Čítania na deň: 26. 6. 2022

Druhá kniha kráľov Súd nad Achábovou rodinou 10 1 Acháb mal v Samárii sedemdesiat synov. Jehu napísal a poslal zo Samárie jezreelským hodnostárom, starším a Achábovým vychovávateľom listy tohto znenia: 2 Len čo dostanete tento list, keďže sú u vás synovia vášho pána, vozy, kone, opevnené mestá a výzbroj, 3 vyhliadnite si najlepšieho a najschopnejšieho zo synov svojho pána. Dosaďte ho na trón ich otca a bojujte za dom svojho pána. 4 Tí sa náramne preľakli a uvažovali: Keď už dvaja králi pred ním neobstáli, akože obstojíme my? 5 Správca paláca, veliteľ mesta, starší a vychovávatelia odkázali Jehuovi: Sme tvoji služobníci. Urobíme všetko, čo nám prikážeš. Nikoho za kráľa nedosadíme. Urob, čo uznáš za dobré. 6 Napísal im aj druhý list: Ak ste za mňa a chcete ma poslúchať, vezmite hlavy mužov, synov svojho pána a dostavte sa ku mne zajtra o tomto čase do Jezreela. Kráľ mal sedemdesiat synov a vychovávali ich poprední mešťania. 7 Keď sa k nim dostal ten list, vzali kráľovských synov a zabili sedemdesiat mužov. Ich hlavy vložili do košov a poslali mu do Jezreela. 8 Potom prišiel posol a hlásil mu, že priniesli hlavy kráľovských synov. Prikázal: Nechajte ich uložené na dve hromady až do rána pri vchode do brány. 9 Ráno vyšiel, zastal si a všetkému ľudu vyhlásil: Vy ste spravodliví. Ja som pôvodcom sprisahania proti svojmu pánovi a zabil som ho. Kto však pobil všetkých týchto? 10 Môžete sa teda presvedčiť, že ani jedno slovo, ktoré vyriekol Hospodin proti Achábovmu domu, neostalo bez účinku, ale Hospodin aj vykonal, čo skrze svojho služobníka Eliáša sľúbil. 11 Nato Jehu pobil všetkých, ktorí ešte zostali rodine Achábovej v Jezreeli, ako i všetky jeho významnejšie osobnosti, jeho poradcov a jeho kňazov, takže nikomu nedovolil ujsť. 12 Potom sa pobral a odišiel do Samárie. Keď bol na ceste pri pastierskom Bét-Ekede, 13 stretol Jehu bratov judského kráľa Achazju. Spýtal sa: Kto ste? Odpovedali mu: Sme Achazjovi bratia. Ideme navštíviť kráľových synov a synov vládkyne. 14 Prikázal: Pochytajte ich živých! Keď ich živých pochytali, pozabíjal ich, štyridsaťdva mužov pri cisterne v Bét-Ekede. Nikomu z nich nedovolil ujsť. Jehu odstraňuje Baálovo modlárstvo 15 Keď odtiaľ odišiel, stretol Rechábovho syna Jónadaba, ktorý ho šiel uvítať. Pozdravil ho a spýtal sa: Myslíš to so mnou tak úprimne, ako ja s tebou? Jónadab odvetil: Áno! Ak áno, podaj mi ruku! Keď napriahol ruku, pritiahol ho k sebe na voz. 16 Vyzval ho: Poď so mnou a všimni si moju horlivosť za Hospodina. Tak ho prevážal na svojom voze. 17 Keď prišiel do Samárie, pobil úplne všetkých, čo tam ešte zostali po Achábovi, podľa slova Hospodina, ktoré povedal Eliášovi. 18 Jehu zhromaždil všetok ľud a vyhlásil: Acháb slúžil Baálovi nedostatočne, Jehu mu bude slúžiť dôkladnejšie. 19 Teraz zvolajte ku mne všetkých prorokov Baála, všetkých jeho ctiteľov a všetkých jeho kňazov. Nikto nesmie chýbať, lebo poriadam veľkolepú obetnú slávnosť na Baálovu počesť. Kto by sa nedostavil, nezostane nažive. Jehu v snahe vyhubiť všetkých Baálových ctiteľov použil lesť. 20 Prikázal: Vyhláste slávnostné zhromaždenie na počesť Baála. Vyhlásili ho. 21 Jehu to zverejnil po celom Izraeli, takže sa zhromaždili všetci Baálovi ctitelia. Nechýbal nikto. Baálov dom sa postupne napĺňal, až bol celkom plný. 22 Správcovi šatne prikázal vydať odev všetkým ctiteľom Baála. 23 Potom vstúpil do Baálovho domu Jehu s Jónadabom, synom Rechába. Baálovým ctiteľom povedali: Dávajte pozor, aby tu s vami nebol niekto zo služobníkov Hospodina, ale iba samí Baálovi ctitelia. 