Čítania na deň: 12. 4. 2024 (Piatok po nedeli v bielom)

Levitikus — Tretia Mojžišova kniha Zákaz modlárstva 26 1 Vo svojej krajine si nerobte bôžikov ani vyrezávanú podobu, nestavajte posvätný stĺp, nestavajte ani tesaný kameň, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hospodin, som váš Boh. 2 Zachovávajte moje sobotné dni odpočinku a majte v úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin. Prísľub požehnania 3 Ak sa budete správať podľa mojich ustanovení a zachovávať moje príkazy a ak ich budete aj plniť, 4 v príhodnom čase vám zošlem dážď, zem vydá svoju úrodu a stromy na poli prinesú svoje ovocie. 5 Mlatba sa u vás predĺži do vinobrania a oberačka hrozna potrvá do sejby. Chleba sa najete dosýta a vo svojej krajine budete bývať bezpečne. 6 Krajine darujem pokoj. Keď budete odpočívať, nikto vás nevystraší. Škodlivú zver vyženiem z krajiny a meč cez ňu neprejde. 7 Budete prenasledovať svojich nepriateľov tak, že podľahnú vášmu meču. 8 Piati z vás zaženú na útek sto mužov, sto vašich bude prenasledovať desaťtisíc. Tak vaši nepriatelia podľahnú vášmu meču. 9 Obrátim sa k vám, budete plodní, rozmnožím vás a upevním s vami zmluvu. 10 Budete jedávať z úrody predchádzajúceho roka a starú budete musieť odpratať pred novou. 11 Postavím si príbytok medzi vami a nezošklivíte sa mi. 12 Budem chodiť medzi vami, budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. 13 Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta, aby ste im už neboli otrokmi. Odvtedy, čo som polámal vaše ťažké jarmo, môžete chodiť vzpriamene. Kliatby 14 Ak ma nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto príkazy, 15 ak zavrhnete moje ustanovenia a sprotivíte si moje právne predpisy, takže nebudete plniť všetky moje príkazy a porušíte moju zmluvu, 16 potom vám urobím toto: Zošlem na vás hrôzu, suchoty a horúčku, čo vyčerpáva zrak a stravuje život. Márne budete siať obilie, pojedia ho vaši nepriatelia. 17 Obrátim sa proti vám a vaši nepriatelia vás porazia; budú vás utláčať tí, čo vás nenávidia; budete utekať, aj keď vás nikto nebude prenasledovať. 18 Ak ma ani potom nebudete poslúchať, sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy. 19 Zlomím vašu vzdorovitú pýchu, takže nebo nad vami bude ako železo a vaša krajina ako bronz. 20 Vaša sila vyjde nazmar, vaša krajina nevydá úrodu a stromy v krajine neprinesú ovocie. 21 Ak mi aj potom budete vzdorovať a nebudete chcieť poslúchať, pridám sedemnásobný trest za vaše hriechy. 22 Pošlem na vás divú zver, tá vás pripraví o deti, vykynoží vám príbytok, ubudne vás a vaše cesty spustnú. 23 Ak vás však ani toto nepoučí a naďalej mi budete odporovať, 24 aj ja vám budem odporovať a budem vás sedemnásobne trestať za vaše hriechy. 25 Dopustím na vás meč, ktorý sa na vás vypomstí za porušenie zmluvy. Keď sa zhromaždíte do svojich miest, zošlem medzi vás mor a vydám vás do rúk nepriateľov. 26 Pripravím vás o zásobu chleba, takže desať žien bude piecť chlieb v jednej peci a chlieb vám budú odvažovať na prídel. Budete jesť, ale nenasýtite sa. 27 Ak ma ani potom neposlúchnete a naďalej mi budete odporovať, 28 aj ja vám budem odporovať svojím hnevom a sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy. 29 Budete jesť mäso svojich synov i svojich dcér. 30 Spustoším vaše výšiny, zničím vaše kadidlové oltáre a vaše mŕtvoly priložím k zdochlinám vašich modiel a zošklivíte sa mi. 31 Vaše mestá zmením na rozvaliny a spustoším vaše svätyne. Nechcem voňať vaše obety príjemnej vône. 32 Sám spustoším krajinu tak, že sa zhrozia vaši nepriatelia, ktorí v nej bývajú. 33 Rozptýlim vás medzi národy a budem vás prenasledovať, vytasím meč, takže vaša krajina spustne a mestá budú rumoviskom. 34 Počas spustnutia, kým vy budete v krajine svojich nepriateľov, si vaša krajina vynahradí svoje sobotné dni odpočinku. 