak strhnúť, že by si ho usmrtil!