Čítania na deň: 22. 5. 2022 (Piata nedeľa po Pasche)

Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha Varovanie pred modlárstvom 7 1 Keď ťa Hospodin, tvoj Boh, uvedie do krajiny, do ktorej prichádzaš, aby si ju obsadil, a vyženie pred tebou mnohé národy: Chetitov, Girgášejov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Perizzejov, Chivvijov a Jebúsejov — sedem národov početnejších a mocnejších než si ty, 2 a keď ti ich vydá Hospodin, tvoj Boh, a porazíš ich, musíš nad nimi uskutočniť ničiacu kliatbu. Nesmieš s nimi uzatvárať zmluvu ani sa zmilovať nad nimi. 3 Nevstupuj s nimi do príbuzenstva, svoju dcéru nedávaj za syna niektorého z nich ani jeho dcéru nevezmeš pre svojho syna. 4 To by tvojho syna odvrátilo odo mňa a slúžili by cudzím bohom. Potom by vzplanul Hospodinov hnev proti vám a rýchlo by vás vyničil. 5 Preto s nimi zaobchádzajte takto: Ich oltáre porúcajte, ich posvätné stĺpy rozbite a posvätné koly postínajte, ich vyrezávané sochy spáľte. 6 Veď ty si svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin, tvoj Boh, si ťa vyvolil, aby si bol jeho zvláštnym ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. 7 Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy; veď medzi všetkými národmi vás bolo najmenej. 8 Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa, preto, že vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. 9 Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Boh, verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. 10 Tomu, kto ho nenávidí, sa priamo odpláca, aby ho zničil. Nebude zhovievavý k tomu, kto ho nenávidí, ale hneď sa mu odplatí. 11 Preto zachovávaj prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré ti dnes prikazujem zachovávať. Požehnania za poslušnosť 12 Ak budete tieto právne predpisy počúvať, zachovávať a plniť, Hospodin, tvoj Boh, bude zachovávať zmluvu s tebou a preukazovať ti priazeň, ktorú pod prísahou sľúbil tvojim otcom. 13 Bude ťa milovať, požehnávať a rozmnoží ťa. Požehná plod tvojho života i plod tvojej pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj olej, mláďatá tvojho dobytka, jahňatá tvojich oviec v krajine, ktorú pod prísahou sľúbil dať tvojim otcom. 14 Budeš požehnaný nad všetky národy. Nebude medzi vami neplodný muž ani neplodná žena a nebudete mať ani neplodné dobytča. 15 Hospodin odvráti od teba každú chorobu a nedopustí na teba nijakú z tých chorôb, ktoré si poznal v Egypte, no dopustí ich na všetkých, čo ťa nenávidia. 16 Pohltíš všetky národy, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Boh. Tvoje oko sa nad nimi nezľutuje ani nebudeš slúžiť ich bohom, to by bolo pre teba osídlo. Boj proti modlám 17 Možno si pomyslíš: Tieto národy sú početnejšie než ja, ako by som ich mohol vyhnať? 18 Neboj sa ich! Len sa dobre rozpamätaj na to, čo urobil Hospodin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyptu, 19 na veľké skúšky, ktoré si videl na vlastné oči, na znamenia a divy, na mocnú ruku a vystreté rameno, ktorými ťa viedol Hospodin, tvoj Boh. Tak urobí Hospodin, tvoj Boh, všetkým národom, ktorých sa obávaš. 20 Aj sršne pošle Hospodin, tvoj Boh na nich, kým nevyhynú tí, čo zostali a ukryli sa pred tebou. 21 Neľakaj sa ich, lebo uprostred teba je Hospodin, tvoj Boh, Boh veľký a hrozný. 22 Hospodin, tvoj Boh, postupne tieto národy pred tebou povyháňa. Nebudeš ich môcť rýchlo vyničiť, lebo by sa rozmnožila proti tebe divá zver. 23 No Hospodin, tvoj Boh, ti tie národy vydá a uvedie ich do veľkého zmätku, kým nebudú vyničené. 24 Ich kráľov ti vydá do rúk a ty vymažeš ich mená pod nebom. Nikto sa nepostaví proti tebe, kým ich nevyničíš. 25 Vyrezávané sošky ich božstiev spáľte. Nezatúžiš po striebre ani po zlate, čo je na nich, ani si ho neber, aby sa ti to nestalo osídlom, lebo je to ohavnosť pred Hospodinom, tvojím Bohom. 26 Nedonesieš tieto ohavnosti do svojho domu, aby si neupadol do kliatby ako ony. Nech sa ti zošklivia a zhnusia, lebo sú prekliate. Výzva na vďačnosť 8 1 Starostlivo zachovávajte a plňte každý príkaz, ktoré ti dnes prikazujem, aby ste žili a rozmnožili sa, aby ste prišli a obsadili krajinu, ktorú Hospodin pod prísahou sľúbil vašim otcom. 2 Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa tých štyridsať rokov Hospodin, tvoj Boh, viedol po púšti, aby ťa pokoril a vyskúšal a poznal, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie. 3 Pokoroval ťa, dal ti hladovať, potom ťa sýtil mannou, ktorú si nepoznal a nepoznali ju ani tvoji otcovia, aby ťa poučil, že človek nežije len samým chlebom, ale všetkým, čo vychádza z Hospodinových úst. 4 Za tých štyridsať rokov sa ti odev nezodral ani noha ti neopuchla. 