O projekte

Stará mníšska tradícia hovorí, že mních by mal raz za týždeň prečítať celý Žaltár a raz za rok celé Sväté písmo. Bohatstvo, ktoré nám ponúka Božie slovo a mníšska tradícia by však nemali zostať zatvorené len za múrmi kláštora. Benediktínsky kláštor — to nie sú len mnísi, ale aj pútnici prichádzajúci z rôznych končín, obláti, ktorí sa snažia žiť mníšsku duchovnosť vo svete a tiež mnohí iní ľudia, ktorí hľadajú odpovede na svoje otázky a kontakt so živým Bohom.

Božie slovo, zapísané v knihách Biblie, je nám neustále po ruke, aby sme prostredníctvom neho mohli vstúpiť do živého vzťahu s Bohom a nechať Slovo, aby pretváralo nás i svet. Projekt lectio.benediktini.sk má byť pomôckou ako zotrvať v stálom kontakte s Božím slovom. Stránka ponúka čítania z viacerých miest Svätého písma na každý deň. Čítania sú rozdelené tak, aby sa počas jedného roka prečítalo celé Písmo.

Text Biblie

Vďaka ústretovosti Slovenskej biblickej spoločnosti je na tejto stránke použitý slovenský ekumenický preklad Biblie v elektronickej podobe. Použitie tohto prekladu umožňuje zmluva č. 120/2013 uzavretá medzi Mníchmi z rehole svätého Benedikta a Slovenskou biblickou spoločnosťou.

Schéma čítania

Výber čítaní sa riadi niekoľkými zásadami:

 • Počas roka sa prečíta celá Biblia (vrátane deuterokanonických kníh — kniha Ester len v gréckej verzii, Žaltár dvakrát za rok),
 • Každý deň sa číta z viacerých miest Písma,
 • Jednotlivé state medzi dňami na seba spravidla nadväzujú (lectio continua),
 • Čítania majú voľný súvis s liturgickými obdobiami a sviatkami,
 • Čítania sú zostavené tak, aby na každý deň pripadlo približne rovnako veľké množstvo textu.

Schéma čítania sa delí na dva veľké okruhy:

 1. Paschálny okruh — začína Nedeľou deviatnik a končí sobotou v Turíčnej oktáve (okruh viazaný na deň Veľkej noci),
 2. Cezročný okruh — zvyšné dni roka (okruh viazaný pevne s kalendárnymi dňami).

Pozn.: Nedeľa deviatnik (Dominica in Septuagesima) sa slávi podľa staršej formy Rímskeho obradu tri týždne pred 1. nedeľou Veľkého pôstu a predstavuje začiatok duchovnej prípravy na Veľký pôst. Predpôstne obdobie aj Turíčna oktáva boli v novšej forme Rímskeho obradu zrušené.

Každý deň sa číta z troch, alebo štyroch miest Písma: Starý zákon, Žalmy, Nový zákon, Príslovia. Niekoľko informácií k jednotlivým častiam:

 • V rámci Paschálneho okruhu sa prečíta celý Pentateuch (Tóra) a tiež kniha proroka Jeremiáša, z Nového zákona Jánovo evanjelium, Apokalypsa, List Hebrejom a Skutky apoštolov.
 • Žaltár sa číta dvakrát: v cezročnom okruhu od 1. januára po poradí až do konca roka, v Paschálnom okruhu je rozdelenie žalmov inšpirované ich postupnosťou v chórovej modlitbe podľa štruktúry opísanej v Regule sv. Benedikta,
 • Takmer po celý rok sa čítajú drobné úryvky z knihy Prísloví. Tam, kde sa nachádzajú dlhšie časti z tejto knihy, sa vynecháva čítanie Žaltára.
 • V advente sa číta prorok Izaiáš a Markovo evanjelium.
 • Umiestnenie viacerých kníh v priebehu roka je inšpirované starobylým lekcionárom Rímskeho breviára.

Autorom schémy čítaní je Br. Michal Mária Kukuča OSB.

Kontakt

V prípade problémov, otázok, alebo návrhov kontaktujte, prosím, webmastera: webmaster@benediktini.sk.