35 Po celý čas spustnutia bude odpočívať, pretože nemohla odpočívať počas vašich dní sobotného odpočinku, keď ste v nej bývali. 36 Srdcia tých, čo z vás zostanú v krajine svojich nepriateľov, prestraším tak, že ich bude prenasledovať aj šuchot odvievaného lístia. Budú utekať ako pred mečom a budú padať, aj keď ich nikto nebude prenasledovať. 37 Budú sa potkýnať jeden o druhého ako pred mečom, aj keď ich nikto nebude prenasledovať. Neobstojíte pred svojimi nepriateľmi. 38 Zahyniete medzi národmi a krajina vašich nepriateľov vás pohltí. 39 Tí, čo z vás zostanú, zaniknú pre svoju neprávosť v krajinách svojich nepriateľov a zaniknú aj pre neprávosti svojich otcov. Obrátenie Izraela 40 Potom budú vyznávať svoju vinu, ako aj vinu svojich otcov, vierolomnosť, ktorej sa dopustili voči mne, i to, že mi odporovali. 41 Aj ja im budem odporovať a uvediem ich do krajiny ich nepriateľov. Ich neobrezané srdce sa musí pokoriť a musia si odpykať svoju vinu. 42 Potom uplatním svoju zmluvu s Jákobom i zmluvu s Izákom, spomeniem si na zmluvu s Abrahámom, ako aj na krajinu. 43 Krajina bude totiž opustená, vynahradí si svoje dni sobotného odpočinku, keďže bude spustošená a bez nich, pokým si neodpykajú svoje viny, pretože zavrhli moje právne predpisy a protivili sa mojim ustanoveniam. 44 Aj keď budú v krajine svojich nepriateľov, nezavrhnem ich a nezošklivím si ich natoľko, žeby som ich chcel vyhubiť a zrušiť svoju zmluvu s nimi. Ja som Hospodin, váš Boh. 45 Pripomeniem im zmluvu s ich predkami, ktorých som vyviedol z Egypta pred očami národov, aby som im bol Bohom. Ja som Hospodin. 46 Toto sú ustanovenia, právne predpisy a zákony, ktoré ustanovil Hospodin medzi sebou a Izraelitmi na vrchu Sinaj prostredníctvom Mojžiša. Náhrada za sľuby 27 1 Hospodin oslovil Mojžiša: 2 Povedz Izraelitom toto: Kto zvláštnym sľubom zasvätí Hospodinovi osoby, tie ohodnotíš takto: 3 Muža od dvadsať do šesťdesiat rokov ohodnoť na päťdesiat šekelov striebra podľa šekela svätyne. 4 Ak je to žena, ohodnoť ju na tridsať šekelov. 5 Ak ide o vek od päť do dvadsať rokov, muža ohodnoť na dvadsať šekelov, ženu na desať šekelov. 6 Ak ide o mesačné až päťročné dieťa, chlapca oceň na päť šekelov a dievča na tri šekely striebra. 7 Ak ide o osobu šesťdesiatročnú a staršiu, muža oceň na pätnásť šekelov a ženu na desať šekelov. 8 Keby bol niekto natoľko chudobný, že by nemohol zaplatiť, ako si ho ohodnotil, nech ho postavia pred kňaza a ten ho ohodnotí podľa možností toho, kto dal sľub. 9 Ak niekto prináša Hospodinovi dobytča ako obetný dar, potom všetko, čo človek dáva Hospodinovi, musí byť sväté. 10 Nesmie zameniť ani nahradiť dobré zlým alebo zlé dobrým. Keď však predsa zamení jedno dobytča za iné, bude sväté to i ono. 11 Ak pôjde o akékoľvek nečisté zviera, ktoré sa neprináša Hospodinovi ako obetný dar, nech postaví zviera pred kňaza. 12 Kňaz ho ohodnotí, či je dobré alebo zlé a bude podľa jeho ohodnotenia. 13 Ak ho však chce vyplatiť, pridá k odhadnutej cene jednu pätinu. 14 Ak niekto Hospodinovi zasvätí svoj dom ako posvätný dar, kňaz ho ohodnotí podľa toho, či je dobrý alebo zlý a bude podľa jeho ohodnotenia. 15 Ak ho však ten, kto svoj dom zasvätil, chce vyplatiť, pridá k jeho odhadnutej cene ešte pätinu striebra a bude jeho. 16 Ak niekto zasvätí Hospodinovi časť poľa, ktoré je jeho dedičným vlastníctvom, ohodnoť ho podľa osevu. Osev jedného chómera jačmeňa ohodnoť na päťdesiat šekelov striebra. 17 Ak svoje pole zasvätí hneď od jubilejného roka, zostane pri tvojej odhadnutej cene. 18 Ak svoje pole zasvätí až po jubilejnom roku, kňaz mu vyráta cenu podľa počtu zvyšných rokov do ďalšieho jubilejného roka a odráta sa mu z ceny podľa tvojho ohodnotenia. 