Čítania na deň: 13. 7. 2024

Prvá kniha kroník Dávidovo sčítanie ľudu 21 1 Proti Izraelu povstal satan a naviedol Dávida, aby sčítal Izrael. 2 Dávid prikázal Jóabovi a hodnostárom ľudu: Choďte a spočítajte Izrael od Beér-Šeby po Dán. Prineste mi výsledok, aby som vedel, koľko ho je. 3 Jóab však namietal: Nech Hospodin stonásobne rozmnoží svoj ľud! Beztak sú všetci, môj pán a kráľ, sluhami môjho pána. Prečo si to môj pán žiada? Prečo by sa tým mal Izrael previniť? 4 Kráľov príkaz však Jóaba prinútil. Tak sa Jóab vydal na cestu, prešiel celý Izrael a prišiel do Jeruzalema. 5 Jóab oznámil Dávidovi výsledok sčítania ľudu: celý Izrael vykazoval milión stotisíc mužov, ktorí narábali s mečom, a Júdovcov bolo štyristosedemdesiattisíc mužov, schopných narábať s mečom. 6 Léviho a Benjamína medzi nich nezarátal, lebo kráľov príkaz sa Jóabovi sprotivil. 7 Ani Bohu sa tá vec nepáčila, a preto Izrael potrestal. 8 Vtedy Dávid Bohu povedal: Veľmi som zhrešil, keď som vykonal sčítanie. Teraz, prosím, odpusť svojmu služobníkovi vinu, lebo som konal veľmi nerozvážne. 9 Hospodin povedal Dávidovmu vidcovi Gádovi: 10 Odkáž Dávidovi: Takto vraví Hospodin: Dávam ti na výber tri možnosti, jednu z nich si zvoľ a ja ti ju splním. 11 Nato odišiel Gád k Dávidovi a povedal mu: Takto vraví Hospodin: Vyber si: 12 buď tri roky hladu, alebo tri mesiace porážok od tvojich nepriateľov, takže by ťa stíhal nepriateľov meč, alebo tri dni Hospodinovho meča, takže by v krajine nastal mor a anjel Hospodina by pustošil na celom území Izraela. Premysli si teda, čo mám odkázať tomu, ktorý ma poslal. 13 Dávid povedal Gádovi: Je mi veľmi úzko. Nech sa radšej dostanem do ruky Hospodina, lebo je nesmierne jeho milosrdenstvo, len nech sa nedostanem do ruky človeka. 14 Hospodin dopustil na Izrael mor, takže naň zahynulo sedemdesiattisíc Izraelitov. 15 Boh poslal na pustošenie Jeruzalema anjela. Keď anjel pustošil, Hospodin sa pozrel a oľutoval pohromu. Pustošiacemu anjelovi prikázal: To stačí! Prestaň! Hospodinov anjel stál pri humne Jebúseja Ornána. 16 Keď sa Dávid rozhliadol, uvidel medzi zemou a nebom stáť Hospodinovho anjela s vytaseným mečom v ruke, zamiereným na Jeruzalem. Vtedy padol Dávid i starší, odiati vrecovinou, na tvár. 17 Dávid povedal Bohu: Ja som nariadil sčítať ľud a dopustil sa zlého. Čo však urobilo toto stádo? Hospodin, Bože môj, treba potrestať mňa a moju rodinu, nie však tvoj ľud. 18 Vtedy odkázal Hospodinov anjel po Gádovi Dávidovi, aby šiel postaviť na humne Jebúseja Ornána Hospodinovi oltár. 19 Dávid odišiel na výzvu Gáda, ktorý hovoril v mene Hospodina. 20 Keď sa Ornán obrátil, uzrel anjela. Jeho štyria synovia, ktorí boli s ním, sa skryli. Ornán práve mlátil pšenicu. 21 Dávid sa pobral k nemu. Keď sa Ornán obzrel a uvidel Dávida, vyšiel z humna a poklonil sa mu tvárou po zem. 22 Dávid navrhol Ornánovi: Prepusť mi pozemok, na ktorom je humno, aby som na ňom postavil Hospodinovi oltár. Tak sa zastaví na ľude pohroma. Predaj mi ho za plnú cenu. 23 Ornán odpovedal Dávidovi: Vezmi si ho. Nech môj pán, kráľ, urobí, čo uzná za vhodné. Pozri, dávam dobytok na spaľované obety, náradie na mlátenie ako palivo i pšenicu na pokrmovú obetu; všetko dávam. 24 Kráľ Dávid však povedal Ornánovi: To nie! Odkúpim to len za plnú cenu. Neprinesiem predsa Hospodinovi to, čo je tvoje, ani nebudem obetovať to, čo ma nič nestojí. 