24 Nato išli pripraviť obetné dary a spaľované obety. Medzitým Jehu vonku rozmiestnil osemdesiat mužov, ktorých varoval: Ak by niekto nechal ujsť niektorého z mužov, ktorých som vám vydal do rúk, zaplatí to vlastným životom. 25 Keď dokončil spaľovanú obetu, prikázal Jehu bežcom a veliteľom: Vojdite dnu, nech nikto neujde a bite ich! Keď ich pobili mečmi, bežci a velitelia ich povyhadzovali von. Potom vnikli do svätyne Baálovho domu, 26 vyniesli odtiaľ posvätné stĺpy a spálili ich. 27 Zbúrali i Baálovu sochu a strhli Baálov dom. Dodnes sa používa ako záchod. 28 Tak odstránil Jehu Baála z Izraela. 29 No hriechov Nebatovho syna Járobeáma, ktorý zviedol na hriech Izrael, zlatých teliat v Bételi a v Dáne sa nevzdal. 30 Hospodin povedal Jehuovi: Pretože si postupoval dobre a robil to, čo uznávam za správne, s Achábovým domom si naložil celkom podľa môjho želania, tvoji potomkovia budú až do štvrtého pokolenia sedieť na tróne Izraela. 31 Jehu však zanedbával to, aby sa celým srdcom riadil zákonom Hospodina, Boha Izraela. Nevzdal sa hriechov Járobeáma, ktorý na hriech zviedol Izrael. 32 V tom čase začal Hospodin uberať z územia Izraela. Chazael ho porážal po celom izraelskom pohraničí: 33 východne od Jordána, od mesta Aróeru nad Arnónom až po Gileád a Bášan, celé územie Gileádu, Gádovcov, Rúbenovcov a Menaššeovcov. 34 Ostatné príbehy Jehua, všetko, čo vykonal, a všetko jeho hrdinstvo je zapísané v Kronike izraelských kráľov. 35 Keď sa Jehu uložil k svojim otcom, pochovali ho v Samárii. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Joacház. 36 Jehu vládol nad Izraelom v Samárii dvadsaťosem rokov. Ataljina vláda v Jeruzaleme 11 1 Keď Achazjova matka Atalja videla, že jej syn zomrel, rozhodla sa vyhubiť všetko kráľovo potomstvo. 2 Jóšeba, dcéra kráľa Jórama a Achazjova sestra, pochytila Jóaša, Achazjovho syna, uniesla ho i s jeho dojkou spomedzi kráľovských synov, určených na smrť, do spálne a ukryla ho pred Ataljou, takže unikol smrti. 3 Zostal s ňou ukrytý v Hospodinovom dome šesť rokov, kým vládla Atalja nad krajinou. 4 V siedmom roku si Jójada pozval stotníkov, veliteľov telesnej stráže a bežcov, uviedol ich do Hospodinovho domu, kde s nimi uzavrel zmluvu. Zaviazal ich tam prísahou a predstavil im kráľovského syna. 5 Prikázal im: Vašou úlohou bude toto: Tretina z vás, ktorí nastupujete do služby v sobotu, bude držať stráž pri kráľovskom paláci, 6 druhá tretina pri bráne Súr a tretina v bráne za budovou bežcov. V strážení budovy sa budete striedať. 7 Obe vaše zmeny, ktoré končia sobotnú službu, budú pokračovať v stráži v Hospodinovom dome pri kráľovi. 8 Každý so zbraňou v ruke obklopí kráľa. Kto by vnikol do obranných radov, nech je usmrtený. Sprevádzajte kráľa, kam sa len pohne. 9 Stotníci sa riadili presne podľa príkazu kňaza Jójadu. Každý vzal svoje mužstvo, tých, čo nastupovali na sobotnú službu i tých, čo z nej odchádzali a prišli ku kňazovi Jójadovi. 10 Kňaz vyzbrojil stotníkov kopijami a štítmi kráľa Dávida, čo boli v Hospodinovom dome. 11 Bežci sa so zbraňou v ruke rozostavili vôkol kráľa od južnej po severnú stranu chrámu, pri oltári a pri chráme. 12 Nato vyviedol kráľovho syna, nasadil mu korunu a odznak moci. Vyhlásili ho za kráľa, pomazali ho, tlieskali rukami a prevolávali: Nech žije kráľ! 13 Keď Atalja počula krik bežcov a ľudu, vydala sa za ľudom do Hospodinovho domu. 14 Pozrela sa a uvidela kráľa stáť pri stĺpe podľa poriadku, veliteľov a trubačov pri kráľovi i všetok prostý ľud, ktorý plesal a trúbil na rohy. Atalja si roztrhla šaty a skríkla: Zrada, zrada! 15 Kňaz Jójada dal stotníkom, veliacim vojsku, rozkaz: Vyveďte ju von z radov. Kto by šiel za ňou, usmrťte ho mečom! Kňaz nástojil, aby nebola popravená v Hospodinovom dome. 16 Donútil ju zájsť k miestu, kade vchádzajú kone do kráľovského paláca, a tam ju usmrtili. Obnovenie zmluvy s Hospodinom 17 Jójada uzavrel zmluvu medzi Hospodinom, kráľom a ľudom, že budú ľudom Hospodina, ako aj zmluvu medzi kráľom a ľudom. 