19 Ak by ho však ten, kto svoje dedičné pole zasvätil, chcel vyplatiť, nech pridá pätinu k jeho cene a bude jeho. 20 No ak pole nevyplatí, ale predá ho niekomu inému, nebude ho už môcť vyplatiť. 21 Také pole, aj keď sa v jubilejnom roku uvoľní, zostane zasvätené Hospodinovi tak, ako pole pod kliatbou. Bude patriť kňazovi ako jeho vlastníctvo. 22 Ak niekto zasvätí Hospodinovi kúpené pole, ktoré je časťou jeho dedičného vlastníctva, 23 nech mu kňaz vyráta cenu podľa svojho ohodnotenia do jubilejného roka a túto cenu ešte v ten deň odovzdá ako zasvätenú Hospodinovi. 24 V jubilejnom roku sa pole vráti tomu, od koho bolo kúpené, komu pozemok patrí ako dedičné vlastníctvo. 25 Každý odhad ceny nech sa vykoná podľa šekela svätyne. Jeden šekel je dvadsať zŕn. 26 Nech nikto nezasväcuje prvorodené dobytča, pretože ako prvorodené aj tak patrí Hospodinovi, či je to býk alebo ovca, patrí Hospodinovi. 27 Ak je to nečisté zviera, nech ho vyplatí podľa tvojho ohodnotenia a pridá pätinu ceny. Ak ho nevyplatí, predá sa podľa tvojho ohodnotenia. 28 Len nič také, čo niekto zasvätil Hospodinovi z prekliateho, z čohokoľvek, čo má, či ide o človeka, zviera alebo dedičné pole, nesmie sa predať ani vyplatiť. Všetko, čo je pod kliatbou, je svätosväté a patrí kňazovi. 29 Nikto z ľudí, kto je pod kliatbou zasvätený, nesmie sa vyplatiť; musí zomrieť. 30 Všetky desiatky krajiny, z obilia poľa i z ovocia stromov, patria Hospodinovi. Sú zasvätené Hospodinovi. 31 Ak si niekto chce niečo vyplatiť zo svojho desiatku, nech pridá k tomu pätinu. 32 Všetky desiatky z dobytka a oviec, všetko, čo prechádza pod pastierskou palicou, každé desiate, bude zasvätené Hospodinovi. 33 Nebudete pritom zisťovať, či je to dobré alebo zlé, ani sa to nesmie zameniť. Keby sa to predsa len zamenilo, bude sväté to i ono; nesmie sa vyplatiť. 34 Toto sú príkazy, ktoré dal Hospodin Mojžišovi na vrchu Sinaj pre Izraelitov. Žalmy Boh je známy v Judsku 76 1 Zbormajstrovi. Na strunovom nástroji. Ásafov žalm. Pieseň. 2 Boh je známy v Judsku, veľké je jeho meno v Izraeli. 3 V Šáleme je jeho stan, na Sione má svoj príbytok. 4 Tam polámal ohnivé šípy s lukmi, štít a meč, vojnové zbrane. — Sela — 5 Jasom a velebou prevyšuješ vrchy odveké. 6 Udatní hrdinovia stali sa korisťou, spia svojím spánkom; všetkým bojovníkom ochabli ruky. 7 Tvoja hrozba, Boh Jákobov, omráčila jazdca i koňa. 8 Ty si hrozný. Kto obstojí pred tebou, len čo sa rozhneváš? 9 Z neba si oznámil súd, zem sa zľakla a stíchla, 10 keď Boh povstal, aby súdil, aby zachránil všetkých ubiedených na zemi. — Sela — 11 Áno, teba musí chváliť aj hnev človeka a zvyšok hnevu spútaš. 12 Dávajte sľuby Hospodinovi, svojmu Bohu a spĺňajte ich! Nech všetci vôkol neho prinášajú dary tomu, ktorý vzbudzuje bázeň. 13 Kniežatá zbavuje odvahy, hrozný je pre kráľov zeme. Skutky apoštolov Prví konvertiti 2 37 Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov: Muži, bratia, čo máme robiť? 38 Peter im povedal: Kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene[*] Var.: na meno. Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. 39 Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh. 40 A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal: Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia! 41 Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim asi tritisíc duší. 42 Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Ideálny život veriacich 43 Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. 44 Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. 45 Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. 46 Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. 47 Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu. Príslovia 13 17 Neverný posol upadá do nešťastia, ale verný vyslanec prináša uzdravenie.