25 Dávid odvážil Ornánovi za ten pozemok šesťsto šekelov zlata. 26 Dávid tam postavil Hospodinovi oltár, na ktorom prinášal spaľované obety a obety spoločenstva. Keď vzýval Hospodina, odpovedal mu zoslaním ohňa na oltár spaľovanej obety. 27 Na príkaz Hospodina si anjel zastrčil meč do pošvy. 28 Odvtedy, ako Dávid videl, že mu Hospodin na humne Jebúseja Ornána odpovedal, obetoval tam. 29 Príbytok Hospodinov, ktorý zhotovil Mojžiš na púšti, a oltár na spaľované obety sa vtedy nachádzali na výšine v Gibeóne. 30 Dávid však nemohol k nemu zájsť, aby sa poradil s Bohom, lebo ho vydesil meč Hospodinovho anjela. 22 1 Dávid vyhlásil: Toto bude dom Hospodina, Boha, a tu bude mať Izrael oltár na spaľované obety. Prípravy na stavbu chrámu 2 Dávid dal sústrediť cudzincov, ktorí boli v Izraeli, a určil ľudí na okresávanie kamenných kvádrov na stavbu Božieho domu. 3 Dávid zaobstaral množstvo železa na klince do krídel brán i na skoby, množstvo bronzu, ktoré sa nedalo odvážiť, 4 a nesmierne veľa cédrového dreva. Sidončania a Týrčania totiž dodávali Dávidovi mnoho cédrového dreva. 5 Dávid povedal: Môj syn Šalamún je ešte neskúsený mladík, dom však, ktorý sa má postaviť Hospodinovi, treba vybudovať tak, aby vzbudzoval obdiv a nádheru vo všetkých krajinách. Musím na to urobiť prípravy. Dávid zaobstaral ešte pred svojou smrťou množstvo materiálu. 6 Potom si zavolal syna Šalamúna a prikázal mu postaviť dom Hospodinovi, Bohu Izraela. 7 Dávid hovoril svojmu synovi Šalamúnovi: Sám som pomýšľal postaviť dom menu Hospodina, svojho Boha. 8 Hospodin mi však vyčítal: Prelial si veľa krvi a zviedol urputné boje. Nepostavíš dom môjmu menu, lebo si predo mnou prelial veľa krvi na zem. 9 Narodí sa ti však syn, ktorý prinesie pokoj. Zaistím mu mier od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Veď sa bude volať Šalamún. Za jeho vlády dám Izraelu mier a spokojnosť. 10 On postaví môjmu menu dom. Bude mi synom a ja jemu otcom. Jeho kráľovský trón nad Izraelom natrvalo upevním. 11 Teraz, syn môj, nech ťa sprevádza Hospodin, aby si úspešne vybudoval dom Hospodina, svojho Boha, ako o tebe povedal. 12 Len nech ti dá Hospodin múdrosť a um. Nech ťa ustanoví nad Izraelom, aby si zachovával zákon Hospodina, svojho Boha. 13 Úspech dosiahneš vtedy, keď budeš dbať na plnenie ustanovení a právnych predpisov, ktoré vydal Hospodin Mojžišovi pre Izrael. Buď silný a odvážny! Neboj sa a nestrachuj! 14 Napriek svojim trápeniam som zaobstaral pre Hospodinov dom stotisíc talentov zlata, milión talentov striebra a množstvo bronzu a železa, ktoré sa nedá zvážiť, takže je toho hojnosť. Zadovážil som i drevo a kamene. K tomu musíš ešte pridať. 15 Máš pri sebe mnohých remeselníkov: kamenárov, tesárov a rôznych majstrov na každú prácu. 16 Zlata, striebra, bronzu a železa je nespočetné množstvo. Daj sa do práce a Hospodin nech je s tebou! 