18 Nato všetok prostý ľud vtrhol do Baálovho domu a zbúral ho. Jeho oltáre a posvätné obrazy úplne roztrieskali a Mattána, Baálovho kňaza, zabili pred oltármi. Kňaz potom zriadil dozor nad Hospodinovým domom. 19 Potom vzal stotníkov, členov telesnej stráže, bežcov i všetok prostý ľud a odviedli kráľa poniže Hospodinovho domu. Cez bránu bežcov vošli do kráľovského paláca, kde zasadol na kráľovský trón. 20 Všetok prostý ľud sa radoval a mesto sa upokojilo. Atalju usmrtili mečom v kráľovskom paláci. Žalmy (sámek) 37 27 Odvráť sa od zla, konaj dobro a bývaj tu naveky! 28 Veď Hospodin miluje právo, neopustí svojich zbožných, (ajin) naveky ich zachová, ale potomstvo bezbožných bude vyhubené. 29 Spravodliví budú vlastniť krajinu, budú v nej bývať naveky. (pé) 30 Ústa spravodlivého hovoria múdrosť, jeho jazyk vyslovuje právo. 31 V srdci má zákon svojho Boha, jeho kroky sa nezachvejú. (cádé) 32 Bezbožník striehne na spravodlivého, usiluje sa ho usmrtiť. 33 Hospodin ho nenechá v jeho rukách, nedopustí, aby ho súd vyhlásil za vinného. (kóf) 34 Dúfaj v Hospodina, pridŕžaj sa jeho cesty. Povýši ťa, aby si zaujal krajinu. Vtedy budeš svedkom záhuby bezbožníkov. (réš) 35 Videl som ukrutného bezbožníka, vypínal sa ako zelený strom. 36 Pominul sa, pozrite, niet ho! Hľadal som ho, ale nenašiel sa. (šín) 37 Zachovávaj bezúhonnosť a dbaj o úprimnosť, lebo budúcnosť patrí pokojamilovnému. 38 Odbojníci budú celkom vyhubení, budúcnosťou bezbožných je záhuba. (táv) 39 Spása spravodlivých je od Hospodina, on je pevnosťou v čase súženia. 40 Hospodin im pomôže a vyslobodí ich, oslobodí ich od bezbožníkov, zachráni ich, lebo sa utiekajú k nemu. List Efezanom Ženy a muži 5 21 Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. 22 Ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 pretože muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus, Spasiteľ tela, hlavou Cirkvi. 24 Ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. 25 Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu samého seba, 26 aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom; 27 aby si pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. 28 Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. 29 Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30 pretože sme údmi jeho tela. 31 Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene. A tí dvaja budú jedným telom. 32 Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a Cirkev. 33 A tak i každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu. Deti a rodičia 6 1 Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé. 2 Cti si otca i matku — to je prvé prikázanie s prisľúbením —, 3 aby sa ti dobre vodilo a dlho si žil na zemi. 4 A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. Otroci a páni 5 Otroci, z úprimného srdca poslúchajte svojich pozemských pánov ako Krista, s bázňou a chvením. 6 Neslúžte naoko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi otroci, ktorí z celej duše plnia Božiu vôľu. 7 Ochotne slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 8 Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od Pána, či otrok, či slobodný. 9 A vy, páni, zaobchádzajte s nimi tak isto. Prestaňte sa vyhrážať; veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebesiach a ten nikoho neuprednostňuje. Príslovia 24 21 Boj sa Hospodina, syn môj, aj kráľa, a nespolčuj sa s nestálymi ľuďmi, 22 lebo náhle môže prísť na nich pohroma; ktože pozná skazu, čo obaja privedú?