Čítania na deň: 8. 12. 2021

Izaiáš Kniha o Emanuelovi Znamenie pre Acháza 7 1 V časoch judského kráľa Acháza, syna Jótama, Uzzijovho syna, aramejský kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, Remaljov syn, vytiahli do boja proti Jeruzalemu, ale nevládali ho poraziť. 2 Vtedy oznámili Dávidovmu domu: Aram obsadil Efrajim. Rozochvelo sa jeho srdce i srdce jeho ľudu, ako sa chvejú stromy od vetra. 3 Vtedy Hospodin povedal Izaiášovi: Choďte ty a tvoj syn Šeár Jášub[*] Hebr. zvyšok sa vráti, resp. obráti. v ústrety Acházovi až na koniec vodovodu Horného rybníka, na cestu k Poľu práča. 4 Povedz mu: Daj si pozor a upokoj sa, neboj sa, nech ti srdce neochabne pre tie dve ohorené dymiace polená, pre vášnivý hnev Recína a Aramu a kvôli Remaljovmu synovi. 5 Pretože Aram, Efrajim a syn Remalju sa dohodli proti tebe a povedali si: 6 Vytiahnime proti Judsku a zastrašme ho, získajme ho na svoju stranu a ustanovme v ňom za kráľa Tabealovho syna! 7 Toto hovorí Pán, Hospodin: Neuskutoční sa to, nestane sa tak, 8 aj keď hlavou Aramu je Damask a hlavou Damasku Recín! O šesťdesiatpäť rokov bude Efrajim zničený, nebude národom, 9 aj keď hlavou Efrajima je Samária a hlavou Samárie syn Remalju! Ak neuveríte, neobstojíte! Emanuel 10 Hospodin dodal pre Acháza tieto slová: 11 Žiadaj si znamenie od Hospodina, svojho Boha, či už hlboko v podsvetí, či hore na výsostiach! 12 Acház však povedal: Nebudem žiadať, nebudem pokúšať Hospodina. 13 Potom prorok povedal: Počujteže, dom Dávidov! Či vám nestačí obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? 14 Preto sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. 15 Smotanu a med bude jesť, kým nebude vedieť rozoznávať zlé od dobrého, 16 lebo skôr, ako by ten chlapec vedel rozoznávať zlé od dobrého, bude opustená zem, ktorej dvoch kráľov sa ty obávaš. 17 Hospodin privedie na teba, na tvoj ľud a na dom tvojho otca také dni, akých nebolo odo dňa, keď sa Efrajim odtrhol od Judska — totiž asýrskeho kráľa. 18 V ten deň Hospodin zapíska na muchy, ktoré sú v končinách riek Egypta, a na včely, ktoré sú v Asýrii. 19 Prídu a všetky sa usadia v spustnutých dolinách, v skalných trhlinách, v každom tŕní a na každom pasienku. 20 V ten deň britvou najatou spoza Eufratu Pán asýrskym kráľom oholí hlavu a chlpy nôh, ba ostrihá aj bradu. 21 V ten deň si človek bude chovať kravičku a dve ovečky, 22 pretože budú dávať mnoho mlieka, bude jesť smotanu. Každý, kto zostane v krajine, bude jesť smotanu a med. 23 V ten deň každé miesto, na ktorom je tisíc viničných kmeňov za tisíc strieborných, zmení sa na tŕnie a bodľačie. 24 Budú tam chodiť so šípmi a s lukom, lebo celá krajina bude tŕním a bodľačím. 25 Na nijaké úbočia okopávané motykou nevkročíš zo strachu pred tŕním a bodľačím. Stanú sa miestom, na ktoré sa vyháňa dobytok, po ktorom šliapu stáda. Prorokov syn znamením 8 1 Hospodin mi povedal: Vezmi veľkú tabuľu a napíš na ňu čitateľným písmom: Mahér Šálal Cháš Baz[*] Hebr. rýchla korisť, náhly lup.! 2 Privolal som si hodnoverných svedkov, kňazov Uriju a Jeberekjáhovho syna Zekarju. 3 Keď som sa potom priblížil k prorokyni, počala a porodila syna. Hospodin mi povedal: Nazvi ho Mahér Šálal Cháš Baz! 4 Prv než chlapec bude vedieť zavolať: Otec môj, mama moja!, odnesú bohatstvo z Damasku a korisť zo Samárie pred asýrskeho kráľa. Vody Šiloachu 5 Hospodin dodal pre mňa ešte tieto slová: 6 Pretože tento ľud zavrhol vody Šiloachu, ktoré tečú tíško, a teší sa z Recína a Remaljovho syna, 7 preto, hľa, Pán privedie na nich dravé a veľké vody Eufratu — asýrskeho kráľa s celou jeho slávou, vystúpi nad svoje riečiská a pretečie všetky svoje brehy. 8 Zabočí do Judska, rozvodní sa a preleje cez brehy, bude siahať až po krk a rozpäté ramená naplnia tvoju krajinu, Emanuel, po celej šírke. Nádej v Bohu 9 Spolčujte sa, národy, zúrte, deste sa, počúvajte všetky diaľavy sveta, zbrojte, ale deste sa, zbrojte, ale deste sa! 10 Pripravujte plán, ale stroskotá, navrhnite niečo, ale neuskutoční sa to, pretože Boh je s nami. 11 Takto mi povedal Hospodin, keď ťažko doľahla na mňa jeho ruka a varoval ma, aby som nešiel cestou tohto ľudu. 12 Nenazývajte sprisahaním všetko, čo tento ľud nazýva sprisahaním a čoho sa bojí, vy sa nebojte ani sa nestrachujte! 