5 Uznaj teda, že ako človek vychováva svojho syna, tak Hospodin, tvoj Boh, vychováva teba. 6 Zachovaj príkazy Hospodina, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho! 7 Veď Hospodin, tvoj Boh, ťa vedie do dobrej krajiny, do krajiny s potokmi bohatými na vodu, s prameňmi a jazerami, ktoré vyvierajú v údoliach a na výšinách, 8 do krajiny pšenice, jačmeňa, viniča, figovníka a granátového jablka, do krajiny olivového oleja a medu, 9 do krajiny, v ktorej budeš jesť chlieb dosýta, kde nebudeš trpieť nijakou núdzou, do krajiny, ktorej kamene obsahujú železo a z ktorej vrchov budeš ťažiť meď. 10 Keď sa dosýta naješ, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu, za dobrú krajinu, ktorú ti dal. 11 Dávaj si pozor, aby si nezabudol na Hospodina, svojho Boha, aby si nezanedbával jeho príkazy, právne predpisy a ustanovenia, ktoré ti dnes nariaďujem. 12 Keď sa dosýta naješ a postavíš si pekné domy, v ktorých budeš bývať, 13 keď sa ti rozmnoží dobytok a ovce, rozhojní sa ti striebro, zlato a všetko, čo máš, 14 potom nech nespyšnie tvoje srdce. Nezabudni na Hospodina, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva, 15 viedol ťa veľkou a hroznou púšťou, kde sú ohnivé hady a škorpióny, vyprahnutým krajom bez vody. Vyviedol ti vodu z najtvrdšej skaly, 16 na púšti ťa kŕmil mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby ti nakoniec preukázal dobrodenie. 17 Nehovor si v srdci: Toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. 18 Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získavať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel s tvojimi otcami, ako je to dnes. 19 No ak napriek tomu zabudneš na Hospodina, svojho Boha, a budeš chodiť za inými bohmi, slúžiť im a klaňať sa im, dnes vám dosvedčujem, že určite zahyniete. 20 Aj vy zahyniete, ako zahynú národy, ktoré pred vami nakoniec Hospodin vyničí, pretože ste neposlúchali hlas Hospodina, svojho Boha. Žalmy Hospodin, pamätaj na Dávida 132 1 Pútnická pieseň. Hospodin, pamätaj na Dávida, na všetko, čo podstúpil, 2 keď prisahal Hospodinovi a dal sľub Mocnému Jákobovmu: 3 Nevojdem do stanu, v ktorom bývam, neľahnem si na lôžko, na ktorom odpočívam, 4 očiam nedoprajem spánok ani viečkam zdriemnutie, 5 kým Hospodinovi nenájdem miesto, príbytok Jákobovmu Mocnému. 6 Počuli sme, že archa zmluvy je v Efrate, našli sme ju na Jaarských nivách. 7 Vojdime do jeho príbytkov, klaňajme sa pri podnožke jeho nôh. 8 Vstaň, Hospodin, zaujmi miesto svojho odpočinku, ty i archa tvojej moci! 9 Nech sa tvoji kňazi odejú spravodlivosťou a tvoji zbožní nech plesajú. 10 Pre svojho služobníka Dávida neodmietni svojho pomazaného. 11 Hospodin prisahal vernosť Dávidovi, neodstúpi od nej: Jedného potomka z tvojho rodu posadím po tebe na trón. 12 Ak tvoji synovia dodržia moju zmluvu i prikázania, ktoré ich naučím, potom ich synovia na večné veky budú sedieť na tvojom tróne. 13 Veď Hospodin si vyvolil Sion, chcel ho mať za príbytok: 14 Toto bude miesto môjho odpočinku na večné veky; tu budem bývať, lebo som si ho želal. 15 Jeho pokrm bohato požehnám, jeho chudobných nasýtim chlebom. 16 Jeho kňazov odejem spásou a jeho zbožní nadšene zaplesajú. 17 Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh[*] Roh je symbol moci., horiacu sviecu[*] Svieca je symbol zachovania rodu. pripravím svojmu pomazanému. 18 Hanbou odejem jeho nepriateľov, na ňom sa však bude ligotať kráľovská koruna. Skutky apoštolov Pavlov rozchod s Barnabášom 15 36 Po niekoľkých dňoch povedal Pavol Barnabášovi: Vráťme sa a ponavštevujme bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všetkých tých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo. 37 Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána, prímením Marek, 38 ale Pavol usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfýlii opustil a nešiel pracovať vedno s nimi. 39 Došlo medzi nimi k ostrému sporu, a tak sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus, 40 Pavol si zasa vybral Sílasa. Bratia ho zverili do Pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. 41 Chodil po Sýrii a Cilícii a posilňoval cirkvi. Timotej — nový spoločník 16 1 Potom Pavol prišiel do Derby a Lystry. Tam bol akýsi učeník menom Timotej, syn veriacej Židovky, ale otca mal Gréka. 2 V Lystre a Ikóniu o ňom bratia vydali dobré svedectvo. 3 Pavol chcel, aby šiel s ním. Kvôli tamojším Židom ho obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. 4 Vo všetkých mestách, ktorými prechádzali, im odovzdávali rozhodnutia, na ktorých sa uzniesli apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ho aj oni zachovávali. 5 A tak sa cirkvi upevňovali vo viere a ich počet deň čo deň rástol. Cez Malú Áziu do Macedónska 6 Cez Frýgiu a galatský kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. 7 Keď prišli k Mýzii, pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale Ježišov Duch im nedovolil. 8 Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. 9 Tam mal v noci Pavol videnie: Akýsi Macedónčan stál a prosil ho: Prejdi do Macedónska a pomôž nám. 10 Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im evanjelium. Príslovia 14 15 Neskúsený človek verí hocičomu, no rozvážny svoje kroky zvažuje.