17 Nato vyzval Dávid všetkých izraelských hodnostárov, aby boli jeho synovi Šalamúnovi nápomocní: 18 Hospodin, váš Boh, je s vami a zaistil vám mier od okolia, lebo mi vydal do moci obyvateľov krajiny, ktorá musí poslúchať Hospodina a jeho ľud. 19 Teraz sa srdcom a celou bytosťou zamerajte na hľadanie Hospodina, svojho Boha. Dajte sa do stavby svätyne Hospodina, Boha, aby sa preniesla archa Hospodinovej zmluvy i posvätné náboženské predmety do domu, ktorý sa má postaviť na počesť Hospodinovho mena. Žalmy Bože, zmiluj sa nado mnou 51 1 Zbormajstrovi. Žalm Dávida, 2 keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe. 3 Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky! 4 Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu! 5 Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. 6 Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. 7 Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. 8 Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. 9 Zbav ma hriechu yzopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh! 10 Daj mi počuť slová radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. 11 Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny! 12 Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha! 13 Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha! 14 Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti! 15 Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. 16 Vytrhni ma z viny krviprelievania, Bože, Boh mojej spásy, nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou! 17 Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu. 18 Veď nemáš záľubu v obete a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. 19 Skrúšený duch, to je obeta Bohu; skrúšeným a zdrveným srdcom nepohŕdaš, Bože. 20 Svojou priazňou preukáž dobro Sionu, vybuduj múry Jeruzalema! 21 Potom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať býčky na tvojom oltári. Evanjelium podľa Matúša Hriešne pokolenie 11 16 K čomu prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, ktoré sedia na námestiach a kričia jedny na druhé: 17 Pískali sme vám, a vy ste netancovali, nariekali sme, a vy ste nezalamovali rukami. 18 Prišiel Ján, ktorý ani nejedol, ani nepil[*] T. j. nejedol mäso a nepil víno., a hovoria: Je posadnutý. 19 Prišiel Syn človeka, ktorý je a pije, a vravia: Hľa, pažravec a pijan[*] Gr. človek žráč a pijan vína., priateľ mýtnikov a hriešnikov. Ospravedlnením múdrosti sa stali jeho činy[*] Var.: jej deti.. Hrozba nekajúcim mestám 20 Nato začal[*] Var.: + Ježiš. karhať mestá, v ktorých urobil väčšinu svojich divov, pretože sa nekajali: 21 Beda ti, Chorazin! Beda ti, Betsaida! Veď keby sa v Týre a Sidone boli stali divy, aké sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo vrecovine a v popole. 22 Hovorím vám: V súdny deň bude ľahšie Týru a Sidonu ako vám. 23 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Až do pekla zostúpiš! Veď keby sa v Sodome boli stali divy, aké sa stali v tebe, bola by pretrvala až dodnes. 24 Hovorím vám však, že v deň súdu bude ľahšie sodomskej krajine ako tebe. Evanjelium sa zjavuje najmenším 25 V tom čase povedal Ježiš: Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými, a zjavil si to tým najmenším. 26 Áno, Otče, tak sa ti to zapáčilo. 27 Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec a ani Otca nepozná nikto, iba Syn a ten, komu to chce Syn zjaviť. 28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. 30 Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Príslovia 26 1 Ako k letu nepatrí sneh a k žatve dážď, nepristane bláznovi česť. 2 Ako preletovanie vrabca a poletovanie lastovičky ani bezdôvodná kliatba nedosiahne cieľ.