13 Hospodina zástupov pokladajte za svätého, jeho sa bojte a pred ním sa strachujte! 14 On bude svätyňou a kameňom úrazu, skalou na potknutie pre obidva domy Izraela, sieťou a osídlom pre obyvateľov Jeruzalema. 15 Mnohí sa oň potknú, padnú a rozbijú sa, padnú do pasce a chytia sa. Dočasné zmĺknutie proroka 16 Zamlč svedectvo a zapečať náuku medzi mojimi učeníkmi. 17 Budem čakať na Hospodina, ktorý si zakryl tvár pred domom Jákoba, a budem dúfať v neho. 18 Hľa, ja a deti, ktoré mi dal Hospodin, sme v Izraeli znakmi a znameniami od Hospodina zástupov, ktorý býva na vrchu Sion. 19 Keď vám povedia: Dopytujte sa duchov zomrelých a veštcov, ktorí šuškajú a šepocú, tak im povedzte: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych, aby živí 20 mali náuku a svedectvo?! Ak nebudú hovoriť takto, budú ako tí, pre ktorých niet úsvitu. 21 Prejde krajinou zaťažený a hladný, a keď bude vyhladovaný, rozhnevá sa a bude zlorečiť svojmu kráľovi i svojmu Bohu. Pozrie sa hore, 22 potom sa pozrie na zem a vidí len úzkosť a tmu, tiesnivú temnotu a strašnú temnotu. Mesiášske kráľovstvo 23 Nebude tma tam, kde je teraz súženie. Predtým bola znevážená krajina Zebúlun a Naftáli, potom sa však preslávi prímorskou cestou, Zajordánskom a pohanskou Galileou. 9 1 Ľud, čo kráča vo tmách, uvidí veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. 2 Rozmnožil si ich jasot, zväčšil si ich radosť. Radujú sa pred tebou, ako sa raduje pri žatve, ako sa jasá pri delení koristi. 3 Jarmo, čo ho ťaží, palicu na jeho chrbte a prút jeho utláčateľa si zlámal ako v dňoch Midjánčanov. 4 Každá obuv, ktorej dupot otriasa zemou, a každý krvou zmáčaný plášť budú spálené a strávi ich oheň. 5 Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja. 6 Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina zástupov to urobí. Žalmy Hospodin, moje srdce nie je pyšné 131 1 Pútnická Dávidova pieseň. Hospodin, moje srdce nie je pyšné, moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. 2 Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. 3 Izrael, čakaj na Hospodina odteraz až naveky. Evanjelium podľa Marka Posadnutý v gerazskom kraji 5 1 Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. 2 Sotva vystúpil z lode, hneď mu vyšiel oproti z hrobov akýsi človek s nečistým duchom. 3 Býval v hroboch a nik ho už nevládal sputnať ani reťazami. 4 Často ho síce ľudia sputnali putami a reťazami, no on si reťaze postŕhal a putá rozlámal. Nik nemal silu skrotiť ho. 5 Stále, v noci i vo dne zúrivo kričal medzi hrobmi a na horách a tĺkol sa kameňmi. 6 Keď z diaľky zbadal Ježiša, pribehol a padol pred ním na zem. 7 Potom silným hlasom vykríkol: Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn Boha, Najvyššieho? Zaprisahám ťa na Boha, netráp ma! 8 Ježiš mu totiž prikazoval: Nečistý duch, vyjdi z tohto človeka! 9 A spýtal sa ho: Ako sa voláš? On povedal: Volám sa Légia, lebo je nás mnoho[*] Jedna légia bolo najväčšie rímske vojenské teleso (6000 mužov). Tu poukazuje na závažnosť posadnutia.. 10 A úpenlivo ho prosil, aby ich z toho kraja neposielal preč. 11 Na úpätí hory sa pásla veľká črieda svíň. 12 Zlí duchovia ho prosili: Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich! 13 A dovolil im to. Nečistí duchovia vyšli a vošli do svíň. Črieda — asi dvetisíc kusov — sa rútila úbočím do mora a utopila sa v mori. 14 Pastieri sa rozutekali a priniesli o tom správu do mesta a do osád. Ľudia sa zbehli pozrieť, čo sa stalo. 15 Keď prišli k Ježišovi a zbadali, že muž, ktorý bol posadnutý zlým duchom Légia, sedí oblečený a je pri rozume, preľakli sa. 16 Očití svedkovia im rozprávali, čo sa stalo s posadnutým i so sviňami. 17 A začali Ježiša prosiť, aby odišiel z ich kraja. 18 Keď nastupoval na loď, prosil ho človek, čo bol predtým posadnutý zlým duchom, aby mohol ísť s ním. 19 Ježiš mu to však nedovolil, ale mu povedal: Choď domov k svojim a porozprávaj im, čo všetko ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval. 20 Nato odišiel a začal v Desaťmestí rozhlasovať, aké veľké veci mu vykonal Ježiš. A všetci sa čudovali. Príslovia 18 23 Chudobný prosí o zmilovanie, no bohatý odpovie drsno. 24 Niekto má priateľov, čo sú mu na škodu, je však aj taký priateľ, čo sa pripúta viac než brat.